منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٢,٨٦٨
×
١٠
=
٢٨,٦٨٠
دیس‌لایک شده
١٥٩
×
=
-٣١٨
لایک کرده
١٠٤
×
٢
=
٢٠٨
دیس‌لایک کرده
١٠٨
×
=
-١٠٨
انتخاب پاسخ صحیح
٢
×
٢
=
٤
پاسخ صحیح
١
×
١٥
=
١٥
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در آبادیس
٢٨,٤٨١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٢,٨٦١
×
١٠
=
٢٨,٦١٠
دیس‌لایک شده
١٥٨
×
=
-٣١٦
لایک کرده
٩١
×
٢
=
١٨٢
دیس‌لایک کرده
١٠٧
×
=
-١٠٧
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در دیکشنری
٢٨,٣٦٩

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٧
×
١٠
=
٧٠
دیس‌لایک شده
١
×
=
لایک کرده
١٣
×
٢
=
٢٦
دیس‌لایک کرده
١
×
=
انتخاب پاسخ صحیح
٢
×
٢
=
٤
پاسخ صحیح
١
×
١٥
=
١٥
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
١١٢