نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١٠
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٣
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٠٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٤١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پاسخ صحیح

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١١٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣٩
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

١٠
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٨
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١