سهیلا سهرابی

سهیلا سهرابی لیسانس زیست شناسی
فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
سابقه تدریس زبان انگلیسی برای تمام سطوح
تعداد کتابهای چاپ شده: 2

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlingering١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٦باقی ماندهگزارش
34 | 1
speaking of١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٦حالا که صحبتش شد. . . حالا که حرفش شد. . .گزارش
74 | 0
snap somebody's head off١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٤کله ی کسی را کندن به کسی پریدنگزارش
21 | 0
was caught with his pants down٢٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٣غافلگیر شدن توی بدترین شرایطگزارش
21 | 0
ultimate١٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/١٧والاترینگزارش
83 | 0
utility١١:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/١٧اگه درمورد مکان به کار بره، منظور محلیه که هیچ تزئیناتی نداره. کاربردپذیر بودن و سودمندی هم از همین جهته ( که چیز اضافه ای برای سرگرمی یا زیبایی بهش ... گزارش
32 | 0
terminally١٩:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١٣خیلی زیادگزارش
25 | 1
sore loser١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١٢بازنده ی بدی بودن بدقمار کسی که جنبه ی باخت ندارهگزارش
46 | 0
go south١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/١٢خراب شدن اوضاعگزارش
71 | 1
stick your guns٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٢سر حرف خود ماندن بر حرف خود پافشاری کردنگزارش
32 | 0
tiptoe١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٩به معنی با احتیاط کاری رو انجام دادن هم استفاده میشه.گزارش
32 | 1
make an entrance١٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٩ورود چشمگیر به یک مکان، طوری که جلب توجه کند.گزارش
34 | 0
unpack١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٦سر در آوردنگزارش
28 | 0
unquestioned١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٥بی چون و چراگزارش
41 | 0
get dressed٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٤به تن کردن لباس لباس پوشاندن به کسی: get sb dressedگزارش
32 | 2
make it up to sb٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٤از دل کسی درآوردنگزارش
87 | 0
ever expanding١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٤بی انتهاگزارش
28 | 0
fit together٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٤جفت و جور شدنگزارش
28 | 0
TMI١٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠١too much information اطلاعات زیادی دادن مثلا وقتی کسی درمورد چیزهایی حرف میزنه که چندش آور و حال بهم زن هستن.گزارش
67 | 1
mismatched١٨:٠٤ - ١٣٩٨/١٢/١٥لنگه به لنگهگزارش
37 | 0
overreacting٠٨:٠٥ - ١٣٩٨/٠٤/١٠شلوغش کردنگزارش
41 | 0