تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

Condensation تراکم ، میعان ( تبدیل بخار به مایع ) Condense متراکم کردن ، میعان شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

Primrose گل پامچال که به آن گل مغربی هم می گویند : Evening primrose گل پامچالِ مغربی ( گل مغربی ) دلیلش هم اینه که میگن تو غروب افتاب شکفته میشه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

Pathogen عامل بیماری زا Pathogenic بیماری زا ( صفت )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

چیره شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

Sink فرو رفتن ( to go down ) Immerse فرو بردن ( to put into )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

تفریح recreational facilities امکانات تفریحی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣١

proceed / go ahead پیش رفتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

analog قیاسی ، مشابه digital رقمی ( توصیه میکنم حتما در اینترنت تفاوت این دو مفهوم رو سرچ کنید )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

Suffice فعل است به معنی " کفایت کردن / کافی بودن "

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

فرضیه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

pebble ::: سنگریزه cobble :::: قلوه سنگ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

اسم : undergraduate ::: دانشجوی کارشناسی graduate :::: فارغ التحصیل postgraduate ::: دانشجوی تحصیلات تکمیلی صفت : undergraduate :::: کارشن ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

اسم : undergraduate ::: دانشجوی کارشناسی graduate :::: فارغ التحصیل postgraduate ::: دانشجوی تحصیلات تکمیلی صفت : undergraduate :::: کارشن ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥١

اسم : undergraduate ::: دانشجوی کارشناسی graduate :::: فارغ التحصیل postgraduate ::: دانشجوی تحصیلات تکمیلی صفت : undergraduate :::: کارشن ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

graduate student دانشجوی تحصیلات تکمیلی ( US ) Postgraduate student ( UK ) دانشجوی تحصیلات تکمیلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

منجنیق حتما دیدید که پهپاد های کوچک و سبک رو چطور به وسیله یک چنین وسیله ای به هوا پرتاب میکنند . البته ناوهای هواپیمابر هم چنین وسیله برای به جلو ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

detective کارآگاه inspector. بازرس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

detective کارآگاه inspector. بازرس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

Pillow بالشت Cushion بالشتک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زیراستکان ، زیراستکانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

جا یخی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

frying pan ماهی تابه skillet ماهی تابه در دار ( که عمیق تر هم هست )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

frying pan ماهی تابه skillet ماهی تابه در دار ( که عمیق تر هم هست )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

cooker, stove : اجاق oven : فر cooktop, stovetop, hob : صفحه ی اجاق ( که بهتر است همان اجاق ترجمه کنیم ) هر اجاقی دارای دو قسمت است ؛قسمت بالایی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

cooker, stove : اجاق oven : فر cooktop, stovetop, hob : صفحه ی اجاق ( که بهتر است همان اجاق ترجمه کنیم ) هر اجاقی دارای دو قسمت است ؛قسمت بالایی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥٣

cooker, stove : اجاق oven : فر cooktop, stovetop, hob : صفحه ی اجاق ( که بهتر است همان اجاق ترجمه کنیم ) هر اجاقی دارای دو قسمت است ؛قسمت بالایی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

cooker, stove : اجاق oven : فر cooktop, stovetop, hob : صفحه ی اجاق ( که بهتر است همان اجاق ترجمه کنیم ) هر اجاقی دارای دو قسمت است ؛قسمت بالایی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

cooker, stove : اجاق oven : فر cooktop, stovetop, hob : صفحه ی اجاق ( که بهتر است همان اجاق ترجمه کنیم ) هر اجاقی دارای دو قسمت است ؛قسمت بالایی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

cooker , stove : اجاق oven : فر cooktop, stovetop, hob : صفحه ی اجاق ( که بهتر است همان اجاق ترجمه کنیم ) هر اجاقی دارای دو قسمت است ؛قسمت بالایی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

اسم : 1 - کباب 2 - کباب پز ( منقل ) فعل : کباب کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

شن کش ، چنگک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

Gutter جوی Downspout ناودان ( بریتیش ) Drainpipe ناودان ( بریتیش ) Drain=Drainpipe راه آب ( آمریکن )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

جوی the low part at the edge of a road where water collects and flows away

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

saliva ::: بزاق ، آب دهان ( برای هضم غذا ) spit :::::: تف ، آب دهان تولید آب دهان به طور طبیعی برای هضم غذا : بزاق the liquid that is produced na ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

intestine , bowel روده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

intestine , bowel روده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

bile , gall ::: صفرا ( زردآب ) gall bladder ::: کیسه صفرا bladder ::: مثانه ، کیسه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

bile , gall ::: صفرا ( زردآب ) gall bladder ::: کیسه صفرا bladder ::: مثانه ، کیسه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

bile , gall ::: صفرا ( زردآب ) gall bladder ::: کیسه صفرا bladder ::: مثانه ، کیسه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

bile , gall ::: صفرا ( زردآب ) gall bladder ::: کیسه صفرا ( زَهره ) bladder ::: مثانه ، کیسه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

spine ::: ستون فقرات cord :::: طناب ، سیم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

نخاع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

relieve :::راحت کردن ، راحت شدن relief :::::: راحتی ، احساس راحتی ، امدادی comfort::: راحتی comfortable ::::راحت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

relieve :::راحت کردن ، راحت شدن relief :::::: راحتی ، احساس راحتی ، امدادی comfort::: راحتی comfortable ::::راحت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

transit ::::::: انتقال ( حمل و نقل ) transition::: انتقال transport/UK::: انتقال ( حمل و نقل ) transportation/US::: انتقال ( حمل و نقل ) transmit: ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

transit ::::::: انتقال ( حمل و نقل ) transition::: انتقال transport/UK::: انتقال ( حمل و نقل ) transportation/US::: انتقال ( حمل و نقل ) transmit: ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

transit ::::::: انتقال ( حمل و نقل ) transition::: انتقال transport/UK::: انتقال ( حمل و نقل ) transportation/US::: انتقال ( حمل و نقل ) transmit: ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤١

transit ::::::: انتقال ( حمل و نقل ) transition::: انتقال transport/UK::: انتقال ( حمل و نقل ) transportation/US::: انتقال ( حمل و نقل ) transmit: ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣١

transit ::::::: انتقال ( حمل و نقل ) transition::: انتقال transport/UK::: انتقال ( حمل و نقل ) transportation/US::: انتقال ( حمل و نقل ) transmit: ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦١

transit ::::::: انتقال ( حمل و نقل ) transition::: انتقال transport/UK::: انتقال ( حمل و نقل ) transportation/US::: انتقال ( حمل و نقل ) transmit: ...