pathogen

/ˈpæθədʒən//ˈpæθədʒən/

(به ویژه در مورد ریز اندامگان یا microorganisms) بیماری زا، پاتوژن (pathogene هم می گویند)، pathogene طب بیماریزا
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: pathogenic (adj.)
• : تعریف: any organism that causes disease, such as a bacterium or virus.

جمله های نمونه

1. But now suppose the pathogen becomes the tiniest fraction more virulent: say the infectivity becomes one point zero one.
[ترجمه ترگمان]اما حالا فرض کنیم که این بیماری کمی شدیدتر می شود: بگو که infectivity به یک نقطه صفر تبدیل می شود
[ترجمه گوگل]اما اکنون تصور کنید که پاتوژن به کوچکترین کسری تبدیل می شود که بیشتر غلط است و می گوید که عفونت یک نقطه صفر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Trichostrongylus is rarely a primary pathogen in temperate areas, but is usually a component of parasitic gastroenteritis in ruminants.
[ترجمه ترگمان]Trichostrongylus به ندرت پاتوژن های اصلی در مناطق معتدل است، اما معمولا جزیی از بیماری های انگلی در ruminants است
[ترجمه گوگل]Trichostrongylus به ندرت یک پاتوژن اولیه در مناطق معتدل است، اما معمولا یک جزء گاستروانتریت انگلی در مجاری گوسفند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Not every pathogen will respond instantly to events.
[ترجمه ترگمان]نه هر بیماری سریعا به اتفاقات واکنش نشون میده
[ترجمه گوگل]نه هر پاتوژن بلافاصله به حوادث پاسخ خواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Another example is the water-borne pathogen Cryptosporidium, a minute organism found in the excreta of farm animals.
[ترجمه ترگمان]مثال دیگر پاتوژن ها، یک ارگانیسم minute که در the حیوانات مزرعه یافت می شود
[ترجمه گوگل]مثال دیگر یک پاتوژن منتقل شده از آب Cryptosporidium است، یک ارگانیزم دقیقه در دفع حیوانات مزرعه یافت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The pathogen could disrupt these vital cells, which would cause the capillaries to become leaky.
[ترجمه ترگمان]پاتوژن ها می توانند این سلول های حیاتی را مختل کنند که باعث می شود مویرگ ها نفوذ کنند
[ترجمه گوگل]پاتوژن می تواند این سلول های حیاتی را مختل کند، که باعث می شود مویرگ ها نشت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A pathogen of black spot of citrus limon is primary identified by some observations and fungi cultivations of slices of ground infested leaves or fruits.
[ترجمه ترگمان]پاتوژن لکه سیاه مرکبات، اولیه با برخی مشاهدات و قارچ ها ناشی از برش برگ ها یا میوه ها مشخص می شود
[ترجمه گوگل]پاتوژن لکه سیاه از لیمو مرکبات اولیه توسط برخی از مشاهدات و کشت قارچ برش برگ و میوه های آلوده زمین مشخص شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The oomycete plant pathogen Phytophthora infestans is the causal agent of potato late blight, one of the most devastating diseases of potato worldwide.
[ترجمه ترگمان]فیتوفتورا oomycete، عامل علی بیماری پژمردگی دیر است که یکی از مخرب ترین بیماری سیب زمینی در سراسر جهان است
[ترجمه گوگل]پاتوژن گیاه oomycete Phytophthora infestans عامل عفونت سمی است و یکی از بیماری های ویران کننده سیب زمینی در سراسر جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The distribution pattern, damage degree, symptoms of pathogen Hypoderma desmazierii Duby were studied. The research focused on the epidemic trend of the disease on masson pine.
[ترجمه ترگمان]الگوی توزیع، درجه آسیب، علائم پاتوژن های desmazierii desmazierii مورد مطالعه قرار گرفتند این تحقیق بر روند همه گیری بیماری در مورد کاج masson متمرکز بود
[ترجمه گوگل]الگوی توزیع، درجه خسارت، علایم بیماریزا Hypoderma desmazierii Duby مورد مطالعه قرار گرفت این تحقیق بر روی روند اپیدمی بیماری در کاج ماسون متمرکز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The host range test showed that the pathogen could also infect Notopterygium incisum, Angelica biserrata and Datura stramonium.
[ترجمه ترگمان]آزمایش محدوده میزبان نشان داد که پاتوژن ها نیز می توانند Notopterygium incisum، انجلیکا biserrata و Datura stramonium را آلوده کنند
[ترجمه گوگل]آزمایش دامنه میزبان نشان داد که پاتوژن می تواند همچنین Notopterygium incisum، Angelica biserrata و Datura stramonium را آلوده کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. At least one avian disease pathogen has been found.
[ترجمه ترگمان]حداقل یک پاتوژن ها در این بیماری پیدا شده است
[ترجمه گوگل]حداقل یک پاتوژن بیماری ویروسی پیدا شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. It was found that invasion of the pathogen on tomato fruits was most popular through petal residue (81%), and also through chapiter.
[ترجمه ترگمان]مشاهده شد که حمله عوامل پاتوژن در میوه ها بیش ترین محبوبیت را از طریق باقیمانده گلبرگ (۸۱ %)و همچنین از طریق chapiter یافت
[ترجمه گوگل]مشخص شد که تهاجم به پاتوژن در میوه های گوجه فرنگی، از طریق گل یخی (81٪) و همچنین از طریق کلیسای مرغی محبوب ترین بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The interaction between rice host and its pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) at cell level was studied using a resistant somaclonal mutant HX-3 and its donor Minghui 6
[ترجمه ترگمان]تعامل بین میزبان برنج و پاتوژن آن، pv oryzae است oryzae (Xoo)در سطح سلول با استفاده از یک جهش یافته مقاوم در برابر HX - ۳ و donor Minghui ۶، مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]تعامل میان میزبان برنج و پاتوژن آن Xanthomonas oryzae pv Oryzae (Xoo) در سطح سلولی با استفاده از یک mutant HX-3 سومیکلونال مقاوم و Minghui 6 آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The fifteen newborn SPF ( Specific Pathogen Free ) piglets obtained by caesarean operation were randomly divided into three groups.
[ترجمه ترگمان]The SPF (Free Pathogen مخصوص)که با سزارین به دست آورده شدند به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند
[ترجمه گوگل]پنجاه نوزاد مبتلا به SPF (Pathogen Free Specific) که به روش سزارین به دست آمد، به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Gyrodactylus I have probably seen this skin fluke parasite on more fish in my laboratory studies than any other pathogen.
[ترجمه ترگمان]احتمالا من این پوست انگل پوست را بیشتر از هر پاتوژن دیگر در مطالعات ازمایشگاهی دیده بودم
[ترجمه گوگل]Gyrodactylus من احتمالا این انگل پوست انگل را بر روی ماهی های بیشتر در مطالعات آزمایشگاهی من نسبت به هر پاتوژن دیگری دیده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. He approach should be a cheap, highly effective method of reducing human exposure to the deadly pathogen, they say.
[ترجمه ترگمان]آن ها می گویند که این روش باید روشی ارزان و موثر برای کاهش آلودگی انسان به پاتوژن های مرگبار باشد
[ترجمه گوگل]آنها می گویند، رویکرد باید روش ارزان و بسیار موثر برای کاهش قرار گرفتن در معرض قرار گرفتن انسان در معرض آن باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[علوم دامی] عامل بیماری ؛ میکروارگانیسم یا ویروسی که باعث یک بیماری می شود .
[صنایع غذایی] بیماری زا : میکروارگانیسم های که با تولید سم یا عفونت در بدن ایجاد بیماری می کنند.
[بهداشت] بیماریزا
[پلیمر] بیماری زا

به انگلیسی

• something that causes disease (i.e. bacteria or virus)
a pathogen is an organism that causes disease; a technical term.

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه( به ویژه در مورد ریز اندامگان یا microor ...بررسی کلمهاسم ( noun ) مشتقات : pathogenic ( adj. ) • : تعریف: any organism that causes disease, such as ...جمله های نمونه1. But now suppose the pathogen becomes the tiniest fraction more virulent: say the infectivity bec ...بررسی تخصصی[علوم دامی] عامل بیماری ؛ میکروارگانیسم یا ویروسی که باعث یک بیماری می شود . [صنایع غذایی] بیماری زا ...انگلیسی به انگلیسیsomething that causes disease ( i. e. bacteria or virus ) a pathogen is an organism that causes disease ...
معنی pathogen، مفهوم pathogen، تعریف pathogen، معرفی pathogen، pathogen چیست، pathogen یعنی چی، pathogen یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف p، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف p، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف p
کلمه بعدی: pathogene
اشتباه تایپی: حشفاخلثد
آوا: /پتهگن/
عکس pathogen : در گوگل
معنی pathogen

پیشنهاد کاربران

عامل بیماری زا
بیمارى زا. آنچه مایه ى پیدایش بیمارى می شود، براى نمونه، باکترى، ویروس، قارچ.
عامل بیماری زا
eg:corona viruse is a pathogen تحت is resistance to common drug
Pathogen عامل بیماری زا

Pathogenic بیماری زا ( صفت )
Any virus, microorganism or other substance causing disease
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما