تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

any of various European amaryllidaceous plants of the genus Leucojum, such as L. vernum ( spring snowflake ) , that have white nodding bell - shaped ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

تحسین برانگیز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

فوق العاده ثروتمند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

لحظه ای که در آن شخص چیزی را متوجه یا حل می کند مثال: I suppose that was my Eureka Moment right there. The Guardian ( 2016 ) In that coffee shop, ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

فشار اوردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

شخصی که با تجهیزات غواصی می رود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مثال: But you need more than that to be truly successful down under. The Guardian ( 2018 ) Are those games mutually exclusive to some families dow ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

معما

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مگاسونامی ( انگلیسی: Megatsunami ) موج بسیار بزرگی است که در اثر جابجایی بزرگ و ناگهانی مواد به داخل بدنه ای از آب ایجاد می شود. مگاسونامی ها ویژگی ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

بی اعتبار کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

حذف کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

در مدت کوتاهی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

مرعوب ساختن ترساندن بیم دادن به مخاطره افکندن به مخاطره انداختن در معرض خطرقرار دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

مراجعه به: Look up

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

چشمگیر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

مراجعه به: meniere's syndrome

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مراجعه به: meniere's syndrome

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مراجعه به: meniere's syndrome

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

بیماری منیر یک اختلال در گوش داخلی است که می تواند منجر به سرگیجه ( سرگیجه ) و کاهش شنوایی شود. در بیشتر موارد، بیماری منیر تنها یک گوش را درگیر می ک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

Tinnitus is the perception of a ringing, buzzing, roaring, whistling or hissing sound in your ear.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

با گذشت اما زمان کمی؛ در اوایل یک فرآیند، پروژه و غیره؛ در اوایل بازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

دوره کوتاهی که در طی آن احساس سرگیجه می کنید. مثال: Meniere's disease is a disorder of the inner ear that can lead to dizzy spells ( vertigo ) and ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کاملا ناموفق

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مانور

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

سرشکستگی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

معنی ( فوت شدن بر اثر بیماری ) درسته. مثال: he was carried off by pneumonia. the disease carried off thousands. The Black Plague in the Middle Ag ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

1. تأمین یا مراقبت از کسی یا چیزی. 2. ارائه رفتار خاص یا مساعد برای کسی یا چیزی.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

یهویی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

در جای خود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

فلسفه، منطق، زبان شناسی پیش انگاشته ایجاب کردن ( شرط ) به عنوان پیش شرط برای درست یا نادرست بودن یک گزاره یا برای خوشایند بودن یک عمل گفتاری. آیا از ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

در شهرهای روم باستان، فروم میدانی بود که مردم برای بحث در مورد مسائل تجاری و سیاسی گرد هم می آمدند.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

سرازیر شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

دانلود گروهی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مراجعه به : caution

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

Chopsticks are shaped pairs of equal length sticks that have been used as the traditional utensils of China, Vietnam, Korea and Japan for thousands o ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

1. اسبی که در جنگ استفاده می شود 2. یک سرباز کهنه کار، سیاستمدار یا فرد مسن، به ویژه فردی که پرخاشگر است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

الکی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

چشم داشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

یک دنده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مثال: It's not just professional players are soccer mad, the whole world is! kidadl. com ( 2021 ) In a charming story that any kid who loves a spor ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

دیوانه فوتبال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مثال: The entry place, a black, gaping mouth, reminded him of a burned - out bakery on the strcet where he had lived in Belfast. Bringle, Mary DEAT ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

از کار افتاده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

تدارکاتی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

چرخندهای برون حاره ای که گاهی چرخندهای عرض های میانی یا چرخندهای موجی نیز نامیده می شود، مراکز کم فشاری هستند که به همراه واچرخندهای مراکز پرفشار، هد ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

عجیب غیر طبیعی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پیشرفت دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

اعتصاب کارگری being on strike, as workers

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

به منظور

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

Molotov cocktail