پیشنهاد‌های محسن قنبری (٢,٠١٧)

بازدید
٦٣٤
تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

از یاد بردن

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

یک مرتبه

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تاجریزی

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

سهم دار

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

آب آورد

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

با جرئت

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

از تخت خواب بلند شو

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

کره جغرافیایی

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

نکوداشت

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

در جمله زیر معنی تک بعدی میده: Thales was no detached contemplator, more of an all - purpose wise man

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
١

گمانه زنی محض

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

حدس و گمان محض

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

صرفا

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

Tennis the space on a tennis court between the base line and the backstop تنیس فضای زمین تنیس بین خط پایه و بک استاپ

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

ماده اولیه

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

قبیله ی چادرنشین

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

واگیری

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

مردنمایی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

عظما مقام عظما

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

ریزه

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

وجه اجاره

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

هم رده

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

انبوه مردم

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

ادم تنبل

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

نرم نرمک

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

خوفناک

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

نگهداری و مراقبت

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
١

دمها

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

قرار است در انتظار مثال: Mohammad Mokhber, the man set to become Iran's interim president Reuters

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

گذرا

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

رئیس جمهور موقت

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

زهدان

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

یک ویژگی یا ویژگی مشخص مشخصه

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
١

واژه نامه

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
١

زیبنده بودن

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٣

از دست دادن یه فرصت خوب

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

بهترین

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

خجالت سرشکستگی خفت

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تریپانوزوم ها تک یاخته هایی کوچک، متحرک و دوکی شکل هستند که از قسمت های جانبی بدن پهن شده اند. بدن کشیده و پیچ و خم دار آنها در قسمت قدامی باریک و در ...

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تتراکتیس یا تتراد یا تتراتیس ده یک شکل مثلثی شامل ده نقطه است که در چهار ردیف یک، دو، سه و چهار نقطه در هر ردیف قرار گرفته اند که نمایش هندسی عدد مثل ...

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تتراکتیس یا تتراد یا تتراتیس ده یک شکل مثلثی شامل ده نقطه است که در چهار ردیف یک، دو، سه و چهار نقطه در هر ردیف قرار گرفته اند که نمایش هندسی عدد مثل ...

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تتراکتیس یا تتراد یا تتراتیس ده یک شکل مثلثی شامل ده نقطه است که در چهار ردیف یک، دو، سه و چهار نقطه در هر ردیف قرار گرفته اند که نمایش هندسی عدد مثل ...

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تتراکتیس یا تتراد یا تتراتیس ده یک شکل مثلثی شامل ده نقطه است که در چهار ردیف یک، دو، سه و چهار نقطه در هر ردیف قرار گرفته اند که نمایش هندسی عدد مثل ...

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تتراکتیس یا تتراد یا تتراتیس ده یک شکل مثلثی شامل ده نقطه است که در چهار ردیف یک، دو، سه و چهار نقطه در هر ردیف قرار گرفته اند که نمایش هندسی عدد مثل ...

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تتراکتیس یا تتراد یا تتراتیس ده یک شکل مثلثی شامل ده نقطه است که در چهار ردیف یک، دو، سه و چهار نقطه در هر ردیف قرار گرفته اند که نمایش هندسی عدد مثل ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سوگند خوردن