١ رأی
٥ پاسخ
٧٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٣ پاسخ
١٠٦ بازدید
چند گزینه‌ای

داروی دیلتیازم جزء کدامیک از دسته های دارویی زیر می باشد؟

١ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
١٠٠ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام عبارت توصیف درستی از حیطه های فلسفه ارائه می دهد ؟   

١ ماه پیش
١ رأی
٤ پاسخ
٨٦ بازدید
چند گزینه‌ای

کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر به عنوان ضد خارش در نسخ متخصیصن پوست به چشم میخورد؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
٥٣ بازدید
چند گزینه‌ای

داروی ریواستیگمین(Exelon) در کدامیک از بیماریهای زیر استفاده می شود؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
٧٤ بازدید
چند گزینه‌ای

فلسفه با کدام مورد ارتباط مستقیم ندارد ؟ 

٢ ماه پیش
٢ رأی
٦ پاسخ
٩٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٧ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام یک از بنزودیازپین های زیر دارای شکل داروئی شیاف می باشد؟

٢ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٥٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
٢ پاسخ
٥٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
٢ پاسخ
٥٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
٢ پاسخ
٥١ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام مورد تفاوت اساسی فلسفه را با سایر علوم نشان می دهد ؟  

٢ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٧٥ بازدید
چند گزینه‌ای

کدامیک از آنتی هیستامین های زیر دارای اثر ضد خارش قوی تری می باشد؟

٢ ماه پیش
١ رأی
٤ پاسخ
٨١ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام کلمه به مفهوم :جماد زدایی: نزدیک تر است؟

٢ ماه پیش
١ رأی
٥ پاسخ
٧٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٤ رأی
تیک ١٨ پاسخ
٢٧٢ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام گزینه معادل مفهوم فلسفی هستی مطلق است؟

٢ ماه پیش