تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

خارج از محدوده

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

Different combinations of colors in the same design or pattern or product When a pattern is printed in different color combinations Any range, comb ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

نوعی تقلب در انتخابات

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

To go after something چیزی یا کسی را دنبال کردن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

۱ - همه چی رو براهه ۲ - بدون دوز و کلک بی شیله پیله رو راست و صادق

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

اقصی نقاط ( دنیا ) دور دست

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

این سوال را پیش می آورد این سوال را در ذهن متبادر می نماید

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

@ رضوان جمشیدی سوالی که خودش دارای جواب هست و به نظر پاسخ دهنده سمت و سو میده و به جواب مشخصی هدایت می کنه.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

He is out to lunch بالا خونه رو اجاره داده همچین یکم گیج میزنه شیرین عقل؟؟

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

( یه ) اتفاقی اقتاد. Then finally , something clicked.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

جسمانی I have been working with some clients in my somatic and nervous system health coaching

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

مات و متحیر ماندن When you are stumped you are cnfused and . blocked, you don't know what to say or do • the answers in the comment section stump ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

. You make me feel a wash - out به درد نخور؟ بی مصرف؟

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

محوطه ی بیرونی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

پوسته پوسته شدن و کنده شدن Come off or remove in flakes or small pieces

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پرتگاه لب دریا ( یا اقیانوس )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

جانئوی یاغلا ( به ترکی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

- قشقرق بپا کردن - داد و بیداد ( الکی ) راه انداختن - های کوی سالماخ ( به ترکی ) - قیل و قال راه انداختن Kick up a fuss

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

از برای احتیاط

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

دم دمی مزاجی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

به خود بالیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

. I stand corrected من در اشتباه بودم. من اشنباه می کردم.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

سازمان یافته؟؟

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

احتیاط کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

از منظر یک آسیایی با چشم های بادامی: غربی A westerner

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در ناراحتی و عذاب بودن آشفته حال بودن به هم ریخته بودن از نظر روحی درب و داغون بودن . She was really on the rack

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بیعار و بیکار گشتن ول گشتن یللی تللی کردن Me working and you laying around. All the . neighbors think I'm supporting you

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

افزودن ( به سخنرانی، متن, فعالیت یا مواد قبلی/موجود ) To add/include/insert one thing to another things and mix them The boss came up with two bo ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢١

به همسری گرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

Kiss up

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

دستگاه کارت زنی برای ثبت زمان ورود و خروج کارکنان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

گوزو

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

( حرف های ) به ظاهر قشنگ اما پوچ و بدردنخور Offer tangible solutions other than airy and fairy off the cuff remarks.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

اون روی کسی رو بالا آوردن روی سگ کسی رو بالا آوردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

طراحی صحنه

پیشنهاد
٠

لت و پار کردن مورد ضرب و شتم شدید قرار دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Can't get rid of Can't avoid

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

همینطوری، ائله بلئسی ( ترکی ) An off the cuff guess یه حدس همینطوری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

. The river disgorged its streams to the sea

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

به جهنم!

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

شرایط حساس و بغرنج و تعیین کننده شرایط بحرانی و نفس گیر لبه ی تیغ To be on a knife - edge To rest on a knife - edge To hang on a knife - edge To danc ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

چشم غره رفتن ( برای ترساندن و مجبور کردن کسی برای انجام کاری )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مشتاق ذوق زده هیجان زده مطمئن علاقمند enthusiastic You don't sound exactly jazzed.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

Cirtainly

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

دور چنان دور که صدا نمیرسه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

بسیار غیر معمول و عجیب Bizzar Wierd Odd Very strange and unusual Ex president called his arrest “surreal, ” adding that he “can’t believe this is ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

To increase the value of something To rise the price

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

۱ - یورش ۲ - در عرصه، زمینه یا فعالیت جدیدی پا نهادن در زمینه ی متفاوت یا جدیدی فعالیت کردن قدم در عرصه ی جدیدی نهادن در زمینه ی متفاوتی ورود کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

نطق کوتاه بین دو آهنگ توسط خواننده در کنسرت موسیقی • A talk to an audiance between songs •A talk that fills the gap between two songs •An in - betw ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

این سری/ این بار/ این دفعه ( وقتی میخوای کاری رو نسبت به دفعه ی قبلی متفاوت تر انجام بدی ) . . This time around, I paid attention to everything