تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

To give sb willies عصبان، ناراحت و مضطرب کردن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

کسی که خیلی در موردش جوک میسازن سوژه ی خنده و مضخکه ی دیگران

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

گویای خیلی چیزها بودن Things That Speak Volumes About Another Person

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٣

شد همان آش و همان کاسه

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

وقتی یه چیزی مشکوک میزنه میگیم: جریان چیه؟ چه کلکی تو کاره؟ چه کاسه ای زیر نیم کاسه است؟

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٥

??What's the catch جریان چیه؟ قضیه چی؟ وقتی یه چیزی مشکوک میزنه میگیم.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد

پخمه

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

Desultory quite rhyms with its persian meaning "همینطوری "

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

دلیل یا توضیح قانع کننده ای برای من نیست. باب میل من نیست؟؟؟ رضایت خاطر من رو جلب نمیکنه؟؟؟ چنگی به دل نمیزنه؟ the material explanation that th ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

یه آدم قابل اتکا و قابل اعتماد که خیلی خوب از پس کارها برمیاد.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٦

به خاطر آوردن به یاد چیزی افتادن/انداختن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

حیوان باری/بارکش Any domesticated animal used by humans to carry goods and materials.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

پولک ( با پولک ) تزئین شدن spangled with The grass was spangled with flowers.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

مشخص معین از پیش تعیین شده Some predetermined dining - out habits

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

توهین آمیز و قدیمی: سیاه پوست آفریقایی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

غیر معمول

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

جیرینگ جیرینگ سکه The prosperous chink of money

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

هر آنچه در توان داشت را رو کردن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

قانون بی چون و چرا قانون لایتغیر The iron law of the game.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

@ محسن بنی طبا چون stubborn هم معنی میده.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

Impression of hunger فشار ( ناشی از ) گرسنگی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

کاملا جدید به تازگی/جدیداً به بازار آمده Referes to the newness of an object

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

An internet slang to say f**k

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٤

Struggling with

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

اعتراف کردن to admit/ confess تسلیم شدن to surrender اجازه خواستن برای پرسیدن سوال to ask a question or to answer it بالا بردن دست به نشانه ی حاضر ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٤

Specifics= جزئیات

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

علاقه ی خیلی شدید و بی دلیلی به چیزی داشتن I have a thing for world flags.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

A small statue تندیس کوچک ( انسان، حیوان یا الهه )

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

Figurine

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

الکی وقت را گذراندنto wadte time مسخره بازی درآوردن fool around

پیشنهاد
١

To laugh hystrically In stiches . That joke had me in stiches

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

• طوفانی شروع کردن • ( کاری را ) با قاطعیت انجام دادن • با قاطعیت و جدیت ( و پشتکار ) واکنش نشان دادن/ مبارزه کردن/ هدف را دنبال کردن/ شروع کردن

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

Break a case is correct not break the case. معمایی را حل کردن

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٣

ماهر حاذق توانمند بی نقص

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

Edible خوراکی خوردنی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

The pot calling the kettle black

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دلیلی برای مسئله ای بودن Looking back today, 57 years later, I would say that justifying, or accounting for the existence of life separates us from ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

به طور جانکاهی جانگدازی بطور بسیار تالم برانگیزی شدیداً Extremely Their statements sorely grieved the Prophet.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد

( با ) پاهای سست و لرزان

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

رنجش آزردگی خاطر

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

مردکِ دستپاچلفتی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

If stakes are high, it means there is a lot at risk

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٥

عُرضه

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

بحث و جدلی که هدف از آن، به دست آمدن یقین نیست، بلکه قانع سازی طرف مقابل است

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

تهمت افترا

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

۱ - خاتمه دادن ( رابطه، شراکت، . . . ) To end a relationship or partnership ۲ - بی حساب شدن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

To call it quits بی حساب شدن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

مزایای شغلی فوق العاده Benefits usually noncash ones provided by employer, beyond the basic salary, like gym memberships, company car to commute ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١

زیر قیمت بازار

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

The video is short but very explanatory: