٣ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام مورد از ویژگی های افرادی که یادگیری از طریق دیداری دارند نمی باشد؟  

٣ ماه پیش
٤ رأی
تیک ٥ پاسخ
١١٣ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

در باره ی   نظام bretton woods نحوه ی کار کردنش و تاثیر پایانش بر اقتصاد جهان اطلاعات می خوام لطفا .

١ هفته پیش
٣ رأی
٤ پاسخ
٦٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٩٥ بازدید
چند گزینه‌ای

If the leadership crisis is resolved, strong leadership is obtained and the organization  begins to develop clear goals and direction. Departments are established along with  a ......... of authority.

٤ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
١١٩ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام مورد از ویژگی های افرادی که یادگیری از طریق دیداری دارند نمی باشد؟  

٣ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٢٠ بازدید
٠ رأی
٣ پاسخ
٨٣ بازدید
چند گزینه‌ای

بعد از she کدوم گزینه درسته ؟ The foreign student advisor recommended that she ……… more English before  enrolling at the university.   

٤ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٣٣ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
٢ پاسخ
٣٥ بازدید

کاربرد و ترجمه  "Haggling over prices"  چیه ؟

٤ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣٠ بازدید

سلام دوستان  آیا به نظرتون این جمله ی زیر تعریف درستی از کلمه ی قدرت میتونه باشه ؟ "توانایی اثر گذاری aبر رفتار b"

٣ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٩ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدامیک از معیارهاي زیر میتواند سطح رفاه اجتماعی در یک جامعه را مشخص کند؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٨٨ بازدید

آیا این جمله بدون خطاست ؟ اگر نه خطاش کجاست ؟ گفتگوي مؤثر روندي است که در آن افراد حاضر در جمع، براي رسیدن به اجماع سـعی مـی کننـد از طریـق  تبادل آرا به توافقی کلی دست یابند. 

٤ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٥ بازدید
چند گزینه‌ای

توسعه کدام ماده باعث گسترش صنعت خودروسازی شد؟

٣ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤٧ بازدید

مدار سیاره پلوتون بر خلاف سایر سیاره هاي منظومه شمسی شکلی عجیب دارد. سـتاره شـناس روسـی در  اوایل دهه ،60 ادعا کرد سیاره دیگري باید در فاصله بسیار دور از منظومه شمسی وجود داشته باشد که هم از  ...

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١١٤ بازدید

آلودگی هواي شهر تهران در پی اقدامات بی رویه شهروندان و بیمبـالاتی مـسئولان ذیـربط مـی رود تـا از  مرزهاي وضعیت سالم عبور نماید.  

٤ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٠ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٥٨ بازدید

 شرایط لازم و کافی براي تحقق دموکراسی به ترتیب ، نام ببرید ؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٩ بازدید
چند گزینه‌ای

تبعیت از منشور اخلاقی در سازمان، حرکت به کدام سو است؟ 

٤ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٤٨ بازدید
چند گزینه‌ای

هدف غایی نگاه مدرنیست به قدرت، کنترل و تعارض در سازمان کدام است؟ 

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٣ بازدید
چند گزینه‌ای

تلفیق منطقی و کارآمد وظایف و دستهبندي افراد و وظایف به کدام مرحله سازماندهی باز میگردد؟ 

٤ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٣ بازدید
چند گزینه‌ای

بهره گیري از سیستم هاي اطلاعاتی و فناوري هاي ارتبـاطی چـه تغییـري در سـاختارهاي سـازمانی ایجـاد  میکند؟ 

٤ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای

در کدام یک از موارد زیر فرض بر این است که محیط سازمان بدون تغییر و دست نخورده باقی می ماند ؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٩ بازدید

کتاب  " ترس و لرز " کی گور  رو کسی خونده ؟ بیشتر رو چه موضوعی تمرکز داره این کتاب ؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٠ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام استراتژي، سازمان را از بازارها، محصولات و ظرفیت فعلیاش دور میسازد؟ 

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٤ بازدید

معناي ردیف در کدام بیت تفاوت دارد؟  1) باش تا روي تو خورشید جهان تاب شود به شکر خنده عقیقت شکر ناب شود  2) باش تا از شب مه پوش قمر فرسایت پرده ابر سیه مانع مهتاب شود  3) باش تا از هوس ابرو و چشمت پیوست زاهد گوشه نشین مست به محراب شود  4) باش تا شمع جمال تو به هنگام صبوح مجلس افروز سرا پرده اصحاب

٤ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٦٣ بازدید

مهمترین تاثیر  انقلاب کبیر فرانسه   در تاریخ این کشور و اروپا و جهان چی بود ؟

٤ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید

"rat race"  یعنی چی؟  کاربردش چیه ؟

٧ ساعت پیش