پرسش خود را بپرسید

کدوم واژه برای جای خالیه

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٩٥

If the leadership crisis is resolved, strong leadership is obtained and the organization 
begins to develop clear goals and direction. Departments are established along with 
a ......... of authority.

٠ %

comment

١٠٠ %

hierarchy

٤ پاسخ
٠ %

apparel

٠ %

volatile

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

اگر بحران رهبری حل شود، رهبری قوی به دست می آید و سازمان شروع به توسعه اهداف و جهت‌گیری‌های روشن می کند. دپارتمان‌ها به همراه سلسله مراتب اختیارات ایجاد می‌شوند.

٦٧,٩٤٩
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٧٤١
طلایی
١
نقره‌ای
٩
برنزی
٣٣
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢,٨٦٤
طلایی
٨
نقره‌ای
٤٦٧
برنزی
٢٠١
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما