تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠٨

1 - نگران 2 - علاقه مند - مشتاق as far as something is concerned: تا آنجا که به چیزی مربوط می شود - در مورد be concerned about/ for sth: 1 - نگران چی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩٢

1 - ( تلویزیون وغیره ) صدای. . . . . راکم کردن 2 - ( پیشنهاد، شخص وغیره ) رد کردن - نپذیرفتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦٩

هر دفعه - هر بار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦٦

فرض کردن - تصور کردن - گمان کردن - حدس زدن - فکر کردن be supposed to do something: قرار بودن که - بنا بودن که - موظف بودن که

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥٧

( در جمع ) مقامات - مراجع - اولیای امور

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥٤

( جنگ، دعوا، آتش و. . . ) در گرفتن - شروع شدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥٢

به جز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤٣

به شرط اینکه - مادامی که - تا وقتی که

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١٩

مطمئن - قطعی - حتمی - مسلّم - معین - مشخص - خاص

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢٥

1 - گذشته 2 - ( ماه، هفته وغیره ) پیش، قبل، گذشته 3 - از جلویِ، از کنارِ

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠٨

چه می شد اگر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠٧

1 - ( شخص ) سختگیر 2 - ( قانون، تربیت ) سخت - خشک - خشن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١٠

در - در ظرف - در داخل - در چارچوب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠٦

1 - اسیر کردن - دستگیر کردن - گرفتن 2 - تصرف کردن - تسخیر کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩٦

حد - اندازه to a large extent : به میزان زیاد to some extent : تاحدی - تا اندازه ای

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨٨

1 - استراحت کردن - استراحت دادن به 2 - استراحت - فراغت 3 - بقیه - باقی rest on /upon: 1 - بستگی داشتن به - وابسته بودن به - متکی بودن به 2 - ناشی بود ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨٩

نخستین - اولیه - آغازین

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩٠

1 - آموزش 2 - ( در جمع ) دستور العمل 3 - ( در جمع ) دستور - دستورات 4 - ( در جمع ) توصیه - توصیه ها منظور از در جمع instructions است.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨٦

به طور همزمان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨٩

در آن وقت - در آن موقع - در آن زمان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨٧

1 - از روی، به خاطرِ 2 - خارج از

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٠

خوشوقتم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٤

گستره - محدوده - طیف - حوزه - دامنه - نوسان داشتن - متغیر بودن - گسترش داشتن - امتداد داشتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٤

سینما

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٥

بلکه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٦

پیشنهاد کردن - عرضه کردن - ارائه کردن - مطرح کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٠

Stick ؛ 1 - چسبیدن - چسباندن 2 - لول - قطعه - تکه Stick in one's mind ؛ در ذهن کسی ماندن Stick out ؛ 1 - بیرون زدن ( از ) 2 - کاملاً آشکار بودن - پید ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٤

as a result: بنابراین - پس - از این رو - در نتیجه as a result of: در نتیجه ی - به علتِ - به دلیلِ result from: ناشی بودن از - سرچشمه گرفتن از result ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٣

1 - all the time دائماً - مدام - همواره - همیشه - پیوسته 2 - a short time مدت کوتاهی 3 - at a time هردفعه - هر بار 4 - at the time در آن وقت - در ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٤

تا کی - چقدر طول دارد ( در ریاضیات )

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

1 - منتهی شدن به - انجامیدن به 2 - سرانجام به. . . . . . رسیدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥١

هیجان زده - ذوق زده - خوشحال

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٢

گاهی - بعضی وقت ها - گاه گاهی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥١

۱ - اتفاقی - تصادفی ۲ - غیر رسمی - خودمانی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

علی رغمِ - باوجودِ

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

مخفف unidentified flying object

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

انتقال دادن - نقل مکان کردن - احساساتِ. . . . . . را برانگیختن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٧

دائماً - مدام - همواره - همیشه - پیوسته

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

بزرگ - خیلی بزرگ - عظیم زیاد - فراوان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

تجدید پذیر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

تا وقتی که - تا زمانی که - تا قبل از اینکه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

A household is all the people who live in one house

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

موجود زنده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

Don't work too hard مواظب خودت باش.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

To sink into something is to slowly fall into it ( به آرامی ) فرو رفتن - ( به آرامی ) پایین رفتن - ( به آرامی ) غرق شدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٣

قانع کننده - متقاعد کننده - ترغیب کننده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

Extremely sad or shocked

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

1 - ( ماشین، دستگاه ) خراب شدن - از کار افتادن 2 - بی نتیجه ماندن - با شکست مواجه شدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

برای مثال - به عنوان نمونه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

چند ( تا ) - یکی دو تا