محمد ايراندوست

محمد ايراندوست DVM student

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcoggins test٠٩:٠٩ - ١٤٠١/٠٩/١١یک تست سرولوژی ( ژل دیفیوژن ) است که برای بیماری کم خونی عفونی اسب ها کاربرد داردگزارش
0 | 0
orf١٧:٣٨ - ١٤٠١/٠٩/٠٧Open Reading Frameگزارش
0 | 0
repellent٢٠:٢٢ - ١٤٠١/٠٩/٠٥دور کنندهگزارش
0 | 0
integrated١٧:٣٠ - ١٤٠١/٠٩/٠٥پیوستهگزارش
0 | 0
sylvatic plague١٥:٥٧ - ١٤٠١/٠٩/٠٥طاعون جنگلیگزارش
0 | 0
psychodidae١١:٠٩ - ١٤٠١/٠٩/٠٤پشه خاکیگزارش
0 | 0
midge١٠:٥٩ - ١٤٠١/٠٩/٠٤پشه کوریگزارش
0 | 0
granulomatous reaction٠٩:٤٨ - ١٤٠١/٠٩/٠٤پاتولوژی: واکنش گرانولومی واکنشی که منجر به تشکیل گرانولوما یا زخم های التهابی مزمن می شودگزارش
0 | 0
fleece rot١٥:٥٠ - ١٤٠١/٠٩/٠٣پوسیدگی پشم گوسفندگزارش
0 | 0
synanthropic١١:٥٢ - ١٤٠١/٠٩/٠٣حیوان یا جانوری که با انسان ها زندگی می کندگزارش
0 | 0
endopterygote١١:٢٨ - ١٤٠١/٠٩/٠٣انگل شناسی بند پایان: حشراتی با دگردیسی کامل که در دوره لاروی رشد بال مشخص نیستگزارش
0 | 0
exudate١٩:٣٨ - ١٤٠١/٠٩/٠٢اگزوداگزارش
2 | 0
kennel tick١٠:٢٧ - ١٤٠١/٠٩/٠١rhipicephalus sanguineus یک کنه سه میزبانه که به عنوان "کنه آشیانه سگ" هم شناخته می شودگزارش
2 | 0
taenidium٢١:١٧ - ١٤٠١/٠٨/٢٩در واقع، همان Epicuticle است که در بافت تنفسی Tracheal system در حشرات و کنه ها و جَرَب ها با این نام وجود داردگزارش
2 | 0
heaves١٩:٤٩ - ١٤٠١/٠٨/٢٢Recurrent airway obstructionگزارش
2 | 0
iatrogenic٢٠:٢٠ - ١٤٠١/٠٨/٢١درمان ( خیرخواهانه ) با عواقب بدگزارش
2 | 0
btb١٦:٥٧ - ١٤٠١/٠٨/١٩Bovine Tuberculosis سل گاویگزارش
2 | 0
oestrus٢٢:٢١ - ١٤٠١/٠٨/١٨فحلیگزارش
5 | 0
white scour٢٢:٠٠ - ١٤٠١/٠٨/١٨اسهال سفیدگزارش
5 | 0
polyarthritis٢١:٢٢ - ١٤٠١/٠٨/١٨التهاب چندین مفصلگزارش
5 | 0
sawhorse١٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٨/١٧اسب چوبی علامتی که اسب در بیماری کزاز نشان می دهدگزارش
5 | 0
bloating١٧:٢٤ - ١٤٠١/٠٨/١٥نفخ شکمگزارش
9 | 0
stonebrink٢٢:٣٣ - ١٤٠١/٠٨/١٣نوعی محیط کشتگزارش
5 | 0
infiltration١٨:١٤ - ١٤٠١/٠٨/١١نفوذگزارش
5 | 0
سید ابراهیم رئیسی١٩:١٨ - ١٤٠١/٠٨/١٠هشتمین رییس جمهور ایرانگزارش
2 | 1
حسن روحانی١٩:١٧ - ١٤٠١/٠٨/١٠رییس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم به عنوان هفتمین رییس جمهور ایران با رای مردم انتخاب شد و در سال 1400 دوره دوم ریاست جمهوری او به پایان رسیدگزارش
2 | 0
malacia١٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٨/١٠نکروز میعانی داخل بافت مغز Encephalomalaciaگزارش
5 | 0
karyorrhexis١٢:١٦ - ١٤٠١/٠٨/١٠شکسته شدن هسته به قطعات ریزگزارش
5 | 0
pas١٠:٣٦ - ١٤٠١/٠٨/١٠Periodic Acid Schiff ( PAS )گزارش
5 | 0
شیراز تسلیت١٨:٠٥ - ١٤٠١/٠٨/٠٥عبارتی که بعد از فاجعه تروریستی داعشی ها در حرم شاهچراغ در بین مردم گسترش پیدا کردگزارش
9 | 0
oie١٩:٣٥ - ١٤٠١/٠٨/٠١world Organisation for animal health سازمان جهانی سلامتی حیوانات معادل who برای دامپزشکی و حیواناتگزارش
5 | 0
tassel foot١٩:٢٧ - ١٤٠١/٠٧/٣٠پای منگوله ایگزارش
7 | 0
student٠٩:٤٧ - ١٤٠١/٠٧/٢٩دانش آموز - دانشجوگزارش
9 | 0
cacl2٠٩:٤٥ - ١٤٠١/٠٧/٢٩کلسیم کلرایدگزارش
2 | 0
detrimental١٦:٥٥ - ١٤٠١/٠٧/٢٨آسیب رسانگزارش
5 | 0
climatic١٦:٥٣ - ١٤٠١/٠٧/٢٨آب و هواییگزارش
5 | 0
exhaled١٦:٣٥ - ١٤٠١/٠٧/٢٨بازدم شدهگزارش
7 | 0
حشو١٣:٢٣ - ١٤٠١/٠٧/٢٨کلمه اضافه آوردن مانند: مشت گره کرده زیرا مشت به خودی خود گره کرده است و نیازی به آوردن عبارت گره کرده نیست - ناهار ظهر: ناهار به خودی خود مربوط به ... گزارش
12 | 0
salmonellosis١٣:١٤ - ١٤٠١/٠٧/٢٨مسمومیت غذایی ناشی از بلع باکتری سالمونلا ( که با تب، اسهال شدید، استفراغ و درد معده مشخص می شود )گزارش
7 | 0
PET١٣:١١ - ١٤٠١/٠٧/٢٨حیوان خانگی pet clinic کلینیک حیوانات خانگیگزارش
7 | 0
urease١٠:١٠ - ١٤٠١/٠٧/٢٨اوره آزگزارش
5 | 0
myxedema coma٠٨:٤٤ - ١٤٠١/٠٧/٢٨مرحله نهایی کم کاری تیروئیدگزارش
5 | 0
tbp٠٨:٣٣ - ١٤٠١/٠٧/٢٨Thyroxine - binding protein پروتئین متصل شونده به هورمون تیروئیدی در سیتوپلاسمگزارش
2 | 0
endarteritis١٧:٢٢ - ١٤٠١/٠٧/٢٧التهاب پوشش داخلی یک شریان.گزارش
2 | 0
kicking١٧:١٤ - ١٤٠١/٠٧/٢٧لگد زدنگزارش
2 | 0
mgso4٠٩:٢٣ - ١٤٠١/٠٧/٢٦منیزیم سولفاتگزارش
0 | 0
na2so4٠٩:٢٣ - ١٤٠١/٠٧/٢٦سدیم سولفاتگزارش
0 | 0
mgcl2٠٩:٢٣ - ١٤٠١/٠٧/٢٦منیزیم کلریدگزارش
0 | 0
یحیی اباد٠٨:٠٦ - ١٤٠١/٠٧/٢٦یکی از روستاهای نطنزگزارش
5 | 0
بغم٠٨:٠٨ - ١٤٠١/٠٧/٢٦روستایی در 30 کیلومتری اردستانگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهinnocent١١:٠١ - ١٤٠١/٠٧/١٩
• I refuted his claim that he was innocent.
من ادعای او که او بیگناه بوده را رد می کنم.
5 | 0
lock١٠:٥٨ - ١٤٠١/٠٧/١٩
• Insert the key in/into the lock.
کلید را وارد قفل کنید
5 | 0
whether١١:٣٠ - ١٤٠١/٠٧/٠٨
• Please find out whether it is snowing.
لطفا بفهم که آیا برف می بارد یا نه.
9 | 1