محمد ايراندوست

محمد ايراندوست

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfeather preening١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٠آراستن پرگزارش
0 | 0
grinding٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠٩/١٠خرد کردن - ساییدنگزارش
0 | 0
nutrition٠٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٠علم تغذیهگزارش
0 | 0
organic٠٨:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/١٠آلیگزارش
0 | 0
barley٠٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٠جوگزارش
0 | 0
ileum١٥:١١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩آخرین قسمت روده باریکگزارش
0 | 0
تولکی٠٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩پر ریزی ( molting )گزارش
0 | 0
REM٠٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩مخفف rapid eye movementگزارش
0 | 0
crop٠٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩چینه دانگزارش
0 | 0
gizzard٠٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩سنگدانگزارش
0 | 0
nesting١٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨لانه گزینیگزارش
0 | 0
inoculated٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦آغشته شدهگزارش
0 | 0
investigation٢٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦بررسیگزارش
0 | 0
hence٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦بنابراینگزارش
0 | 0
calving١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦زایمانگزارش
0 | 0
humidity١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦شرجی بودنگزارش
0 | 0
climate١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦اقلیم, آب و هواگزارش
0 | 0
parturition١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦زایمانگزارش
0 | 0
inherited١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦ارثیگزارش
0 | 0
manifestation١٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦بروزگزارش
0 | 0
rump١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥دنبهگزارش
0 | 0
inferior١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥پایین ترگزارش
2 | 0
stance١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥حالت ( طرز ایستادن )گزارش
0 | 0
quadrupedal١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥چهار پاگزارش
0 | 0
frequently١١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥غالباگزارش
0 | 0
versus١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥مخفف: VSگزارش
0 | 0
VS١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥مخفف versusگزارش
0 | 0
meridian١١:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥نصف النهارگزارش
2 | 0
conventional١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥= arbitraryگزارش
0 | 0
fine structure١١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥ریز ساختارگزارش
0 | 0
fine١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥ریزگزارش
0 | 0
beak١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥منقارگزارش
0 | 0
nail١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥چنگالگزارش
0 | 0
part of speech٠٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣نوع کلمه از لحاظ دستوری ( اسم - صفت - فعل - قید و. . . )گزارش
0 | 0
botany٠٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣شاخه ای از زیست شناسی که به مطالعه حیات گیاهان می پردازد گیاه شناسیگزارش
0 | 0
zoology٠٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣جانور شناسیگزارش
0 | 0
ili٠٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣abbreviation of Iran language institute مخفف کانون زبان ایرانگزارش
5 | 0
conus arteriosus٠٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥مخروط شریانی , متعلق به بطن راست , تنه ریوی از آن خارج می شودگزارش
0 | 0
costocervical٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤دنده ای گردنی مانند: costocervical veinگزارش
0 | 0
persuade١٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣متقاعد کردنگزارش
0 | 0
motilin١٥:٣٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠موتیلین: هورمونی که از روده باریک ترشح می شودگزارش
0 | 0
heifer٠٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٩تلیسهگزارش
2 | 0
con٠٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٩پیشوند: در معنی با هم جمع شدن و. . . .گزارش
0 | 0
flip flop١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٦مردد بودن, دو دل بودن indecisiveگزارش
2 | 0
ballooning١٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٥گسترش، باد کردن، تورم؛ سفر یا حرکت در بالون هوای گرم؛ به سرعت بزرگتر شدنگزارش
2 | 0
pillar٠٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٥در آناتومی: چین یا ستون های محتوی عضله صاف که عمدتا پرز ندارندگزارش
2 | 0
atlas١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/١١اولین مهره گردنی ( 1st cervical vertebrae )گزارش
2 | 0
septal pores١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٨/١١سوراخ های تیغه ایگزارش
0 | 0
reptilian٠٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٠در کلیه پرندگان, گروهی از نفرون ها دارای ویژگی هایی مشابه نفرون های خزندگان می باشند که reptilian nephrons به معنای خزنده ای ( خزنده گون ) نامیده می ... گزارش
0 | 0
albert einstein١٨:١١ - ١٤٠٠/٠٨/٠٩( 1879 1955 ) فیزیکدان ( متولد آلمان ) ، برنده جایزه نوبل فیزیک 1921، توسعه دهنده نظریه نسبیتگزارش
2 | 0