برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد ايراندوست

محمد ايراندوست

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جمع zoonosis ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

2 در آناتومي جانوري: سطح جداري بند سوم انگشت 3 و4 در نشخوار کنندگان و انگشت 3 در اسب مي باشد ١٤٠٠/٠١/٢١
|

3 در آناتومی جانوری: سیاهرگ ١٤٠٠/٠١/١٦
|

4 يکي از نماد هاي مخفف آن: ca ١٤٠٠/٠١/١٥
|

5 در آناتومي اندام حرکتي و استخوان به معناي به سمت بالا يا تنه هم معني مي دهد ١٤٠٠/٠١/١٢
|

6 وابسته و مربوط به سگ ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

7 در آناتومي اسب, به پهلوي اسب که زين روي آن قرار مي گيرد گفته مي شود. ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

8 يک عضله جلدي که در superficial fascia قرار گرفته ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

9 تعريف: يکي از دو عضله اي که ستون مهره ها را در بالاي کمر به کتف ها متصل مي کند ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

10 جانوران سم دار
١٣٩٩/١٢/١١
|

11 گاهي معني اختلال هم مي دهد ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

12 معني شفاف هم مي دهد ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

13 سيتوزول يا مايع زمينه اي سيتوپلاسم ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

14 برخوردار بودن ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

15 آسيب (noun) ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

16 گاهي در زيست شناسي و پزشکي معناي زائده هم مي دهد ١٣٩٩/١١/٢٨
|

17 گاهي معني تقريبا هم مي دهد.
١٣٩٩/١١/٢٨
|

18 مخفف Pigeon Protozoal Encephalitis
يا انسفاليت تک سلولي کبوتر
١٣٩٩/١١/٢٧
|

19 نهايي
مثلا: Definitive host به معناي ميزبان نهايي (انگل) است
١٣٩٩/١١/٢٧
|

20 نوعي هاگ دار که باعث انسفاليت در کبوتر مي شود ١٣٩٩/١١/٢٧
|

21 آناتومي: دستگاه
e.g: digestive tract
مثال: دستگاه گوارش
١٣٩٩/١١/٢٧
|

22 آنتي ژني ١٣٩٩/١١/٢٦
|

23 ايمني غير اکتسابي ١٣٩٩/١١/٢٥
|

24 مخفف The major histocompatibility complex ١٣٩٩/١١/٢٥
|

25 اکتسابي (حاصل شده) ١٣٩٩/١١/٢٥
|

26 غذا خوردن ١٣٩٩/١١/١٢
|

27 چربي ها ١٣٩٩/١١/١٢
|

28 کمتر (براي اسامي قابل شمارش استفاده مي شود) ١٣٩٩/١١/١٢
|

29 آبستن شدن ١٣٩٩/١١/١٢
|

30 دهانه دستگاه توليد مثلي نر ١٣٩٩/١١/٠٣
|

31 دو طرف
١٣٩٩/١١/٠٣
|

32 در مفهوم مدفوع کرم ١٣٩٩/١١/٠٣
|

33 هيدر (نوعي بي مهره) ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

34 گوسفند ماده(ميش ماده) ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

35 فکاهه ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

36 باکتري(مفرد) ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

37 بروشور دارو ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

38 فاگوسيتوز(بيگانه خواري, ذره خواري)(نوعي اندوسيتوز) ١٣٩٩/١٠/١٤
|

39 ترکيب مادر ١٣٩٩/١٠/١٤
|

40 سي و سه پل ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

41 نام گونه بز ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

42 من موافقم ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

43 نام باستاني شهر اصفهان است که امروزه نام يکي از پر طرفدار ترين باشگاه هاي ورزشي ايران هم مي باشد ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

44 پارسه يا در ميان عوام همان تخت جمشيد است که پايتخت سلسله هخامنشيان در مرودشت فارس است ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

45 تهران ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

46 نام يک باکتري بيماري زا که مخفف آن مي شود: E.Coli ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

47 احتمالا کانال نوک پستان ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

48 مخفف دانشگاه شيراز (Shiraz University) ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

49 مخفف دانشگاه تهران (University of Tehran) ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

50 مخفف دانشگاه صنعتي اصفهان (Isfahan University of Technology) ١٣٩٩/١٠/٠٧
|