پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (translation)

٢ رأی
تیک ٨ پاسخ
٢١٣ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

1_  Take off your top 2_ Are you coming down with something ? 3_ Cotton ,  I am in no mood

١ هفته پیش
٠ رأی
تیک ٥ پاسخ
٩٥ بازدید
چند گزینه‌ای

با سلام با توجه به تحربه‌ای که دارید، فکر میکنید بهترین رویکرد برای یادگیری زبان در استفاده کردن یا نکردن از زبان اول چیه؟ آیا باید کلمات یا عبارات  را در دیکشنری فارسی سرچ و ترجمه کرد یا فقط خودمون رو به استفاده از دیکشنری انگلیسی و درک زبان مثل نیتیو ها ملزم بکنیم؟

١ هفته پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٢ بازدید

 Waking up to the Web. This stage was also mostly dominated
by the “fandom phenomenon,” with fansubbing, scanlations, and videogame
romhacking being the main practices.

١٣٨
١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٥١ بازدید

جمله کامل: Tom’s eyes flashed, his sharp white teeth  slicing through wicked lips in a mock smile.  اینجا slicing نمیتونه معنی بریدن بده پس به چه معناست؟ لطفا کل جمله رو به فارسی روان ترجمه کنید.🧡

٨٥٠
١ ماه پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
١٠٤ بازدید
٣ رأی
١ پاسخ
٧٤ بازدید

این جمله را چگونه می‌شود به فارسی گفت؟ "this is a subject-systematically structured book" ؟ نکته: تعریف کلمه‌ی subject systematics:  structured organization of knowledge in a certain area of expertise or field  یا  سازمان‌دهی ساختارمند دانش در یک حیطه‌ی تخصصی یا زمینه. 

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٨ بازدید

The phosphorus and potassium concentration in the irrigation water depends on the quantity of Multi-MKP in the tank mix, and on the injection ratio. Use the following table to calculate the quantity of Multi-MKP and the injection ratio needed to reach your target concentration in the irrigation water. 

١,٣٦١
١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٢ بازدید

Multi-MKP is compatible with most water-soluble fertilizers, except for fertilizers containing calcium (Ca++) or magnesium (Mg++). To apply Multi-MKP in combination with calcium or magnesium fertilizers, use two fertilizer tanks. If only a single fertilizer tank is available, apply those fertilizers at different times.

١,٣٦١
١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٩ بازدید

ترجمه این متن و راهنمایی میکنید؟ Foliar application of Multi-MKP is an optional supplement to soil fertilization at growth stages when high   levels of phosphorus and potassium are required. At ...

١,٣٦١
١ ماه پیش