امتیاز‌های محمد ايراندوست

بازدید
٢٧
امتیاز کل
٢٢,١٩٣
کل مدال ها
٣٥٤
طلا
٥
نقره
١٣٤
برنز
٢١٥
٢,٢٣٥
×
١٠
=
٢٢,٣٥٠
١٩٥
×
=
-٣٩٠
١١٤
×
٢
=
٢٢٨
١٨
×
=
-١٨
٤
×
٢
=
٨
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,١٩٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٢٢٨
×
١٠
=
٢٢,٢٨٠
١٩٥
×
=
-٣٩٠
١٠٨
×
٢
=
٢١٦
١٨
×
=
-١٨
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,٠٨٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٧
×
١٠
=
٧٠
٠
×
=
٠
٦
×
٢
=
١٢
٠
×
=
٠
٤
×
٢
=
٨
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
١٠٥