مدال‌های محمد ايراندوست

بازدید
٧٩
امتیاز کل
٢٢,١٩٣
کل مدال ها
٣٥٤
طلا
٥
نقره
١٣٤
برنز
٢١٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٣
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١١٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٧
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٠٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٠١
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٢
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١