منو
تاریخ
١ سال پیش
متن
Please find out whether it is snowing.
دیدگاه
٦

لطفا بفهم که آیا برف می بارد یا نه.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Insert the key in/into the lock.
دیدگاه
٢

کلید را وارد قفل کنید

تاریخ
١ سال پیش
متن
I refuted his claim that he was innocent.
دیدگاه
٢

من ادعای او که او بیگناه بوده را رد می کنم.