تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

قطعاً، به قطع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

تنهایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

دوباره بیان کردن، دوباره ذکر کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

It presents the writer's feelings. او ( آن ) بیان میکند ( نشان میدهد ) احساسات نویسنده را. همانطور که میدانیم presentation یعنس سخنرانی کردن. پس ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

فشار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

به صورت روان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

کاهش یافتن آب رفتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

باگذشت صبور شکیبا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

بی گذشت بی صبر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

وظیفه شناس مسئولیت دار عهده دار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

وظیفه نشناس بی مسئولیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

مناسب شایست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

نامناسب ناشایست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

بالغ باتجربه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

غیر منطقی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

این کلمه مربوط به گذشته است پس: دور ریخته شده:thrown away

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

دور ریختن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

کم شانس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

ییلاق، روستا، محل خوش آب و هوا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

پر درامد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

وقف کردن، اختصاص دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

اجباری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

قطعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

دو دِل ناقاطع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

متناقض ناسازگار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

سازگار استوار نا متناقض

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

بی فکر بی ملاحظه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

با فکر با ملاحظه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

will ) refers to future ) for example : she will be successful کلمه will بر زمان آینده دلالت دارد. برای مثال : او ( زن ) موفق خواهد شد.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

شور و هیجان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

به طور اتفاقی برخورد کردن با چیزی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

اهمیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

افسانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

افسانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

افسانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

علاقه مند بودن به چیزی عاشق چیزی بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

من علاقه مند به بازی تنیس هستم.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

Mater

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

توصیه نصیحت پند مطلب آموزنده مشاوره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

باخت شکست عدم موفقیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

خواب خیال رویا آرزو آرمان ( آرزو )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥٣

لُخت برهنه:/

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ایمان یقین اعتقاد : ) ) ) ) ) ) ) an example ) : pursue your dreams with conviction to become successful ) مثال : دنبال کنید آرزوهایتان را با ایمان ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

این کلمه معانی بسیاری دارد: مانند: جلسه انتخاب بازیگران

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

این جمله به معنای �دیده شده بود� نیست! بلکه این یک اصطلاح در زبان انگلیسی و به معنای �از کار افتاده� است!: )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤١

انگیزه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

تماشاچی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

فراتر از مرزها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

حد حدود مرز ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

منظره ، ، ، ، ، ، ، نمایش

١