motivation

/ˌmoʊtɪˈveɪʃn̩//ˌməʊtɪˈveɪʃn̩/

معنی: محرک، انگیزش، انگیزه، انگیختگی
معانی دیگر: انگیزش، محرک
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. she lacks motivation
او انگیزش کافی ندارد.

2. Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it.
[ترجمه ترگمان]توانایی آن چیزی است که شما قادر به انجام آن هستید انگیزه مشخص می کند که چه کار می کنید طرز برخورد مشخص می کند که شما چطور این کار را انجام می دهید
[ترجمه گوگل]توانایی چیزی است که شما قادر به انجام آن هستید انگیزه چیزی است که شما انجام می دهید نگرش تعیین میکنه که چقدر خوب کاری را انجام میدهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jack is an intelligent pupil, but he lacks motivation.
[ترجمه سید غریب] جک دانش آموز باهوشی است اما انگیزه ندارد.
|
[ترجمه ترگمان]جک دانش آموز باهوشی بود، اما فاقد انگیزه بود
[ترجمه گوگل]جک دانش آموز هوشمند است، اما او انگیزه ای ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Increased motivation is more than an incidental benefit of reward schemes.
[ترجمه ترگمان]افزایش انگیزش بیش از یک مزیت تصادفی برای طرح های پاداش است
[ترجمه گوگل]افزایش انگیزه بیش از یک مزیت پیشگیرانه از طرح پاداش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Many of the boys have very poor motivation.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از پسرها انگیزه بسیار ضعیفی دارند
[ترجمه گوگل]بسیاری از پسران انگیزه بسیار ضعیفی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. There seems to be a lack of motivation among the staff.
[ترجمه ترگمان]به نظر می رسد که فقدان انگیزه در بین کارکنان وجود دارد
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد فقدان انگیزه در میان کارکنان وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Such measures are likely to result in decreased motivation of the workforce.
[ترجمه ترگمان]چنین اقداماتی احتمالا منجر به کاهش انگیزش نیروی کار می شوند
[ترجمه گوگل]چنین اقداماتی احتمالا منجر به کاهش انگیزه نیروی کار خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. They lack the motivation to study.
[ترجمه فریبرز رحمانی] آنها انگیزشون را برای مطالعه از دست دادن .
|
[ترجمه ترگمان]آن ها فاقد انگیزه برای مطالعه هستند
[ترجمه گوگل]آنها انگیزه ای برای مطالعه ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Organizations have an interest in ensuring that employee motivation is high.
[ترجمه ترگمان]سازمان ها دارای منافعی در حصول اطمینان از بالا بودن انگیزش کارمندان هستند
[ترجمه گوگل]سازمان ها علاقه مند به اطمینان از انگیزه کارکنان بالا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Being a teacher needs a high level of motivation.
[ترجمه ترگمان]معلم بودن به سطح بالایی از انگیزه نیاز دارد
[ترجمه گوگل]بودن معلم به سطح بالایی از انگیزه نیاز دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. What was the motivation for the attack?
[ترجمه فریبرز رحمانی] انگیزه شما از حمله چه بود ؟
|
[ترجمه سیف الدین زاهدی] انگیزه برای حمله، چه بود؟
|
[ترجمه ترگمان]انگیزه این حمله چه بود؟
[ترجمه گوگل]انگیزه حمله چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. He's intelligent enough but he lacks motivation.
[ترجمه ترگمان]او به اندازه کافی باهوش است، اما انگیزه ندارد
[ترجمه گوگل]او به اندازه کافی هوشمند است اما انگیزه ای ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. What was your motivation for becoming a teacher?
[ترجمه ‌فریبرز رحمانی] انگیزه شما برای معلم شدن چیست
|
[ترجمه ترگمان]انگیزه شما برای تبدیل شدن به یک معلم چه بود؟
[ترجمه گوگل]انگیزه شما برای تبدیل شدن به یک معلم چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Gross's skill in motivation looked in doubt when his side began the second half badly.
[ترجمه ترگمان]مهارت چندش اور در انگیزه، وقتی که طرف او نیمه دوم را آغاز کرد، تردید به او دست داد
[ترجمه گوگل]مهارت Gross در انگیزه در زمانی که طرف او نیمه دوم را به آرامی شروع به شک در شک داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Escape can be a strong motivation for travel.
[ترجمه ترگمان]فرار یک انگیزه قوی برای سفر است
[ترجمه گوگل]فرار می تواند یک انگیزه قوی برای سفر باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

محرک (اسم)
irritant, motive, stimulus, exciter, motivation, engine, motor, impellent, driver, incitation, incitant

انگیزش (اسم)
incitement, provocation, stimulation, animation, motivation, urge, inanition, fillip, incitation

انگیزه (اسم)
cause, motive, stimulant, stimulus, goad, motivation, mover, inducement, incentive, impetus, incitation, propellant, propellent

انگیختگی (اسم)
provocation, motivation

تخصصی

[صنعت] انگیزش، محرک
[ریاضیات] محرک، انگیزه، موجب، انگیزش
[روانپزشکی] انگیزش. انگیزش حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص را در فرد به وجود می آورد. چنین حالتی ممکن است، حالت محرومیت باشد (مثل گرسنگی)، یا یک سیستم ارزشی یا یک اعتقاد عمیق (مثلاً مذهبی). در جریان یادگیری و درک، مکانیسم های بیولوژیک نقش مهم در انگیزش رفتار دارند.

به انگلیسی

• incentive, drive; act or process of motivating; inspiration; state of being stirred to action

پیشنهاد کاربران

ضرورت تحقیق ( در مقاله نویسی )
انگیزه هیجان
Smile motivation on Labami
You don't know how weird how good a sensation is in my being
You are on the calm beach
You are the love dream of my moon
Wants your heart
انگیزه ی لبخندی رو لبامی
نمیدونی چقددوست داشتنت حسی خوب عجیبی در وجودم ریشه کرده
ساحل آرامش وجودم هستی
تو رویای عشق ماه من هستی
دل تورا میخواد ❤️. .
هدف
انگیزه

دلیل =reason
I study positively with high motivation
انگیزه بخش
In those two years, I kept it at the peak of motivation and love
Love was real, you have no problem with motivation, you have a problem with willpower, you are moving with your helplessness, I was suffering from severe depression, and gather your senses.
Personal love is superior to your love, you must forget me because I do not understand love in you at this time or it is not acceptable to me
تو اون دو سال ، تو اوج انگیزه و عشق رو نگه داشتم
عشق واقعی بود تو مشکل انگیزه نداری تو مشکل اراده در حرکت داری با درماندگی تو ، من به افسردگی شدید مبتلا شده بودم و حواست رو جمع کن این روزا من از دست تو مایوس و دلشکسته خاطر میشوم
عشق شخصی از عشق تو برتر باشد تو باید فراموشم کنی زیرا من در وجود تو نسبت خودم در این زمان عشقی را متوجه نمیشوم یا مورد قبول من نیست
motivation ( روان‏شناسی )
واژه مصوب: انگیزش
تعریف: نیرویی که به رفتار انسان و حیوان هدف و جهت مندی می بخشد
motivation ( noun ) = انگیزه، انگیزش، محرک/دلیل، هدف

examples:
1 - He's a bright enough student - he just lacks motivation.
او به اندازه کافی دانش آموز باهوشی است - او فقط انگیزه ندارد.
2 - There seems to be a lack of motivation among the employees.
به نظر می رسد که کمبود انگیزه بین کارمندان وجود دارد.
3 - What was the motivation for the attack?
انگیزه این حمله چه بود؟
4 - The motivation behind the decision is the desire to improve our service to our customers.
دلیل پشت این تصمیم تمایل به بهبود خدمات ما به مشتریان است.
5 - One motivation for reducing the staff was the need to cut
یک دلیل کاهش کارکنان، نیاز به کاهش هزینه ها بود.
6 - You need a lot of motivation to succeed.
برای موفقیت به انگیزه زیادی نیاز دارید.
دوستان لطفا لطفا لطفا incentive رو با motivation اشتباه نگیرید این دو کلمه کلاً یک مفهوم جدا دارند. . .
ببینید
incentive یعنی ما توسط یک شخصی تشویق و وادار بشیم که یک کاری رو انجام بدیم
اما motivation یعنی انگیزه ای ک خودمون داریم یعنی خودمون دوست داریم یه کاری را انجام بدیم و هیچ زوری و مشوقی پشت سرمون نیست چون اون کار و فعالیت و دوست داریم مثل یادگیری زبان انگلیسی که یک انگیزه هست ک خودمون داریم یادبگیریم و کسی ما رو وادار به زبان خوندن نمی کنه. . .
لطفا این دوتارو اشتباه نگیرید برای اطلاعات بشیتر میتونید دوتا واژه رو جستجو کنید
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما