dream

/ˈdriːm//driːm/

معنی: خیال، خواب، خواب دیدن، رویا دیدن
معانی دیگر: رویا، خواب و خیال، خیال پردازی، آرزو، امید، آرزوی زودگذر، (با: of) ممکن پنداشتن، دلخواه پنداشتن، پنداشتن، (با: out و away) به خواب و خیال گذراندن، خیال پردازی کردن، ایده آل، آرمانی، کمال مطلوب، روز خوابی کردن، (در روز) چرت زدن
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

جمله های نمونه

1. dream interpretation
تعبیر خواب

2. dream interpretation
خوابگزاری،تعبیر خواب

3. dream up
(عامیانه) در سر پروراندن،خیال پردازی کردن،خواب چیزی را دیدن

4. her dream was to become a polyglot
خواب و خیال او این بود که چند زبانه شود.

5. his dream was to become rich
رویای او این بود که پول دار بشود.

6. my dream house
خانه ی رویایی من

7. a golden dream
خواب طلایی

8. a mere dream neither substantial nor practical
فقط یک خواب نه حقیقی و نه عملی

9. a pleasant dream
خواب خوش

10. a wonderful dream about impossible things
یک خواب شگفت آفرین درباره ی چیزهای غیرممکن

11. the boy's dream come to pass
خواب پسر تحقق یافت.

12. like a dream
عالی،رویایی،خیال انگیز

13. no, i wouldn't dream of going
نه،فکر رفتن اصلا به مغزم خطور نکرده است.

14. the relation of dream and reality
وابستگی خواب به واقعیت

15. to interpret a dream
خوابگزاری کردن

16. john realized his childhood dream of becoming a brain surgeon
جان به رویای ایام کودکی خود درباره ی جراح مغز شدن جامه ی عمل پوشاند.

17. our relationship was a dream that didn't last long
رابطه ی ما رویایی بود که دیری نپایید.

18. she cooks like a dream
او عالی آشپزی می کند.

19. to have a wet dream
جنب شدن

20. the latent meaning of a dream
معنی نهفته ی رویا

21. his poetry nourished in us the dream of liberty
اشعار او خواب و خیال آزادی را در ما پرورش داد.

22. Hope is but the dream of those that wake.
[ترجمه گوگل]امید تنها رویای کسانی است که بیدار می شوند
[ترجمه ترگمان]امید جز رویای کسانی است که بیدار می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. Since you left crushing the dream with, then I choose in perishing in addition.
[ترجمه گوگل]از آنجایی که تو با خرد کردن رویا رفتی، پس من هم هلاک شدن را انتخاب می‌کنم
[ترجمه ترگمان]از انجایی که تو رویا را با آن نابود کردی، پس من نیز از آن گذشته، نابودی را انتخاب می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. To accomplish great things, in addition to dream, must act.
[ترجمه گوگل]برای انجام کارهای بزرگ، علاوه بر رویا، باید عمل کرد
[ترجمه ترگمان]برای رسیدن به کاره ای بزرگ، علاوه بر خواب، باید عمل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. His dream has become a reality.
[ترجمه و...] رویای آن مرد به وتقعیت تبدیل شد. . . . . .
|
[ترجمه گوگل]رویای او به واقعیت تبدیل شده است
[ترجمه ترگمان]رویای او به واقعیت تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. Dream is what makes you happy, even when you are just trying.
[ترجمه مریم منتظری] رویا چیزی است که شما را خوشحال می کند، حتی زمانی که فقط تلاش می کنید.
|
[ترجمه گوگل]رویا چیزی است که شما را خوشحال می کند، حتی زمانی که فقط تلاش می کنید
[ترجمه ترگمان]خواب چیزی است که شما را خوشحال می کند، حتی زمانی که فقط تلاش می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. His dream of competing in the Olympics remained unfulfilled .
[ترجمه گوگل]رویای او برای حضور در المپیک محقق نشد
[ترجمه ترگمان]رویای رقابت در المپیک تحقق نیافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.
[ترجمه 🌸SANA🌸] رویای چیزی رو که میخوای داشته باش. . هرجا میخوای برو. . هرکس که میخوای باش. . چون فقط یه بار زندگی میکنی و فقط یه شانس دار تا هرکار میخوای انجام بدی. . !🌸
|
[ترجمه باران] رویای چیزی رو که میخوای رو داشته باش. . . هر جایی که دوست داری برو. . . چیزی باش که خودت میخوای. . . چون فقط یه بار فرصت زندگی کردن داری و فقط یه شانس برای انجام کاری رو که میخوای انجام بدی داری. . 👑♥️
|
[ترجمه گوگل]رویای آنچه را که می خواهید ببینید؛ به جایی که می خواهید بروید؛ همانی باش که میخواهی، چون فقط یک زندگی و یک فرصت برای انجام تمام کارهایی که میخواهی داری
[ترجمه ترگمان]رویای تو در خواب، هر جا که دلت می خواهد، برو، چون فقط یک زندگی و یک شانس داری که هر کاری دلت می خواهد بکنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. The dream was always running ahead of me. To catch up, to live for a moment in unison with it, that was the miracle.
[ترجمه گوگل]رویا همیشه جلوی من بود رسیدن به عقب، برای لحظه ای زندگی کردن در هماهنگی با آن، این معجزه بود
[ترجمه ترگمان]رویا همیشه از من جلوتر بود برای گرفتن، برای یک لحظه با آن زندگی کردن، این معجزه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. The whole plan went like a dream.
[ترجمه گوگل]کل نقشه مثل یک رویا پیش رفت
[ترجمه ترگمان]کل نقشه مثل یه رویا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خیال (اسم)
illusion, fiction, impression, vision, apparition, deliberation, intention, guess, thought, design, fancy, idea, notion, imagination, phantom, ghost, mind, meditation, plan, whim, whim-wham, reverie, cogitation, hallucination, figment, dream, simulacrum, spectrum, fantom, speculation, phantasma, wraith

خواب (اسم)
sleeping, fluff, sleep, nap, dream, noctambulism, noctambulation

خواب دیدن (فعل)
dream

رویا دیدن (فعل)
dream

به انگلیسی

• series of thoughts and visions which occur during sleep; fancy, pleasant imagining, daydream; vision; aim, goal; wish
have thoughts and visions while sleeping; indulge in a daydream, imagine; wish for
distant, engaged in reverie; of a dream, of a fantasy, imaginary; meditative; vague, obscure
a dream is an imaginary series of events that you experience in your mind while you are asleep.
if you dream when you are asleep, you experience imaginary events in your mind.
a dream is also something which you often think about because you would like it to happen.
if you dream, you think about a situation or event that you would very much like to happen.
if you say that you would not dream of doing something, or that you would never dream of doing it, you are emphasizing that you would not do it.
see also dreamt.
if someone dreams up a plan, they invent it.

پیشنهاد کاربران

آرزو. خواسته
رویا ، آرزو
آرزو رویا

رویای خوابی
dream:wishes
ارزو. . . . یا رویا. . . چیزی که همیشه ما انجامش میدیم. . . . خیال پردازی😏
آرزو یا خیال پردازی

خیال پردازی رویا
I love your eyes and your eyes are the dream of my life and this is the most universal affection
آرزو

dream home یعنی خانه رویایی و مجلل
i though someone came into the bedroom but it was just a dream
What you hope for and want to happen but it is not very likely
رویا
1 - خوابی و رویایی که میبینیم که هم میتونه خوب باشه هم بد ( nightmare فقط خواب بده، کابوس )
2 - رویا، آرزو، خواب و خیال
3 - رویا پردازی کردن، خیال پردازی کردن، خیال بافی کردن
4 - خواب دیدن
You can only dream about it
مگر اینکه تو خواب ببینی
اگر رویاهای هر کسی برای او واقعیت پیدا میکرد ، دنیا یا بسیار زیبا ویا خیلی زشت میشد ، بیائیم رویاهای خود را در مورد خواسته هایمان زیبا کنیم .
If you' say home I say Hagwarts
If you say prison I say Azkaban
If you say soccer I say Quidditch
My name is Hermione granger
And I study in hagwarts
Hagwarts is a reality
I say true it isn't lie
رویا
what you hope for and want to happen but it is not very likely
کانون زبان ایران__ ترم Reach3
dream
واژه ی دریم همریشه با :

" تَرانه " taraane پارسی است !!!

تَرانه هم سُرودن رویا ها و آرزو های آدمی ست.
با این یافت میتوان واژه ای پارسی برای رویا برابرنهاد :

تَران ، taraan
وات "د" و " م" در دریم به " ت" و "ن" دِگریده شده است و واک ها هم خود را با گویش پارسی نو هماهنگ کرده است .
خواب و رویا
خواب
خیال
رویا
آرزو
آرمان ( آرزو )
خواب ، رویا
رویا . خیال پردازی تصور ذهنی
Dream about یعنی خواب دیدن
I dream about you every night.

Dream of رویا در سر داشتن. رویاپردازی کردن
I dream of buying a new house.
در برخی جملات بر حسب کاربرد "کابوس" هم معنا می دهد.
what you hope for and want to happen but it is not very likely

A series of thoughts, images , and feeling that you experience when you are asleep

رویا، خواب یا در بعضی جاها کابوس
به معنی رویا و خیال و بعضی جا ها هم به معنای هدف و آرزو و معانی مختلف دیگه هم داره که پرکاربرد ترین معنیش رویا و خیال هست
Dream means :
What you hope for and want to happen but it is not very likely.
Kanon zaban.
Reach 3 🥰
آرزو
what you hope for and want to happen but it is not very likely
به معنی
رو یا پردازی
خواب دیدن
خیال
reach 3

خواب دیدن
رویا پردازی
رؤیاپردازی
رؤیاپردازی کردن
خیال، خواب، خواب دیدن، رویا دیدن of ) ممکن پنداشتن، دلخواه پنداشتن، پنداشتن، ( با: out و away ) به خواب و خیال گذراندن، خیال پردازی کردن، ایده آل، آرمانی، کمال مطلوب، روز خوابی کردن، ( در روز ) چرت زدن


رُویاییدن.
I had a dream
I slept in Aslandooz's house, in my bed room
A boy with a black khaki car ( sleeping ) in the room is lying on his car. The boy is wearing a button - down shirt with long black leggings. He looks very much like my father.
He tells me you know me, I am proud that you do not introduce yourself to me that I do not know you
I and I have a family relationship
He gets up and comes to the room where I stood and approaches me
خواب دیدم
تو خونه اصلاندوز خوابیدم تو اتاق تو تخت
یک پسر با یک ماشین مشکی خاکی ( خوابیده ) تو اتاق ، روی ماشینش دراز کشیده هست پسر پیراهن دکمه دار با شلوار دم پا مشکی بلند پوشیده هست خیلی شبیه پدرم هست
به من میگوید تو من رو میشناسی من باغرور میگم تا خودت را به من معرفی نکنید که من تورا نمیشناسم
من و با هم نسبت فامیلی داریم
بلند میشه میاد درم در اتاق که من ایستادم و نزدیکم میشود
I had a dream
I went to the mosque with my mother and recited Fateha for your uncle
Your mother goes to your house with some women
My mother says I have a new shirt with me, we should go with them
We are at your house
I tell my mother who is Sakineh Khanum, midwife
My mother says I talk to Sakineh Khanum for an hour
Your mother also hears the words and laughs
Your mother says in the crowd, "Thank you for coming. Your mother was laughing and in a good mood. "
She tells the ladies that Venus is my bride
We have all taken off your mother black
بوشاسبیدن.

نه در بیدار گفتم نه به بوشاسب
نگویم جز به پیش تخت گشتاسب.
زراتشت بهرام ( از انجمن آرا ) .
به معنی امید و آرزو و رویا هست.
البته اسم مستعار ماهرترین ماینکرفت پلیر یوتیوبر هم هست. ( کاراش بینظیره. اگه ماینکرفت پیلر هستید حتما یه نگا به ویدئوهاش بندازید. آیدی یوتیوبش : Dream هست که به خاطر اسکینش به مرد سبز معروفه! )
خواب دیدن
چرا معنی ی جمله رو سرچ میکنیم فقط ی کلمه از اون جمله معنی میشه؟؟
پیگیر باشید لطفا!
رویا، خواب و خیال
به معنی رویا، خواب و خیال. . . اما توی فلسفه هر رویایی نمیشه. فقط رویای من بودن هست، چون میگیم که ایا من وجود داره یا خیر، من همون فردیته، dream اون رویایی است که به تو احساس فردیت بده، یعنی مرز بزاره بین تو و بقیه دنیا، و به تو این رویا رو بده که خیال کنی کسی هستی با مرزای مشخص یک فرد.
اما اگه رویا شکستن مرزها و یکی شدن با بقیه جهان باشه دیگه dream نیست بلکه intoxication است. این توی زایش تراژدی نیچه شرح داده شده:
the Apollonian a dreaming state, full of illusions; and Dionysian a state of intoxication, representing the liberations of instinct and dissolution of boundaries.
معادل بریتیش کلمه dreamed
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما