legend

/ˈledʒənd//ˈledʒənd/

معنی: شرح، خط، نقش، افسانه، نوشته روی سکه ومدال، علائم واختصارات
معانی دیگر: داستان نیمه تاریخی (با: myth یا اسطوره که کاملا غیر تاریخی و بیشتر مذهبی و نمادی است فرق دارد)، داستان ساختگی، روایت، داستان سینه به سینه، داستان خیالی، آدم برجسته و مورد بحث، آدم داستان آفرین و بحث انگیز، داستان شگفت انگیز درباره ی یک آدم برجسته و افسانه آفرین، (جدول یا نقشه یا تصویر یا نمودار و غیره) زیرنویس، توضیح (که معمولا در زیر آن نوشته می شود)، راهنمای نقشه یا جدول (و غیره)، (روی مدال و سکه و سپر و غیره) پشت نبشته، نوشته ی روی سکه، فهرست
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a popular story that has been handed down from earlier generations and cannot be verified, or a collection of such stories, esp. as they relate to a specific person or people.
مترادف: fable, myth
مشابه: allegory, epic, history, lore, narrative, saga, story, tale, yarn

- The two cultures have very different legends concerning the creation of the sun and moon.
[ترجمه ترگمان] دو فرهنگ افسانه های بسیار متفاوتی در رابطه با ایجاد خورشید و ماه دارند
[ترجمه گوگل] دو فرهنگ افسانه ها بسیار متفاوت در مورد ایجاد خورشید و ماه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- According to the Roman legend, the city was founded by twin brothers who were brought up by wolves.
[ترجمه ترگمان] طبق افسانه رومی، شهر توسط دو برادر دوقلو تاسیس شد که توسط گرگ ها بزرگ شدند
[ترجمه گوگل] با توجه به افسانه های رومی، این شهر توسط برادرهای دوقلو که توسط گرگ ها آورده شد، تاسیس شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The coyote is a central figure in Native American legend.
[ترجمه ترگمان] گرگ صحرایی یک چهره مرکزی در افسانه بومی آمریکا است
[ترجمه گوگل] کویوت یک علامت مرکزی در افسانه بومی آمریکایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a person whose extraordinary accomplishments or unique personality makes him or her remarkable and an inspiration for popular stories.
مترادف: myth
مشابه: champion, giant, great, hero, immortal

- Johnny Appleseed is an American legend whose real name was John Chapman.
[ترجمه ترگمان] جانی Appleseed یک افسانه آمریکایی است که اسمش جان چپمن است
[ترجمه گوگل] جانی Appleseed یک افسانه آمریکایی است که نام واقعی او جان چپمن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Jackie Robinson is a baseball legend.
[ترجمه حمید حبیب وند] جکی رابینسون یک بازیکن افسانه ای بیسبال است
|
[ترجمه ترگمان] جکی رابینسون یک افسانه بیسبال است
[ترجمه گوگل] جکی رابینسون افسانه بیس بال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: the inscription on a coin, medal, or the like.
مترادف: inscription
مشابه: dedication, epigraph, motto

- U.S. coins bear the legend "UNITED STATES OF AMERICA."
[ترجمه latif jamasi] سکه های ایالات متحده حاوی نوشته ایالات متحده امریکا است.
|
[ترجمه ترگمان] سکه های آمریکایی این افسانه را به عنوان \"ایالات متحده آمریکا\" در نظر دارند
[ترجمه گوگل] سکه های ایالات متحده دارای افسانه 'UNITED STATES OF AMERICA '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: an explanatory table of the symbols used on a map, chart, or other illustration.
مترادف: key
مشابه: annotation, gloss, guide, notation

- The legend shows that campgrounds are marked on the map with a triangle.
[ترجمه ترگمان] افسانه نشان می دهد که campgrounds روی نقشه با یک مثلث علامت گذاری شده اند
[ترجمه گوگل] افسانه نشان می دهد که اردوگاه ها با یک مثلث بر روی نقشه مشخص شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Stories about King Arthur and his knights are popular legends.
داستانهای شاه آرتور و شوالیه هایش,افسانه های معروفی هستند

2. Legend has exaggerated the size of Paul Bunyan.
افسانه ها در مورد جثه ی پائول بونیان اغراق کرده اند

3. The legend on the rare coin was scarcely legible.
نوشته های روی سکه قدیمی,به سختی قابل خواندن بود

4. irish legend
افسانه ی ایرلندی

5. the legend of hassan sabbah's capture of allamoot castle
افسانه ی تسخیر قلعه ی الموت توسط حسن صباح

6. the legend of jallal-addin kharazmshahi's braveries
افسانه ی دلاوری های جلال الدین خوارزمشاهی

7. he became a legend in his own time
او برای معاصران خود آدمی افسانه ای شد.

8. they told a legend and went to sleep
گفتند فسانه ای و در خواب شدند

9. to localize the origin of a legend
زادگاه افسانه ای را معلوم کردن

10. this book is a combination of fact and legend
این کتاب ترکیبی از واقعیت و افسانه است.

11. mazdak's life is overlaid by layer upon layer of legend
زندگی مزدک از لایه های متعدد افسانه پوشیده شده است.

12. he didn't know whether the rumors about the treasure were legend or reality
نمی دانست شایعات مربوط به گنج افسانه است یا واقعیت.

13. his book is a skillful collage of historical facts and legend
کتاب او عبارتست از کولاژ ماهرانه ی واقعیات تاریخی و افسانه.

14. Garbo was a legend in her own lifetime.
[ترجمه ترگمان]Garbo در زندگی خودش یک افسانه بود
[ترجمه گوگل]گاربو در طول زندگی خود افسانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. He told us the legend of the ghostly horseman.
[ترجمه ترگمان]افسانه سواری روح مانند را به ما گفت
[ترجمه گوگل]او به ما افسانه اسب سواری ارواح گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. This is a popular legend.
[ترجمه ترگمان] این یه افسانه معروف است
[ترجمه گوگل]این یک افسانه محبوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The film retells the famous legend with a Marxist spin.
[ترجمه ترگمان]این فیلم افسانه مشهور را با چرخش مارکسیست شروع کرد
[ترجمه گوگل]این فیلم افسانه مشهور با یک چرخش مارکسیستی را بازگو می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. She was a legend in her own lifetime.
[ترجمه ترگمان] اون توی زندگی خودش یه افسانه بود
[ترجمه گوگل]او در زندگی خود افسانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. The course is about fable and legend in modern literature.
[ترجمه ترگمان]این دوره در مورد افسانه و افسانه در ادبیات مدرن است
[ترجمه گوگل]این دوره در مورد افسانه و افسانه در ادبیات مدرن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. Legend has it that the tribe came from across the Pacific Ocean.
[ترجمه ترگمان]افسانه ها می گویند که قبیله از اقیانوس آرام امده است
[ترجمه گوگل]افسانه این است که قبیله از سراسر اقیانوس آرام آمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. He has become a legend in the annals of military history.
[ترجمه ترگمان]او در تاریخ تاریخ نظامی به یک افسانه تبدیل شده است
[ترجمه گوگل]او در تاریخ سالهای جنگ تاریخ افسانه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. The legend of his supernatural origins lives on.
[ترجمه ترگمان] افسانه زندگی supernatural روش زندگی میکنه
[ترجمه گوگل]افسانه ریشه های فراطبیعی او زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شرح (اسم)
treatise, circumstance, account, story, description, explanation, exposition, statement, narrative, tale, innuendo, gloss, interpretation, presentment, relation, recitation, sketch, delineation, legend, footnote, geography

خط (اسم)
hand, order, groove, way, road, character, bar, mark, letter, row, line, file, feature, writing, track, script, streak, charter, letter missive, stripe, calligraphy, rut, ruler, ruck, message, legend, fascia, stria, handwriting, penmanship, printmaking, tails

نقش (اسم)
figure, stamp, designation, role, pattern, impress, inscription, legend

افسانه (اسم)
tale, fiction, make-believe, fable, romance, figment, legend, myth, mythos, penelope

نوشته روی سکه ومدال (اسم)
legend

علائم و اختصارات (اسم)
legend

تخصصی

[کامپیوتر] فهرست علائم یا اختصارات، شرح علائم و اختصارات .
[زمین شناسی] راهنما، شرح نمادها، کدها و سایر اطلاعات موجود بر روی نقشه. راهنمای نقشه به طور معمول به صورت جدول یا متن تهیه می شود . روش تقریب براساس به حداقل رساندن مجذور فاصله میان دو مجموعه از متغیرها.
[آب و خاک] راهنما

به انگلیسی

• story that has been handed down over generations and cannot be proved to be true or fictitious, tale, myth, fable; collection of myths or fables; explanatory table for a map (or chart, etc.); inscription (on a coin, monument, etc.)
a legend is a very old story that may be based on real events.
if you refer to someone as a legend, you mean that they are very famous and admired.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیشرح، خط، نقش، افسانه، نوشته روی سکه ومدا ...معانی متفرقهداستان نیمه تاریخی ( با: myth یا اسطوره ک ...بررسی کلمهاسم ( noun ) • ( 1 ) تعریف: a popular story that has been handed down from earlier generation ...جمله های نمونه1. Stories about King Arthur and his knights are popular legends. داستانهای شاه آرتور و شوالیه های ...مترادفشرح ( اسم ) treatise, circumstance, account, story, description, explanation, exposition, statemen ...بررسی تخصصی[کامپیوتر] فهرست علائم یا اختصارات، شرح علائم و اختصارات . [زمین شناسی] راهنما، شرح نمادها، کدها و س ...انگلیسی به انگلیسیstory that has been handed down over generations and cannot be proved to be true or fictitious, tale ...
معنی legend، مفهوم legend، تعریف legend، معرفی legend، legend چیست، legend یعنی چی، legend یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف l، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف l، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف l، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف l
کلمه بعدی: legendarily
اشتباه تایپی: مثلثدی
آوا: /لگند/
عکس legend : در گوگل
معنی legend

پیشنهاد کاربران

اسطوره
اسطوره
افسانه
باغیرت
افسانه ای
ماندنی, فراموش نشدنی
شایعه

مثال: legend has it
مثل rumor has it
به معنای �شایعه است که. . . - میگن که . . . �
افسانه
افسانه
داستان تقریبا تاریخی
راهنمای نقشه
*** مجموعه علائم و اختصارات که به خواندن دقیق نقشه کمک می کند***
myth
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما