برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mobina javaheri

Mobina javaheri مبینا جواهری هستم .<br>کلاس هشتم.<br>تا سه ماه دیگه آیلتس میگیرم.<br>سعی میکنم هر روز کلمات جدید را برای شما به اشتراک بگذارم.<br>از کپی این کلمات برای پیشنهادات خود لطفاً خودداری کنید.<br>با تشکر و آرزوی موفقیت:)

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 داخلی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

2 تنهایی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

3 قطعاً، به قطع ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

4 دوباره بیان کردن، دوباره ذکر کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

5 مستقل ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

6 مقدماتی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

7 مشاهدات ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

8 It presents the writer's feelings.
او (آن) بیان میکند (نشان میدهد) احساسات نویسنده را.


همانطور که میدانیم presentation یعنس سخنرانی کرد ...
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

9 فشار
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

10 به صورت روان ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

11 کاهش یافتن
آب رفتن
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

12 بی گذشت
بی صبر
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

13 باگذشت
صبور
شکیبا
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

14 وظیفه نشناس
بی مسئولیت
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

15 وظیفه شناس
مسئولیت دار
عهده دار
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

16 نامناسب
ناشایست
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

17 مناسب
شایست
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

18 غیر منطقی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

19 بالغ
باتجربه
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

20 منطقی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

21 این کلمه مربوط به گذشته است پس:

دور ریخته شده:thrown away
١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

22 دور ریختن ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

23 کم شانس ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

24 کشور ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

25 ییلاق، روستا، محل خوش آب و هوا ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

26 پر درامد ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

27 مالکیت ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

28 وقف کردن، اختصاص دادن ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

29 اجباری ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

30 اختیاری ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

31 قطعی ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

32 دو دِل
ناقاطع
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

33 سازگار
استوار
نا متناقض
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

34 متناقض
ناسازگار
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

35 بی فکر
بی ملاحظه
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

36 با فکر
با ملاحظه
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

37 will) refers to future )
for example : she will be successful

کلمه will بر زمان آینده دلالت دارد.
برای مثال : او (زن) موفق خواهد شد.
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

38 شور و هیجان ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

39 به طور گسترده ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

40 اهمیت ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

41 به طور اتفاقی برخورد کردن با چیزی ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

42 افسانه ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

43 افسانه ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

44 افسانه ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

45 علاقه مند بودن به چیزی
عاشق چیزی بودن
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

46 من علاقه مند به بازی تنیس هستم. ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

47 Mater ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

48 توصیه
نصیحت
پند
مطلب آموزنده
مشاوره
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

49 باخت
شکست
عدم موفقیت
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

50 خواب
خیال
رویا
آرزو
آرمان(آرزو)
١٣٩٩/٠٤/١٧
|