تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

"ولی" مخفف "ولیک" است که خود کوتاه شده ی "ولیکن" است "اما" هم ریشه عربی دارد واژه ی مهجور "پَن" معادل فارسی آنهاست

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٥

اما عربی است ولی مخفف ولیک است که خود کوتاه شده ی ولیکن است واژه ی مهجور "پَن" معادل فارسی آنهاست

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دهخدا: کُر. ( اسم ) ۱. فرزند آدمی. ( آنندراج ) . و این کلمه در تداول کردان و لران بمعنی پسر است. ۲. مخفف کُرّه است، چه از انسان و چه از حیوان چنانک ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٩

زبان های کردی و فارسی هر دو ریشه در زبان نیاایرانی ( protoiranian ) دارند و واژگان مشابه یا مشترک آنها وام واژه نیستند. کدیور یکایک سپاهی شدند دلیرا ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٩

زبان های کردی و فارسی هر دو ریشه در زبان نیاایرانی ( protoiranian ) دارند و واژگان مشابه یا مشترک آنها وام واژه نیستند. کدیور یکایک سپاهی شدند دلیرا ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١٠

هیچ زبانی پاک از وام واژه نیست. برای نمونه واژگان زبان انگلیسی، 29 درصد از ریشه فرانسوی، 29 درصد از ریشه لاتین، 6 درصد از ریشه یونانی، 10 درصد از ری ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١١

هیچ زبانی پاک از وام واژه نیست. برای نمونه واژگان زبان انگلیسی، 29 درصد از ریشه فرانسوی، 29 درصد از ریشه لاتین، 6 درصد از ریشه یونانی، 10 درصد از ری ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٧

هیچ زبانی پاک از وام واژه نیست. برای نمونه واژگان زبان انگلیسی، 29 درصد از ریشه فرانسوی، 29 درصد از ریشه لاتین، 6 درصد از ریشه یونانی، 10 درصد از ری ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١٤

هیچ زبانی پاک از وام واژه نیست. برای نمونه واژگان زبان انگلیسی، 29 درصد از ریشه فرانسوی، 29 درصد از ریشه لاتین، 6 درصد از ریشه یونانی، 10 درصد از ری ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١١

در پارسی: گـــَده، گدک: شکمبه، معده در کردی، لری، پشتو: گدَه: معده بامدادان چو ثریدِ گدک و پاچه زنند می خورند از پیِ آن کله و گیپا در کار

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٩

در پارسی: گـــَده، گدک: شکمبه، معده در کردی، لری، پشتو: گدَه: معده بامدادان چو ثریدِ گدک و پاچه زنند می خورند از پیِ آن کله و گیپا در کار

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١٢

در پارسی: گـــَده، گدک: شکمبه، معده در کردی، لری، پشتو: گدَه: معده بامدادان چو ثریدِ گدک و پاچه زنند می خورند از پیِ آن کله و گیپا در کار

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١٠

در پارسی: گـــَده، گدک: شکمبه، معده در کردی، لری، پشتو: گدَه: معده بامدادان چو ثریدِ گدک و پاچه زنند می خورند از پیِ آن کله و گیپا در کار

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

تئیست: خداباور آتئیست: بی خدا ریشه این واژگان ثئوس در زبان یونانی باستان به معنی خدا است و ارتباطی با دین ندارد. بنا بر تعاریف معتبر امروزی، کسی که خ ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٥

شیم در زبان تپوری ( طبری، مازندرانی ) به چم و معنای "ماهی" است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

پهلوی ساسانی: vāyendak پهلوی اشکانی: wāyendag اوستایی: vāy ( پرواز کردن )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

پهلوی ساسانی: vāyendak پهلوی اشکانی: wāyendag اوستایی: vāy ( پرواز کردن )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

سیما ریشه هندواروپایی دارد و با واژه های فارسی دیم ( چهره ) و دیدن هم ریشه است. هندواروپایی: dheye ( دیدن ) > یونانی: sema ( چیزهای دیده شده، نشان ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

لودان لودگاه ( لوده گاه )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

واژگون: چپه پارگون: نیمه چپه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

سنودن: احترام گذاشتن ( سنودن: سنای مانند نمودن: نمای، آزمودن: آزمای، گشودن: گشای، پیمودن: پیمای، و . . . ) سنایش: کنش سنودن سنا: احترام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

Elder: مِهتر Junior: کِهتر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کامیدن: طلبیدن کامنده: طالب کامیده: مطلوب کامند: طلبه داوکام: داوطلب پارشکام: تجزیه طلب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

کامیدن: طلبیدن کامنده: طالب کامیده: مطلوب کامند: طلبه داوکام: داوطلب پارشکام: تجزیه طلب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

کامیدن: طلبیدن کامنده: طالب کامیده: مطلوب کامند: طلبه داوکام: داوطلب پارشکام: تجزیه طلب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

کامیدن: طلبیدن کامنده: طالب کامیده: مطلوب کامند: طلبه داوکام: داوطلب پارشکام: تجزیه طلب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

سامان ریشه در واژه پهاوی ساسانی ( فارسی میانه ) sahmān دارد. پیرس ها: فرهنگ فارسی به پهلوی دکتر بهرام فره وشی دیمه 296: sāmān, sahmān فرهنگ کوچک زبا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

زبان های کردی و فارسی هر دو ریشه در زبان نیاایرانی ( protoiranian ) دارند و واژگان مشابه یا مشترک آنها وام واژه نیستند.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٧

کالیبر و واژگان عربی قالب، قلب، انقلاب، و . . . ریشه در واژه فارسی کالب دارند. پیرس: فرهنگ ریشه واژگان فارسی دکتر علی نورایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
-١٠

همانطور که بارها اشاره کردم تمام منابعی که شما اوردید درست هستند ولی همگی در نهایت به زبان نیاترکی در دشت های مغولستان میرسند و نه فراتر از آن. منابع ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
-١٣

همانطور که بارها اشاره کردم تمام منابعی که شما اوردید درست هستند ولی همگی در نهایت به زبان نیاترکی در دشت های مغولستان میرسند و نه فراتر از آن. منابع ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

بوشیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

من میگم قز در نیاترکی وام واژه هست درست مثل کوچک و خاتون شما منبع میارید که در نیا ترکی وجود داشته؟ کیژ و کچ کردی مشابهش در خیلی از زبان های هم خانوا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

من میگم قز در نیاترکی وام واژه هست درست مثل کوچک و خاتون شما منبع میارید که در نیا ترکی وجود داشته؟ کیژ و کچ کردی مشابهش در خیلی از زبان های هم خانوا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

منبع اینکه کچ، کیژ ( کردی ) کچی ( لری ) کج ( بلوچی ) کیجا ( مازندرانی، گیلکی ) و . . . ریشه ایرانی دارند و واژه آذری کهن "کینا" به معنی دختر و واژه ت ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

منبع اینکه کچ، کیژ ( کردی ) کچی ( لری ) کج ( بلوچی ) کیجا ( مازندرانی، گیلکی ) و . . . ریشه ایرانی دارند و واژه آذری کهن "کینا" به معنی دختر و واژه ت ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، چاقو واژه ای ایرانی و همریشه با چکش و چاکوچ است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

زبان شناسان و تاریخدانان متذکر می شوند که تقریباً تمامی عنوان های فرمان روایان در زبان ترکی اولیه از ریشه ایرانی هستند. منبع: در همین سایت گوک ترک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

زبان شناسان و تاریخدانان متذکر می شوند که تقریباً تمامی عنوان های فرمان روایان در زبان ترکی اولیه از ریشه ایرانی هستند. منبع: در همین سایت گوک ترک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

زبان شناسان و تاریخدانان متذکر می شوند که تقریباً تمامی عنوان های فرمان روایان در زبان ترکی اولیه از ریشه ایرانی هستند. منبع: در همین سایت گوک ترک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مانی: meaning ( مانک یا ماناک در فارسی میانه: معنی ) یانی: means ( یان و یانی در اوستایی: یعنی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مانی: meaning ( مانک یا ماناک در فارسی میانه: معنی ) یانی: means ( یان و یانی در اوستایی: یعنی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
-١٤

واژه ترک ( تورک ) ریشه چینی دارد و معنی آغازین آن مردم قدرتمند است. گوک ترک ها ( در منابع چینی: 突厥 ) نخستین قبایل ترک و ساکن مغولستان بودند ( مراجعه ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٧

واژه قز/قیز در ترکی آذربایجانی بازمانده ای از زبان کهن پهلوی آذری است. فارسی میانه ( پهلوی ساسانی ) : Kech کردی سورانی: کچ / کیژ کردی کورمانجی: ke ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٤

واژه قز/قیز در ترکی آذربایجانی بازمانده ای از زبان کهن پهلوی آذری است. فارسی میانه ( پهلوی ساسانی ) : Kech کردی سورانی: کچ کردی کورمانجی: ke� مازن ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٤

فارسی میانه ( پهلوی ساسانی ) : Kech کردی کورمانجی: Keč کردی سورانی: کچ / کیژ مازندرانی: کیجا آذری: قز / قیز واژه قز/قیز در ترکی آذربایجانی بازمانده ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

به صورت . . . : به دیمار، به دیمه ی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

بن اکنون راب ( فعل ) شولیدن ( درهم شدن، آشفتن، شوریدن ) اوگ ( پسوندی در پهلوی ساسانی که امروزه او، اوک، اوغ و اوخ گشته است )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

گُن در کردی کوتاسته ی گُند فارسی به چم بیضه است. ( گند ) دهخدا: خایه باشد که به عربی خصیه خوانند. ( برهان ) . خایه. ( آنندراج ) . بیضه. تخم. عُنبُ ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، راب ( فعل ) to pollute هم ریشه با آلودن در فارسی است.