پیشنهاد‌های مجتبی عیوض صحرا (١,٤٦٦)

بازدید
٥١
تاریخ
٩ ساعت پیش
پیشنهاد
٢

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
٩ ساعت پیش
پیشنهاد
١

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
٩ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
٩ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

هُما:� هُماک - واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( h ...

تاریخ
١٠ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
١٠ ساعت پیش
پیشنهاد
١

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
١٠ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

ریشه یابی واژه پهلوی "آمروش" و "چَمروش": آمروش: نام دیگر سیمرغ هست که بر روی درخت ویسپوبیش آرام می گیرد و می نشیند! آم: کوتاه شده آرام - آرامش، آسای ...

تاریخ
١٠ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
١٠ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
١٠ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
١٠ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
١٠ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
١٠ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

هُما:� واژه اوستایی و فارسی میانه ( پارسیک ) این واژه کوتاه شده واژه اوستایی و پهلوی است! . اوستا: هامو تَخمه ( hāmō - taxme ) یا هَمای ( hamay ) ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

شانس: واژه انگلیسی ( chance ) از فرانسوی باستانی آمده است و از واژه پهلوی جَهِشن ( ǰahišn ) وام گرفته است! . جَهِش ( پهلوی: جَهِشن ) :ستاک ( بُن فعل ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

شانس: واژه انگلیسی ( chance ) از فرانسوی باستانی آمده است و از واژه پهلوی جَهِشن ( ǰahišn ) وام گرفته است! . جَهِش ( پهلوی: جَهِشن ) :ستاک ( بُن فعل ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
١

شانس: واژه انگلیسی ( chance ) از فرانسوی باستانی آمده است و از واژه پهلوی جَهِشن ( ǰahišn ) وام گرفته است! . جَهِش ( پهلوی: جَهِشن ) :ستاک ( بُن فعل ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

سبز قبا در نوشته های پهلوی به نام: مرغ کاسکینه . شایست ناشایست، فَرگرد ( فصل ) 2، بند5: "murwag" kē nasuš zanēd se hēnd: sār ī gar ud warāγ ī syā u ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

نام سارگپه در دسته ی بازهای شکاری است و در نوشته های پهلوی سارگر نام برده شده است! . شایست ناشایست، فَرگرد ( فصل ) 2، بند5: "murwag" kē nasuš zanēd ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

واژه مُرواگ ( murwāg ) و هومُرواک ( مُرواش ) ، وابستگی با هُما دارد! ( ( هَمِستار ( خلاف ) این واژه به فَرنود ( دلیل ) تنبلی و کاهِلی مُرغ: مُرغوا! ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

هومُرواک - واژه مُرواگ ( murwāg ) و هومُرواک ( مُرواش ) ، وابستگی با هُما دارد! ( ( هَمِستار ( خلاف ) این واژه به فَرنود ( دلیل ) تنبلی و کاهِلی مُ ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

واژه مُرواگ ( murwāg ) و هومُرواک ( مُرواش ) ، وابستگی با هُما دارد! ( ( هَمِستار ( خلاف ) این واژه به فَرنود ( دلیل ) تنبلی و کاهِلی مُرغ: مُرغوا! ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
١

واژه مبارک درسته عربی هست ولی از مُرواگ پهلوی برگرفته شده است! . واژه مُرواگ ( murwāg ) و هومُرواک ( مُرواش ) ، وابستگی با هُما دارد! ( ( هَمِستار ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

واژه مُرواگ ( murwāg ) و هومُرواک ( مُرواش ) ، وابستگی با هُما دارد! ( ( هَمِستار ( خلاف ) این واژه به فَرنود ( دلیل ) تنبلی و کاهِلی مُرغ: مُرغوا! ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

واژه مُرواگ ( murwāg ) و هومُرواک ( مُرواش ) ، وابستگی با هُما دارد! ( ( هَمِستار ( خلاف ) این واژه به فَرنود ( دلیل ) تنبلی و کاهِلی مُرغ: مُرغوا! ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

مُروارید: نام دخترانه - واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیک ) پهلوی: مُروارید ( murwārīd ) . مُر: هو، نیک ( نیکو ) ، خوب، خوش، بهتر، شایسته، پسندیده ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

ریمَن: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) اوستایی: رَئِوَ ( raēva ) پهلوی: ریمَن ( rēman ) ری: ریو ( ریب ) - چاچول گری، دو دوزه بازی، زیر و رو کش ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

ریمَن: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) اوستایی: رَئِوَ ( raēva ) پهلوی: ریمَن ( rēman ) ری: ریو ( ریب ) - چاچول گری، دو دوزه بازی، زیر و رو کش ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

ریمَن: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) اوستایی: رَئِوَ ( raēva ) پهلوی: ریمَن ( rēman ) ری: ریو ( ریب ) - چاچول گری، دو دوزه بازی، زیر و رو کش ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

ریمَن: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) اوستایی: رَئِوَ ( raēva ) پهلوی: ریمَن ( rēman ) ری: ریو ( ریب ) - چاچول گری، دو دوزه بازی، زیر و رو کش ...

تاریخ
١١ ساعت پیش
پیشنهاد
٠

ریمَن: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) اوستایی: رَئِوَ ( raēva ) پهلوی: ریمَن ( rēman ) ری: ریو ( ریب ) - چاچول گری، دو دوزه بازی، زیر و رو کش ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٢

اَهریمَن: آهِرمَن - واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیک ) اوستا: اَنگره مَینیو ( angrahe mainyu ) یا اَنرو مَینیو ( anrō mainyu ) : تاریک و تبهکار کنن ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

اَهریمَن: آهِرمَن - واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیک ) اوستا: اَنگره مَینیو ( angrahe mainyu ) یا اَنرو مَینیو ( anrō mainyu ) : تاریک و تبهکار کنن ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

پَتیاره: واژه اوستایی و پارسی میانه ( پارسیک ) اوستا: پَئیتی اِرِتَه ( paiti - ereta ) پهلوی: پِتیارَگ ( petyārag ) . پَت: پَئیتی ( paiti ) - بی ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
١

پَتیاره: واژه اوستایی و پارسی میانه ( پارسیک ) اوستا: پَئیتی اِرِتَه ( paiti - ereta ) پهلوی: پِتیارَگ ( petyārag ) . پَت: پَئیتی ( paiti ) - بی ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

پَتیاره: واژه اوستایی و پارسی میانه ( پارسیک ) اوستا: پَئیتی اِرِتَه ( paiti - ereta ) پهلوی: پِتیارَگ ( petyārag ) . پَت: پَئیتی ( paiti ) - بی ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

هَمگَرزه، هَمگَرزِگی: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراهی و وابستگی . گَرزه ( گَرزِگی ) : گَزیدن، گاز گرفتن، نیش ز ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

هَمگَرزه، هَمگَرزِگی: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراهی و وابستگی . گَرزه ( گَرزِگی ) : گَزیدن، گاز گرفتن، نیش ز ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

هَمگَرزه، هَمگَرزِگی: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراهی و وابستگی . گَرزه ( گَرزِگی ) : گَزیدن، گاز گرفتن، نیش ز ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

هَمگَرزه، هَمگَرزِگی: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراهی و وابستگی . گَرزه ( گَرزِگی ) : گَزیدن، گاز گرفتن، نیش ز ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
١

دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در پهلوی هست: 1. هَمریت 2. پَتریت . 1. هَمریت: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراه ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در پهلوی هست: 1. هَمریت 2. پَتریت . 1. هَمریت: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراه ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در پهلوی هست: 1. هَمریت 2. پَتریت . 1. هَمریت: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراه ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در پهلوی هست: 1. هَمریت 2. پَتریت . 1. هَمریت: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراه ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در پهلوی هست: 1. هَمریت 2. پَتریت . 1. هَمریت: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراه ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در پهلوی هست: 1. هَمریت 2. پَتریت . 1. هَمریت: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراه ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در پهلوی هست: 1. هَمریت 2. پَتریت . 1. هَمریت: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراه ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٢

دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در پهلوی هست: 1. هَمریت 2. پَتریت . 1. هَمریت: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراه ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٢

دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در پهلوی هست: 1. هَمریت 2. پَتریت . 1. هَمریت: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراه ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

دو گونه سرماخوردگی ( آنفولانزا ) در پهلوی هست: 1. هَمریت 2. پَتریت . 1. هَمریت: واژه فارسی میانه ( پارسیک، پارسیگ ) هم: با، به همراه - پیشوند همراه ...

تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

واژه انگلیسی "grippe" هم از "grift" فارسی میانه ( پهلوی ) می آید! کارنامه اردشیر بابکان، فَرگَرد ( فصل ) 8، بند6: spāh ī kerm az pas ī ardaxšīr awišt ...