منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨٠

تعاملات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦١

از قبل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

انگیزه دادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

فراز و فرود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

رویکرد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

قرار دادن مکان نمای موس بر روی چیزی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

نسخه، بازنویسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

بستر داد و ستد ( مارکت پلیس بستری است که امکان خرید کاربر را از چندین تامین کننده متفاوت بوجود می آورد. در واقع اداره کننده یک مارکت پلیس نیازی به مو ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

در قالبِ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

تعداد افراد شرکت کننده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

خوره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

twitch skill در گیم به معنی مهارت عکس العمل سریع است.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

تاثیر منفی گذاشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

چراغ خاموش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

شارژ مجدد انبار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

نقش بازی کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

دو آتشه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

رخنه ( در هک و امنیت )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

نیروی کار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

جبران مافات کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

صرف زمان و انرژی فراوان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

تبعه، شهروند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

پی بردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تله کابین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

صرف زمان و انرژی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

شعبه ( شعبه ای از یک سازمان بزرگ )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

الگو ( در خیاطی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

حوزه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

ایده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

شیوه، سبک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تشدید کردن، شعله ور کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

فخرفروشانه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

بر خلاف انتظار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

نارنجک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

زدن ( در بردگیم هایی مانند منچ )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مواجهه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

فصل، سری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

رسیدن ( به یک حد مشخص )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مهره ( در بردگیم ها )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

علامت زدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

در دسترس عموم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

آشکارا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

تعلق خاطر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

حفره ( در علوم کامپیوتر )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

set something off: جلوه دادن به چیزی ( با استفاده از لباس، رنگ، تزئین، . . . ) ، جذاب کردن چیزی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مراسم، تشریفات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

زادگاه ( مثلا در جمله country of origin )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

رنگ یاسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

همراستا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

امیر ( در ارتش ) ، سردار ( در سپاه )

١