iteration

/ˌɪtəˈreɪʃn̩//ˌɪtəˈreɪʃn̩/

معنی: گفتن، تکرار، باز گویی، باز گو
معانی دیگر: باز انجام، بازگفت، دوبارگی، بارست

جمله های نمونه

1. iteration method
(ریاضی) روش بارست،روش تکرار

2. a constant iteration of requests
تکرار دایم درخواست ها

3. A method of iteration for the determination of the free surface locations, unknown discharge, and the boundary of outflow is developed in this study.
[ترجمه گوگل]روشی از تکرار برای تعیین مکان‌های سطح آزاد، دبی ناشناخته و مرز خروجی در این مطالعه توسعه داده شده است
[ترجمه ترگمان]روشی برای تکرار برای تعیین محل سطح آزاد، تخلیه ناشناخته، و مرز of در این مطالعه توسعه داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Besides, it avoids the iteration by reduces the elastic spectrum through the strength reduction factor and calculates the target displacementaccording to the equivalent period.
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، با کاهش طیف الاستیک از طریق ضریب کاهش قدرت و محاسبه جابجایی هدف بر اساس دوره معادل، از تکرار جلوگیری می کند
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، از تکرار با کاهش طیف الاستیک از طریق عامل کاهش توان جلوگیری می کند و the هدف را به دوره معادل محاسبه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The SOLA pressure iteration is accelerated by use of the adaptive pressure iteration method.
[ترجمه گوگل]تکرار فشار SOLA با استفاده از روش تکرار فشار تطبیقی ​​تسریع می شود
[ترجمه ترگمان]تکرار فشار sola با استفاده از روش تکرار فشار تطبیقی شتاب می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The URL is built up in every iteration of the recursive process.
[ترجمه گوگل]URL در هر تکرار فرآیند بازگشتی ایجاد می شود
[ترجمه ترگمان]نشانی اینترنتی در هر تکرار فرآیند بازگشتی ساخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. By involving customers in each iteration, iterative testing compresses the delivery cycle to the design partner customers, while maximizing the value of the application to this customer.
[ترجمه گوگل]با درگیر کردن مشتریان در هر تکرار، آزمایش تکراری چرخه تحویل را به مشتریان شریک طراحی فشرده می‌کند، در حالی که ارزش برنامه را برای این مشتری به حداکثر می‌رساند
[ترجمه ترگمان]با درگیر کردن مشتریان در هر تکرار، تست مکرر چرخه تحویل را به مشتریان شریک طراحی فشرده می کند، در حالی که ارزش کاربرد برای این مشتری را به حداکثر می رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. In this paper, three kinds of globally convergent iteration methods for finding real zeros of entire function are given.
[ترجمه گوگل]در این مقاله، سه نوع روش تکرار همگرای سراسری برای یافتن صفرهای واقعی کل تابع ارائه شده است
[ترجمه ترگمان]در این مقاله، سه نوع روش تکرار همگرا در سطح جهانی برای یافتن صفر واقعی کل تابع ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The iteration equation and converging rule are presented, and the measures for reducing the amount of recalculation in skirt design are discussed.
[ترجمه گوگل]معادله تکرار و قانون همگرا ارائه شده است و اقداماتی برای کاهش میزان محاسبه مجدد در طراحی دامن مورد بحث قرار می گیرد
[ترجمه ترگمان]معادله تکرار و قانون هم گرایی ارایه می شوند و معیارهای کاهش مقدار of در طراحی دامن مورد بحث قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. If X is some form of test instruction then the iteration might cease before the counter reached zero.
[ترجمه گوگل]اگر X نوعی دستور تست باشد، ممکن است تکرار قبل از رسیدن شمارنده به صفر متوقف شود
[ترجمه ترگمان]اگر X نوعی از دستورالعمل تست باشد، تکرار می تواند قبل از رسیدن به صفر متوقف شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Then[sentence dictionary], plan on having the software only off-load the items in the third column for its first iteration.
[ترجمه گوگل]سپس [فرهنگ جمله‌ها]، برنامه‌ریزی کنید که نرم‌افزار فقط موارد موجود در ستون سوم را برای اولین بار بارگذاری کند
[ترجمه ترگمان]سپس [ فرهنگ لغت [ جمله ]، برنامه داشته باشید که نرم افزار تنها آیتم های موجود در ستون سوم را برای اولین تکرار خود بار کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The return value is used to initialize subtotal on each subsequent iteration.
[ترجمه گوگل]مقدار بازگشتی برای مقداردهی اولیه در هر تکرار بعدی استفاده می شود
[ترجمه ترگمان]مقدار برگشت برای راه اندازی subtotal در هر تکرار بعدی استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The coupling of each neighboring subdomains is realized by vector transmission condition, and the electric field distribution in the cavity is found by iteration.
[ترجمه گوگل]جفت شدن هر زیر دامنه همسایه با شرایط انتقال برداری محقق می شود و توزیع میدان الکتریکی در حفره با تکرار یافت می شود
[ترجمه ترگمان]جفت شدگی هر subdomains مجاور با شرایط انتقال برداری محقق می شود و توزیع میدان الکتریکی در حفره با تکرار یافت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. By certain amount of calculation, calculation accuracy increase and iteration time decrease, and boundary of optimum structure become smoother.
[ترجمه گوگل]با مقدار معینی از محاسبه، دقت محاسبه افزایش می یابد و زمان تکرار کاهش می یابد و مرز ساختار بهینه صاف تر می شود
[ترجمه ترگمان]با مقدار مشخص محاسبه، دقت محاسبه و کاهش زمان تکرار کاهش می یابد و مرز ساختار بهینه هموارتر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. This paper presents a brand new and complete discussion on the definitions and methods of strategy space iteration for nonscheduled multi stage decision by means of graph theory.
[ترجمه گوگل]این مقاله یک بحث کاملاً جدید و کامل در مورد تعاریف و روش‌های تکرار فضای استراتژی برای تصمیم‌گیری چند مرحله‌ای غیر برنامه‌ریزی شده با استفاده از نظریه گراف ارائه می‌کند
[ترجمه ترگمان]این مقاله یک بحث جدید و کامل درباره تعاریف و روش های تکرار فضای استراتژی برای تصمیم گیری چند مرحله ای با استفاده از نظریه گراف نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

گفتن (اسم)
utterance, iteration

تکرار (اسم)
practice, rehearsal, replication, reiteration, frequency, frequence, renewal, repeat, duplication, repetition, iteration, frequentation, iterance, tautology, recapitulation, reduplication, reuse

باز گویی (اسم)
repetition, iteration, iterance, restatement

باز گو (اسم)
repeat, repetition, iteration

تخصصی

[عمران و معماری] آزمون و خطا - تکرار
[کامپیوتر] از سر گیری، تکرار . - تکرار - فرایند تکرار یک عمل خاص. یک تکرار مشخص وقتی روی می دهد که عمل معینی به تعداد دفعات ثابتی تکرار شود . مثلاً می توانید حاصل جمع تمامی اعداد صحیح 1 تا 100 را با برنامه ی بیسیک زیر، که از تکرار استفاده می کند، پیدا کنید : NEXT I 40 , 30 T = T+1 , 20 FOR I = 1 TO 100 , 10 T = 0 نگاه کنید به loop .
[برق و الکترونیک] تکرار
[صنعت] تکرار
[نساجی] تکرار
[ریاضیات] بارست، از سرگیری، پیاپی، تکرار، تسلسل
[آمار] تکرار
[آب و خاک] تکرار

انگلیسی به انگلیسی

• repetition

پیشنهاد کاربران

Iteration is the key to success
تکرار و تمرین کلید موفقیته
بازانجام
بازاجرا
تجدید
تکثیر
باز نو کردن/باز نو کنی
باز رانش
باز رانی
بازگویی
بازپخش/پخش مجدد
بازآیش
توی برنامه نویسی بنظرم معادل همون loop میشه
مجموعه ای از دستورات و فرامین که به دفعات تکرار می شن.
حلقه تکرار
چرخه تکرار
تکرارپذیری
فعلیت یافتن، تحقق عملی ایده در بازار
• a new version of a piece of computer hardware or software.
دور
second iteration دور دوم
اصولاً پسوند "ـــــِش" به بن مضارع یا همان وجه امری افعال افزوده میشود و حالت اسمی واژه را میسازد.
مثلا "گو" بن مضارع یا همان وجه امریِ فعل گفتن است و اگر پسوند "ـــِش" به آن افزوده شود واژه "گویش" ساخته میشود.
...
[مشاهده متن کامل]

ولی از آن جا که واژه "تکرار" اسم است و فعل نیست بنا بر این دارای بن فعلی مضارع هم نیست و افزودن پسوند "ــــــِش" به آن و ساختن واژه"تکرارِش" درست نیست.
با همین استدلال واژه هایی همچون "گرمایش" و "سرمایش" و "انبارش" نیز درست نیستند.
بهترین عبارتی که در باره واژه Iteration میتوان پیشنهاد کرد "چرخه تکرار" یا "بازآیش" است.

Iteretion در کسب و کار مفهوم تکرار یک فرآیند، تجزیه و تحلیل نتایج در هر بار، و اصلاح بهره وری نهایی به امید دستیابی به یک هدف یا نتیجه خاص است.
iteration = بازآیش
باز/آی ( بن کنونی آمدن ) / ِش ( پسوند نامساز )
بویژه در دانش مزداهیک ( ریاضی )
برگردان - نسخه برگردان
چرخه واحد توسعه نرم افزار
تِکْرارِشْ: مانند "روش" که به چگونگی/حالت رفتن اشاره می کند، تکرارش هم به چگونگی تکرار کردن اشاره می کند.
مجددا
در بازاریابی و کارآفرینی:
فرایندی که در طی آن ایده ی یک محصول یا خدمات به واقعیت در دنیای فیزیکی تبدیل میشود
نتیجه و ثمره یک ایده و مفهوم
the process of taking an idea for a product, feature, or otherwise a concept; and making it a reality
در عبارت rapid iteration هم زیاد به کار میرود
نسخه، بازنویسی
تکرار
باز نویسی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٨)

بپرس