پیشنهاد‌های سلیمان عباسی (١٥٩)

بازدید
١١٠
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

عنصر بن مایه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

متأخر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

جوانب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

با توجه به با نگرش به بر اساس بر مبنای

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

بن مایه ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

هدف جهت سمت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

دگرگونش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

در بردارنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

حامل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

ذهنینت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

دریافته ها، دانسته ها، پنداره ها، اندریافت ها، معناها، مدلول ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

نمادشناسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

جستجوی معنا پژوهش معنا معناپژوهی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مفهوم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

طرح

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

نتیجه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

خرید و فروش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

بازسازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

سائق سوق دهنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

رانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مواجه مقابل برابر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

روایت شده نقل شده منقول حکایت شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

جذابیت جلب نظر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

ممیزه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

فضا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

ارزشمند بودن دارای ارزش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

برپایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مد نظر قرار دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

مستوجب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

پدیدار ساختن پدید آوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

وابسته منوط تابع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مطرح مطروح مطروحه طرح شده بکار رفته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نتیجه حاصل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

پیوند پیوستگی انسجام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

بازخوانش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

پدیدآوردن پدیدار ساختن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

کشف

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

بودن وجود داشتن موجود بودن هستن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پژوهندگان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

هر مورد هر عضو هر عنوان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

از جمله من جمله از قبیل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

از قبیل من جمله

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بنابراین بدین سبب علی هذا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

الحاح

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مثابه به مثابه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

در زبان آلمانی یعنی �معنی�

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

اهمیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

همسو همنوا همگن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

منسجم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

مشخص، تعیین شده