پیشنهاد‌های سلیمان عباسی (١٥٩)

بازدید
٧١
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کاهش فروکاستن فرونشاندن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

صفت بنیادین ویژگی که در وجود انسان نهادینه شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

حدودا تاحدودی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تثبیت شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

موجب سبب علت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آزمایش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

داشتن ناحیه یا گستره ای از چیز های مشترک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نمایان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-١٧

گزند ناپذیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

خلاصی رهایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

در پیوند پیوسته گره خورده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

تشریحی، توضیحی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

روی آوری روی آورد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

فراز و فرود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

اثرگذاری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

کانونی شدگی مرکزیت مبنا واقع شدن اساس واقع شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

زمینه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

مقتبس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

اطلاعات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

آشکارگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

قله

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

عرصه تاخت و تاز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

رفته رفته به مرور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

سرچشمه سرآغاز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

امین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

رانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

نانویسا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

برپایه، برحسب، برطبق، به موجب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

نقطه دید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زاویه دید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مطاوعت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

تعامل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بازشناسی بازشناخت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

چشم نواز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

به مثابه بسان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

پدیداری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

شمولیت شاملیت مورد شمول مشمول

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

گو اینکه چنانکه گویا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

در کش و قوس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

احساس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

گویا مثل اینکه ظاهرا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

نقطه اتکاء تکیه گاه محل اتکاء

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

همگون همگن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

روی آوری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

فرایند توالی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تک تک تک به تک فرد فرد فرد به فرد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

﴿object﴾ ابژه ﴿در لاتینobjcere : به معنى خود را در برابر چیزى گذاشتن﴾، چیز، موضوع. ׳ ابژه، در برابر سوبژه یا ذهن، آن است که درباره اش گفته مى شود، بر ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

به طور فزاینده، به طور دائم التزاید، به طور روزافزون، بطور افزاینده، با افزایش، پیوسته بیشتر، هی بیشتر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نبوی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناهمساز