پیشنهاد‌های سلیمان عباسی (١٥٩)

بازدید
١٠٧
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

معمولا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

سیطره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

درج شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

ممیز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

شکل گیری، شکل یافتن، قالب یافتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

همسان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

نظیر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

گستره

پیشنهاد
١

اصطلاح שָּׂטָן عبری s�tanاست، اسمی عمومی به معنای "متهم" یا "دشمن" است ، ( ( Kelly, 2006, p1–13; Campo, 2009, p603 که در سراسر کتاب مقدس عبری یک موجو ...