پیشنهاد‌های سلیمان عباسی (١٥٩)

بازدید
١١٠
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

واژگونه ی، ناساز، وارونه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

همگرا هم راستا هم نوا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

آمیز آمیخته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

جهود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

برتر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

گر. [ گ َ ] ( اِ ) این کلمه اوستایی و بمعنی کوه است و در یسنا 1 فقره ٔ 14 و یسنا 2 فقره ٔ 14 و یسنا 3 فقره ٔ 16 و غیره آمده . در دو سیروزه ٔ کوچک و ب ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

دوری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

از این جهت که

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

از آن رو که

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

با توجه به این

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

قرار دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

به مرور با گذشت زمان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

تبلور تجلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

خدا بودن اله بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تبیین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

قدیم الایام زمانهای خیلی دور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

خمیر مایه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

گرایش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

شکل گرفته صورت بندی شده پدیدار گشته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

زنجیره تسلسل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

تکون پیدایش صورت بندی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

برگرفته از برساخته از

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

از مجموعه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

از گروه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تمهید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

ریشه عمیق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

غالبا اغلب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

به هر حال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

مستقل دارای استقلال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

چارچوب چهارچوب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

چه میزان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

پا به پا مو به مو گام به گام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

به عنوان مثال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

جایگشت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زمان نگار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

این واژه کهن انگلیسی است به معنای روایت داستان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

کاربست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

پیوستگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

ناملموس غیرملموس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

طبق روال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

چنگ زننده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

با عنایت به

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

پیرامون

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نحوه روش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

روحیه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

رضای خداوند رضایت الهی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

نهادینه کردن نهادینه شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

در صورتی که

پیشنهاد

پردازش تجزیه و تحلیل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

عمومیت دادن عمومیت بخشیدن همه شمول دانستن