پیشنهاد‌های سلیمان عباسی (١٥٩)

بازدید
١٠٨
پیشنهاد
١

اصطلاح שָּׂטָן عبری s�tanاست، اسمی عمومی به معنای "متهم" یا "دشمن" است ، ( ( Kelly, 2006, p1–13; Campo, 2009, p603 که در سراسر کتاب مقدس عبری یک موجو ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

گستره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

نظیر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

همسان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

شکل گیری، شکل یافتن، قالب یافتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

ممیز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

درج شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

سیطره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

معمولا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

مشخص، تعیین شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

منسجم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

همسو همنوا همگن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

اهمیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

در زبان آلمانی یعنی �معنی�

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مثابه به مثابه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

الحاح

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بنابراین بدین سبب علی هذا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

از قبیل من جمله

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

از جمله من جمله از قبیل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

هر مورد هر عضو هر عنوان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پژوهندگان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

بودن وجود داشتن موجود بودن هستن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

کشف

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

پدیدآوردن پدیدار ساختن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

بازخوانش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

پیوند پیوستگی انسجام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نتیجه حاصل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مطرح مطروح مطروحه طرح شده بکار رفته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

وابسته منوط تابع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

پدیدار ساختن پدید آوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

مستوجب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مد نظر قرار دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

برپایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

ارزشمند بودن دارای ارزش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

فضا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

ممیزه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

جذابیت جلب نظر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

روایت شده نقل شده منقول حکایت شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مواجه مقابل برابر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

رانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

سائق سوق دهنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

بازسازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

خرید و فروش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

نتیجه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

طرح

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مفهوم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

جستجوی معنا پژوهش معنا معناپژوهی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

نمادشناسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

دریافته ها، دانسته ها، پنداره ها، اندریافت ها، معناها، مدلول ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

ذهنینت