پیشنهاد‌های سلیمان عباسی (١٥٩)

بازدید
١١٠
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-١٧

گزند ناپذیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

الحاح

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

حدودا تاحدودی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

با توجه به این

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

احساس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

از گروه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

این واژه کهن انگلیسی است به معنای روایت داستان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

وابسته منوط تابع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

از مجموعه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آزمایش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نبوی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تک تک تک به تک فرد فرد فرد به فرد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

اهمیت

پیشنهاد

پردازش تجزیه و تحلیل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کاهش فروکاستن فرونشاندن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مطرح مطروح مطروحه طرح شده بکار رفته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

نقطه دید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

در زبان آلمانی یعنی �معنی�

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مثابه به مثابه

پیشنهاد
١

اصطلاح שָּׂטָן عبری s�tanاست، اسمی عمومی به معنای "متهم" یا "دشمن" است ، ( ( Kelly, 2006, p1–13; Campo, 2009, p603 که در سراسر کتاب مقدس عبری یک موجو ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

برگرفته از برساخته از

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

تبلور تجلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

کشف

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

آمیز آمیخته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

جهود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تبیین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نتیجه حاصل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

آشکارگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مطاوعت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

به عنوان مثال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

گرایش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

دوری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

شمولیت شاملیت مورد شمول مشمول

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

دریافته ها، دانسته ها، پنداره ها، اندریافت ها، معناها، مدلول ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

از جمله من جمله از قبیل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

فراز و فرود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

روی آوری روی آورد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

در کش و قوس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بازشناسی بازشناخت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

جوانب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تمهید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

متأخر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

امین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

فرایند توالی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

غالبا اغلب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زمان نگار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بنابراین بدین سبب علی هذا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زاویه دید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

رفته رفته به مرور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

برپایی