برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سلیمان عباسی

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به طور فزاینده، به طور دائم التزاید، به طور روزافزون، بطور افزاینده، با افزایش، پیوسته بیشتر، هی بیشتر ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

2 نبوی

١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

3 ناهمساز ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

4 واژگونه ی، ناساز، وارونه ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

5 همگرا
هم راستا
هم نوا
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

6 آمیز
آمیخته
١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

7 جهود ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

8 برتر ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

9 گر. [ گ َ ] (اِ) این کلمه اوستایی و بمعنی کوه است و در یسنا 1 فقره ٔ 14 و یسنا 2 فقره ٔ 14 و یسنا 3 فقره ٔ 16 و غیره آمده . در دو سیروزه ٔ کوچک و بزر ... ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

10 دوری ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

11 از این جهت که ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

12 از آن رو که ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

13 با توجه به این
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

14 قرار دادن ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

15 به مرور
با گذشت زمان
١٣٩٩/٠٧/١٨
|

16 تبلور
تجلی
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

17 خدا بودن
اله بودن
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

18 تبیین ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

19 قدیم الایام
زمانهای خیلی دور
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

20 خمیر مایه ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

21 گرایش ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

22 شکل گرفته
صورت بندی شده
پدیدار گشته
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

23 زنجیره
تسلسل
١٣٩٩/٠٦/١٧
|

24 تکون
پیدایش
صورت بندی
١٣٩٩/٠٦/١٧
|

25 برگرفته از
برساخته از
١٣٩٩/٠٦/١٧
|

26 از مجموعه ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

27 از گروه ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

28 تمهید ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

29 ریشه عمیق ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

30 غالبا
اغلب
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

31 به هر حال ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

32 به هر حال ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

33 مستقل
دارای استقلال
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

34 چارچوب
چهارچوب
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

35 چه میزان ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

36 پا به پا
مو به مو
گام به گام
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

37 به عنوان مثال
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

38 جایگشت ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

39 زمان نگار ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

40 این واژه کهن انگلیسی است به معنای
روایت
داستان
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

41 کاربست ١٣٩٩/٠٦/١١
|

42 پیوستگی ١٣٩٩/٠٦/١١
|

43 ناملموس
غیرملموس
١٣٩٩/٠٦/١١
|

44 طبق روال ١٣٩٩/٠٦/١١
|

45 چنگ زننده ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

46 با عنایت به ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

47 پیرامون ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

48 نحوه
روش
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

49 روحیه ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

50 رضای خداوند
رضایت الهی
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|