برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سلیمان عباسی

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تشریحی، توضیحی ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

2 روی آوری
روی آورد
١٤٠٠/٠٢/٣١
|

3 فراز و فرود ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

4 اثرگذاری ١٣٩٩/١٢/١٠
|

5 کانونی شدگی
مرکزیت
مبنا واقع شدن
اساس واقع شدن
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

6 زمینه ١٣٩٩/١١/٢٨
|

7 مقتبس ١٣٩٩/١٠/١٩
|

8 اطلاعات ١٣٩٩/١٠/١٦
|

9 آشکارگی ١٣٩٩/١٠/١٤
|

10 قله ١٣٩٩/١٠/١٤
|

11 عرصه تاخت و تاز ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

12 رفته رفته
به مرور
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

13 تقید ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

14 سرچشمه
سرآغاز
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

15 امین
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

16 رانه ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

17 نانویسا ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

18 برپایه، برحسب، برطبق، به موجب ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

19 زاویه دید ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

20 نقطه دید ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

21 مطاوعت ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

22 تعامل ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

23 بازشناسی
بازشناخت
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

24 چشم نواز
١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

25 به مثابه
بسان
١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

26 پدیداری ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

27 شمولیت
شاملیت
مورد شمول
مشمول
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

28 گو اینکه
چنانکه
گویا
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

29 در کش و قوس ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

30 احساس ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

31 گویا
مثل اینکه
ظاهرا
١٣٩٩/٠٨/١٩
|

32 نقطه اتکاء
تکیه گاه
محل اتکاء
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

33 همگون
همگن
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

34 روی آوری ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

35 فرایند
توالی
١٣٩٩/٠٨/١٦
|

36 تک تک
تک به تک
فرد فرد
فرد به فرد
١٣٩٩/٠٨/١٣
|

37 ﴿object﴾ ابژه ﴿در لاتینobjcere : به معنى خود را در برابر چیزى گذاشتن﴾، چیز، موضوع. ׳ ابژه، در برابر سوبژه یا ذهن، آن است که درباره اش گفته مى شود، بر ... ١٣٩٩/٠٨/١١
|

38 به طور فزاینده، به طور دائم التزاید، به طور روزافزون، بطور افزاینده، با افزایش، پیوسته بیشتر، هی بیشتر ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

39 نبوی

١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

40 ناهمساز ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

41 واژگونه ی، ناساز، وارونه ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

42 همگرا
هم راستا
هم نوا
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

43 آمیز
آمیخته
١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

44 جهود ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

45 برتر ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

46 گر. [ گ َ ] (اِ) این کلمه اوستایی و بمعنی کوه است و در یسنا 1 فقره ٔ 14 و یسنا 2 فقره ٔ 14 و یسنا 3 فقره ٔ 16 و غیره آمده . در دو سیروزه ٔ کوچک و بزر ... ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

47 دوری ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

48 از این جهت که ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

49 از آن رو که ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

50 با توجه به این
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|