برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سلیمان عباسی

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اثرگذاری ١٣٩٩/١٢/١٠
|

2 کانونی شدگی
مرکزیت
مبنا واقع شدن
اساس واقع شدن
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

3 زمینه ١٣٩٩/١١/٢٨
|

4 مقتبس ١٣٩٩/١٠/١٩
|

5 اطلاعات ١٣٩٩/١٠/١٦
|

6 آشکارگی ١٣٩٩/١٠/١٤
|

7 قله ١٣٩٩/١٠/١٤
|

8 عرصه تاخت و تاز ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

9 رفته رفته
به مرور
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

10 تقید ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

11 سرچشمه
سرآغاز
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

12 امین
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

13 رانه ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

14 نانویسا ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

15 برپایه، برحسب، برطبق، به موجب ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

16 زاویه دید ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

17 نقطه دید ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

18 مطاوعت ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

19 تعامل ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

20 بازشناسی
بازشناخت
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

21 چشم نواز
١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

22 به مثابه
بسان
١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

23 پدیداری ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

24 شمولیت
شاملیت
مورد شمول
مشمول
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

25 گو اینکه
چنانکه
گویا
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

26 در کش و قوس ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

27 احساس ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

28 گویا
مثل اینکه
ظاهرا
١٣٩٩/٠٨/١٩
|

29 نقطه اتکاء
تکیه گاه
محل اتکاء
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

30 همگون
همگن
١٣٩٩/٠٨/١٨
|

31 روی آوری ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

32 فرایند
توالی
١٣٩٩/٠٨/١٦
|

33 تک تک
تک به تک
فرد فرد
فرد به فرد
١٣٩٩/٠٨/١٣
|

34 ﴿object﴾ ابژه ﴿در لاتینobjcere : به معنى خود را در برابر چیزى گذاشتن﴾، چیز، موضوع. ׳ ابژه، در برابر سوبژه یا ذهن، آن است که درباره اش گفته مى شود، بر ... ١٣٩٩/٠٨/١١
|

35 به طور فزاینده، به طور دائم التزاید، به طور روزافزون، بطور افزاینده، با افزایش، پیوسته بیشتر، هی بیشتر ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

36 نبوی

١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

37 ناهمساز ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

38 واژگونه ی، ناساز، وارونه ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

39 همگرا
هم راستا
هم نوا
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

40 آمیز
آمیخته
١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

41 جهود ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

42 برتر ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

43 گر. [ گ َ ] (اِ) این کلمه اوستایی و بمعنی کوه است و در یسنا 1 فقره ٔ 14 و یسنا 2 فقره ٔ 14 و یسنا 3 فقره ٔ 16 و غیره آمده . در دو سیروزه ٔ کوچک و بزر ... ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

44 دوری ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

45 از این جهت که ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

46 از آن رو که ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

47 با توجه به این
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

48 قرار دادن ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

49 به مرور
با گذشت زمان
١٣٩٩/٠٧/١٨
|

50 تبلور
تجلی
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|