برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سلیمان عباسی

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تبلور
تجلی
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

2 خدا بودن
اله بودن
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

3 تبیین ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

4 قدیم الایام
زمانهای خیلی دور
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

5 خمیر مایه ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

6 گرایش ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

7 شکل گرفته
صورت بندی شده
پدیدار گشته
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

8 زنجیره
تسلسل
١٣٩٩/٠٦/١٧
|

9 تکون
پیدایش
صورت بندی
١٣٩٩/٠٦/١٧
|

10 برگرفته از
برساخته از
١٣٩٩/٠٦/١٧
|

11 از مجموعه ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

12 از گروه ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

13 تمهید ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

14 ریشه عمیق ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

15 غالبا
اغلب
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

16 به هر حال ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

17 به هر حال ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

18 مستقل
دارای استقلال
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

19 چارچوب
چهارچوب
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

20 چه میزان ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

21 پا به پا
مو به مو
گام به گام
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

22 به عنوان مثال
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

23 جایگشت ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

24 زمان نگار ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

25 این واژه کهن انگلیسی است به معنای
روایت
داستان
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

26 کاربست ١٣٩٩/٠٦/١١
|

27 پیوستگی ١٣٩٩/٠٦/١١
|

28 ناملموس
غیرملموس
١٣٩٩/٠٦/١١
|

29 طبق روال ١٣٩٩/٠٦/١١
|

30 چنگ زننده ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

31 با عنایت به ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

32 پیرامون ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

33 نحوه
روش
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

34 روحیه ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

35 رضای خداوند
رضایت الهی
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

36 نهادینه کردن
نهادینه شدن
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

37 در صورتی که ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

38 پردازش
تجزیه و تحلیل
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

39 عمومیت دادن
عمومیت بخشیدن
همه شمول دانستن
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

40 عنصر
بن مایه
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

41 متأخر ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

42 جوانب ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

43 با توجه به
با نگرش به
بر اساس
بر مبنای
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

44 بن مایه ها ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

45 هدف
جهت
سمت
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

46 دگرگونش ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

47 در بردارنده ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

48 حامل ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

49 ذهنینت ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

50 دریافته ها، دانسته ها، پنداره ها، اندریافت ها، معناها، مدلول ها ١٣٩٩/٠٥/١٦
|