امتیاز‌های سلیمان عباسی

بازدید
١٠
امتیاز کل
١١,٤٠٤
کل مدال ها
١١٩
طلا
١
نقره
٣٢
برنز
٨٦
١,٢١٠
×
١٠
=
١٢,١٠٠
٣٤٦
×
=
-٦٩٢
٥
×
٢
=
١٠
١٤
×
=
-١٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١١,٤٠٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٢١٠
×
١٠
=
١٢,١٠٠
٣٤٦
×
=
-٦٩٢
٥
×
٢
=
١٠
١٤
×
=
-١٤
٠
×
-١٥
=
٠
١١,٤٠٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠