پیشنهاد‌های سلیمان عباسی (١٥٩)

بازدید
١٠٨
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

گو اینکه چنانکه گویا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

پیوند پیوستگی انسجام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

داشتن ناحیه یا گستره ای از چیز های مشترک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

شکل گیری، شکل یافتن، قالب یافتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

عنصر بن مایه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

کانونی شدگی مرکزیت مبنا واقع شدن اساس واقع شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

ارزشمند بودن دارای ارزش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

سائق سوق دهنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

با توجه به با نگرش به بر اساس بر مبنای

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

زنجیره تسلسل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

از قبیل من جمله

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

به مثابه بسان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

گویا مثل اینکه ظاهرا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

چشم نواز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

با عنایت به

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

بن مایه ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مد نظر قرار دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

بازخوانش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

ذهنینت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

طبق روال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

عمومیت دادن عمومیت بخشیدن همه شمول دانستن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

رانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

ریشه عمیق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تثبیت شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

پدیدآوردن پدیدار ساختن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

روایت شده نقل شده منقول حکایت شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

چارچوب چهارچوب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

اطلاعات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

نظیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

رانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

زمینه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

در صورتی که

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مواجه مقابل برابر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

مشخص، تعیین شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

واژگونه ی، ناساز، وارونه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

تشریحی، توضیحی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

خمیر مایه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

هدف جهت سمت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

همسو همنوا همگن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

به هر حال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

حامل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

پیرامون

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پژوهندگان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

از آن رو که

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مفهوم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

خرید و فروش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

کاربست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

طرح

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

منسجم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

خدا بودن اله بودن