١ رأی
١ پاسخ
١٤ بازدید

«الکساندر یو شکین»‌  و  «لرمانئوف»  از شاعران مشهور کدام مکتب در کدام کشورند؟  

٤ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید

فرق بین  قهوه ترکیبی و قهوه تک نوعی چیست؟ آیا مزه و عطر آن‌ها متفاوت است؟ کافئینش چطور؟

٥ روز پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٥٧ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام گروه از کلمه ها داراي غلط املايي است؟ 

١ هفته پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
١٠٣ بازدید
چند گزینه‌ای

 در بيت  «بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا / بت پرستي کي کند گر برهمن بيند مرا»  چه آرايه اي وجود دارد؟

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٠ بازدید

واژه ی مخفف  "mchc" در ازمایش چکاپ  نشان دهنده ی چه چیزی است ؟

١ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٧٠ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٩ پاسخ
٧٨ بازدید
چند گزینه‌ای

معني کلمه هاي «استيصال، استنکاف، استبعاد، استشاره» به ترتيب کدام است؟

٣ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٦ بازدید
چند گزینه‌ای

در بيت  «بَرو راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش از خم چرخ چاچي بخاست»  به ترتيب کدام آرايه به کار رفته و شاعر با استفاده از کدام آرايه، خواسته است حس خشونت را بيشتر نشان دهد؟  

١ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١٠ پاسخ
٩٩ بازدید
چند گزینه‌ای

شهريار، در شعر «هماي رحمت» کدام بيت را عيناً از شعر حافظ نقل کرده است؟

١ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٩ بازدید

چن تا تشبیه توئ بیت داریم ؟  علم دین بام گلشن جان  نردبان عقل و حس انسان است 

١ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام گزینه، از قالب های شعری عصر سامانی نیست؟

١ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای

 فرهنگ واژه ای است .........که از دو بخش "فر"به معنی ........ و"هنگ"..........تشکیل شده

١ ماه پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٩٠ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٤٣ بازدید
چند گزینه‌ای

دولت ساسانیان دربین النهرین ........... رابه عنوان منطقه ی سرحد میان خود وروم شرقی قرارداد.

١ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٠٣ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٥١ بازدید

در واژه ي  « شكوفه ها »  صورت پايه و صورت تصريفي را مشخص كنيد

١ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٤ بازدید
چند گزینه‌ای

تصاویر وکتیبه ها به ترتیب جزو کدامیک از منابع کسب اطلاع  ازگذشته می با شد؟

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٦٤ بازدید

سلام  بنظرتون  فرق "واقعیت" و "حقیقت"  چیه ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
١٧٤ بازدید

پیام خیام در این شعر چیه ؟ از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن فردا که نیامده‌ست فریاد مکن بر نامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٥٩ بازدید
چند گزینه‌ای

 کهن ترین حجاری های شناخته شده درغارهای .............درمحل زندگی انسان های ماقبل تاریخ حک گشته اند؟

١ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٣٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
٥ پاسخ
٤٠٤ بازدید
چند گزینه‌ای

مفهوم عبارت:  «هر چه زود برآید، دیر نپاید» از کدام بیت دریافت میشود؟   

٢ ماه پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٤٦ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٤٠ بازدید
چند گزینه‌ای

 رواج سکه های پارتی با نوشته ها ی یونانی ،درایران دوره ی ................. بود.

٢ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٤٧ بازدید

هله یل ما نساک القلب مره اوحیاتک کل لیالی اجفاک مره علی بلطیف لومریت مره فرشت الروح لجدامک فدیه ترجمه ی روان این شعر عربی لطفا .

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٦ بازدید
چند گزینه‌ای

سومریان تاریخ خودرابه قبل از طوفان وبعدازطوفان تقسیم کرده اند. براساس مبداء ............. .  

٢ ماه پیش
١ رأی
٥ پاسخ
٢٥٠ بازدید
چند گزینه‌ای

 پادشاهان صفوی وقاجارکدام تقویم را درایران رسمی اعلام کردند؟     الف) O        ب) O        ج)  O         د)

٢ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٨٤ بازدید

کدام فرمانروای سلسله اشکانی ، نیرو های مهاجم رومی رو شکست داد ؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٤ بازدید
چند گزینه‌ای

فرمول کدام گزینه است؟( سال هجری قمری ضرب در 32 تقسیم بر 33 + 622 )    

٢ ماه پیش
رأی
٠ پاسخ
٨٢ بازدید
چند گزینه‌ای

نقش دستوري واژههاي مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟  «سرو را در چمن آواز قیامت بنشست چون سهی سرو من آن قامت رعنا بنمود»   

٢ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٥٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٤ پاسخ
١٤٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٧٧ بازدید
چند گزینه‌ای

   ناو جنگی و ناخدای ان که در جنگ هولناک سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس دخالت داشتند به ترتیب کدامند؟  

٢ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٨٥ بازدید

مصراع  « رانده ست جنون عشق از شهر به افسونم »  یادآور کدام داستان است ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٦٦ بازدید
چند گزینه‌ای

   شیوه ی مهار جنبش های شیعی خلفای عباسی قبل ا ز مامون , به زمان وی چه تفاوتی داشت ؟      

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٨٤ بازدید

مفهوم مصراع  « بنای زندگی بر آب می دید »  را بنویسید

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٠ بازدید

نویسنده ی کتاب  "نوای کوهسار"  کیه ؟این کتاب در چه دوره ای نوشته شده ؟

٢ ماه پیش
١