تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

کلان شهر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

تولید ناخالص ملی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

Revolution

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

تعادل شکننده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

قهوه ساز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

برتری عددی داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بالغ شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

مغایرت داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

تیرآهن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

Device

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

محل ورود رودخانه به دریا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

انعام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

فداکاری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

از نظر معماری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

پاورقی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

اتاق کاملا ایزوله و مهر و موم شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مواد غذایی فاسد شدنى

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

حالت ژلاتینی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

تشتک بطری هاى نوشابه و . . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

نسوز - ضد حریق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

بوته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

برای پیدا کردن غذا جست و جو کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

ایدئولوژیسین، کسی که یک ایدئولوژی رو تبلیغ میکند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

قربانی شده، تباه شده، نابود شده، خراب شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

دست به جیب شدن و هزینه کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

همسفر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

غنی کننده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

ارزیاب، شخص ارزیابی کننده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

کنجکاوی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

غنی شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

صحت سنجی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

Attractive جذاب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

عضو

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

دخالت بشر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

مخالف ( از نظر عقاید و افکار )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بی مزگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

گوشت اسب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

الحاق، ضمیمه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣١

نوسان داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

تنفسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

Probably احتمالا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

قابل توسعه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

محموله، بار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

حذف شده - زدوده شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

فوت مربع ( مقیاس سنجش مساحت )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

بیمارى واگیر دار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

روزمرگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

متناسب و در خور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

راهبردی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

روزنه برگ گیاه