برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهنام مير

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 كلان شهر ١٣٩٩/١١/٢٤
|

2 توليد ناخالص ملي ١٣٩٩/١١/٢١
|

3 Revolution ١٣٩٩/١١/٢١
|

4 تعادل شكننده ١٣٩٩/١١/٠٧
|

5 قهوه ساز ١٣٩٩/١١/٠٦
|

6 برتري عددي داشتن ١٣٩٩/١٠/١٠
|

7 بالغ شدن ١٣٩٩/١٠/١٠
|

8 مغايرت داشتن ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

9 تيرآهن ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

10 Device ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

11 محل ورود رودخانه به دريا ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

12 انعام ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

13 فداكاري ١٣٩٩/٠٩/١١
|

14 از نظر معماري ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

15 پاورقي ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

16 اتاق كاملا ايزوله و مهر و موم شده ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

17 مواد غذايي فاسد شدنى ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

18 حالت ژلاتيني ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

19 تشتك بطري هاى نوشابه و ... ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

20 نسوز - ضد حريق ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

21 بوته ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

22 براي پيدا كردن غذا جست و جو كردن ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

23 ايدئولوژيسين، كسي كه يك ايدئولوژي رو تبليغ ميكند ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

24 قرباني شده، تباه شده، نابود شده، خراب شده ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

25 دست به جيب شدن و هزينه كردن ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

26 همسفر ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

27 غني كننده ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

28 ارزياب، شخص ارزيابي كننده ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

29 كنجكاوي ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

30 غني شده ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

31 صحت سنجي ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

32 Attractive
جذاب
١٣٩٩/٠٧/١١
|

33 عضو ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

34 دخالت بشر ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

35 مخالف (از نظر عقايد و افكار) ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

36 بي مزگي ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

37 گوشت اسب ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

38 الحاق، ضميمه ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

39 نوسان داشتن ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

40 تنفسي ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

41 Probably احتمالا ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

42 قابل توسعه ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

43 محموله، بار ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

44 ياد اين جمله معروف بيوفتيد: چناااان رونق اقتصادى ايجاد ميكنم كه... (حسن روحاني) ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

45 حذف شده- زدوده شده ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

46 فوت مربع (مقياس سنجش مساحت) ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

47 بيمارى واگير دار ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

48 روزمرگي ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

49 متناسب و در خور ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

50 راهبردي ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|