بهنام مير

بهنام مير

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmetropolis١٨:٣٠ - ١٣٩٩/١١/٢٤کلان شهرگزارش
9 | 0
gross domestic product٢١:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢١تولید ناخالص ملیگزارش
9 | 0
upheaval٢١:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢١Revolutionگزارش
0 | 0
delicate balance١٦:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠٧تعادل شکنندهگزارش
0 | 0
percolator١٣:١٦ - ١٣٩٩/١١/٠٦قهوه سازگزارش
2 | 0
outnumber١٣:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١٠برتری عددی داشتنگزارش
21 | 0
maturation١٢:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/١٠بالغ شدنگزارش
2 | 1
contrast١٣:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٨مغایرت داشتنگزارش
2 | 1
steel beam١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٧تیرآهنگزارش
7 | 0
apparatus١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٦Deviceگزارش
2 | 1
estuary١٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٦محل ورود رودخانه به دریاگزارش
28 | 0
tips١٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٤انعامگزارش
44 | 2
dedication١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/١١فداکاریگزارش
5 | 0
architecturally٠٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨از نظر معماریگزارش
12 | 0
footer٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤پاورقیگزارش
7 | 0
sealed room١٥:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤اتاق کاملا ایزوله و مهر و موم شدهگزارش
5 | 1
perishable٢٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢١مواد غذایی فاسد شدنىگزارش
12 | 1
gelatinous١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٨حالت ژلاتینیگزارش
5 | 1
screw cap١٤:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٧تشتک بطری هاى نوشابه و . . .گزارش
7 | 1
fire resistant١٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٧نسوز - ضد حریقگزارش
5 | 1
underbrush١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥بوتهگزارش
5 | 1
forage١٥:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠١برای پیدا کردن غذا جست و جو کردنگزارش
18 | 1
ideologue١٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٥ایدئولوژیسین، کسی که یک ایدئولوژی رو تبلیغ میکندگزارش
9 | 1
sacrificed٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٩قربانی شده، تباه شده، نابود شده، خراب شدهگزارش
5 | 0
dig deep on your pocket١٩:١٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٩دست به جیب شدن و هزینه کردنگزارش
5 | 0
fellow traveler١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٨همسفرگزارش
2 | 0
enriching١٣:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٥غنی کنندهگزارش
18 | 0
assessor١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٧/١٥ارزیاب، شخص ارزیابی کنندهگزارش
7 | 0
inquisitiveness٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٤کنجکاویگزارش
7 | 0
enriched٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٤غنی شدهگزارش
18 | 0
validation١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٢صحت سنجیگزارش
5 | 0
enticing١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/١١Attractive جذابگزارش
18 | 0
enrollee١٤:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩عضوگزارش
2 | 0
human involvement١١:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥دخالت بشرگزارش
2 | 0
dissent١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥مخالف ( از نظر عقاید و افکار )گزارش
9 | 0
tastelessness١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢بی مزگیگزارش
0 | 0
horseflesh١٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٩گوشت اسبگزارش
2 | 0
insertion٢١:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٨الحاق، ضمیمهگزارش
14 | 0
fluctuate١٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٨نوسان داشتنگزارش
23 | 0
respiratory١٤:٥٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٧تنفسیگزارش
44 | 1
presumably٢٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٢Probably احتمالاگزارش
9 | 0
expandable٠٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧قابل توسعهگزارش
9 | 0
freight٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦محموله، بارگزارش
21 | 0
eliminated١٥:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥حذف شده - زدوده شدهگزارش
7 | 0
square feet١٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥فوت مربع ( مقیاس سنجش مساحت )گزارش
9 | 1
contagious disease١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤بیمارى واگیر دارگزارش
2 | 0
ordinariness١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤روزمرگیگزارش
0 | 1
appropriateness١٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣متناسب و در خورگزارش
2 | 0
strategic٠٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣راهبردیگزارش
30 | 0
stomata١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨روزنه برگ گیاهگزارش
18 | 0