امتیاز‌های بهنام مير

بازدید
١٥
امتیاز کل
٧,٧٦٩
کل مدال ها
٩٢
طلا
٠
نقره
٢٥
برنز
٦٧
٧٩٢
×
١٠
=
٧,٩٢٠
٧٦
×
=
-١٥٢
١
×
٢
=
٢
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٧٦٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧٩٢
×
١٠
=
٧,٩٢٠
٧٦
×
=
-١٥٢
١
×
٢
=
٢
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٧٦٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠