نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢٩
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١