تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به دردسر انداختن، زمین گیر یا خانه خراب کردن، به ستوه آوردن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

( از کسی ) بت ساختن، اسطوره ساختن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شیفتگی وسواس گونه ( و عموما یک طرفه ) ، عشق کاذب

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

دو معنی را می رساند؛ هم �منسوب� و هم �منتسب�. . . ( مثلا سوگند منسوب به بقراط در پزشکی ) . Hippocrates gave doctors his eponymous oath . Achilles is ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پشت گوش انداختن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیزار، گریزان، مخالف جدی

پیشنهاد
٠

نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی. . . به معنی اتفاق ( معمولا بدی ) که رخ داده و دیگر نمی توان به پیش از رخداد آن بازگشت.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مواد زیست تقلید، مواد دست سازِ طبیعت نهاد ( موادی هستند که در سنتز آنها از ساختارها و الگوهای ساده، ولی کارا، در طبیعت الهام گرفته شده است. با این حا ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

الکترون بازگشتی، فوتوالکترون ( در فیزیک به الکترونی گفته می شود که در نتیجه یک برهم کنش غیرکوهرنت، مثلا با یک فوتون پرتوی ایکس، از مدار خود، حالت آسا ...

پیشنهاد
٠

رسوب گذاری با کوچ دهی الکتریکی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سخت پوشانی ( روکش دهی )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سخت کاری کوبشی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کوبش لیزری، شوک یا انفجار لیزری ( از روش های سخت کاری سطح قطعات )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کوبکاری ( یکی از روش های سخت کاری سطحی قطعات فلزی که عموما برای بهبود مقاومت به خستگی اعمال می شود، مانند ساچمه پاشی )

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

باطل السحر

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

1. بدترکیب، لش 2. شلخته، ناهمگون ( هیچ کجاش به هیچ کجاش نمیاد! ) 3. دست و پاچلفتی، الدنگ

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در هندسه: چندضلعی نامنتظم ( شکلی که نه اضلاعش موازی یکدیگر هستند و نه زاویه هاش برابر ) که نمی توان آن را در یک دایره محاط کرد.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٤

نمادگذاری ( مانند scientific notation به معنای نمادگذاری علمی ) ، مجموعه از علایم ( و قواعد ) قراردادی که برای خلاصه کردن یا فهم بهتر یک موضوع علمی ب ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سرباره ( عموما اکسیدی )

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اصطکاک بین سطحی، اصطکاک مماسی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نسکافه ای

پیشنهاد
٠

to beat swords into ploughshares

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

1 - نقطه اتکا، 2 - محافظ جان، نگه دارنده ( در فعالیت هایی که امکان سقوط کارگر وجود دارد )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بر این اساس، بر این مبنا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پایه گذار ، مبدع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

فیلم دوربین های نظارتی ( مداربسته )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تنش قراردادی

پیشنهاد
٠

Condominium

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

self established - self constituted

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

letterhead, letter heading

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

به همین ترتیب، در همین راستا، به طور مشابه ( معادل دقیقی در زبان فارسی ندارد به نظرم ) I didn't sleep well last night. Actually, I didn't sleep well ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

والامقام

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٦

حکم یا عقیده کلی، نسخه از پیش نوشته شده [این اصطلاح در مواردی به کار می رود که شخص راجع به یک جامعه ( موضوع کلی ) با قضاوت نسبت به یک یا چند فرد معد ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٨

appreciate, to be appreciative of

پیشنهاد
١

خاک را به هنر کیمیا کردن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٠

هیئت تحریریه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٧٠

کاربردی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٩٠

اساسی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٥

مقوله

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

حمل و نقل، جابجایی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٨

کنترل، مدیریت

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٣

ناهمواری، زبری، پستی و بلندی سطح

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خنثی بودن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٦

اتصال

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

از نظر اتمی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

غیرطبیعی، غیرمعمول

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

مطمئن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

پیش ماده

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

به تولید صنعتی رسیدن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٩

برش

١