بهزاد ناطق

بهزاد ناطق

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمجتمع اپارتمانی١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Condominiumگزارش
0 | 0
خودساخته٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧self established - self constitutedگزارش
25 | 3
سربرگ نامه١٥:٤٥ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠letterhead, letter headingگزارش
5 | 0
for that matter١١:٣٠ - ١٣٩٧/٠٩/١٩به همین ترتیب، در همین راستا، به طور مشابه ( معادل دقیقی در زبان فارسی ندارد به نظرم ) I didn't sleep well last night. Actually, I didn't sleep well ... گزارش
64 | 1
exalted٢١:١٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠١والامقام گزارش
14 | 0
blanket statement٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢حکم یا عقیده کلی، نسخه از پیش نوشته شده [این اصطلاح در مواردی به کار می رود که شخص راجع به یک جامعه ( موضوع کلی ) با قضاوت نسبت به یک یا چند فرد معد ... گزارش
14 | 1
قدر دانستن١٥:٢٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٤appreciate, to be appreciative ofگزارش
41 | 1
converting trivia to cash١٠:٢٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٨خاک را به هنر کیمیا کردنگزارش
2 | 0
editorial board١٠:٠٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٧هیئت تحریریهگزارش
12 | 0
applicable١٧:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٣کاربردیگزارش
106 | 1
critical١٠:٣٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٢اساسیگزارش
136 | 1
field١٠:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/١٢مقولهگزارش
117 | 7
handling٠٨:٥١ - ١٣٩٦/٠٨/١٢حمل و نقل، جابجاییگزارش
76 | 2
handling٠٨:٤٨ - ١٣٩٦/٠٨/١٢کنترل، مدیریتگزارش
103 | 1
asperity٠٨:٤٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٢ناهمواری، زبری، پستی و بلندی سطحگزارش
18 | 0
inertness٠٩:٣٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٦خنثی بودن گزارش
23 | 0
joint٠٩:٥٥ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥اتصالگزارش
37 | 1
atomically٠٧:٣٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥از نظر اتمیگزارش
5 | 0
unusually٠٧:٢٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥غیرطبیعی، غیرمعمول گزارش
7 | 1
promising٢١:٣٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٤مطمئنگزارش
55 | 2
precursor١٦:٥٦ - ١٣٩٦/٠٧/١١پیش ماده گزارش
85 | 1
scale up١٩:٠٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٩به تولید صنعتی رسیدن گزارش
41 | 1
shear١٠:٤١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٩برش گزارش
30 | 0
bounce off٠١:٤٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٩کمانه کردن گزارش
94 | 1
improved٢٢:٤٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٨مطلوبگزارش
76 | 1
improved٢٢:٤٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٨اصلاح شده گزارش
28 | 2
harsh٢١:١٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥نامساعدگزارش
94 | 1
slab١١:١٨ - ١٣٩٦/٠٦/٣١تختالگزارش
9 | 1
collaps١٤:٥١ - ١٣٩٦/٠٦/٠١نشستگزارش
14 | 1
mat١٤:٤٣ - ١٣٩٦/٠٦/٠١نمد گزارش
25 | 1
process gas١٤:٤٢ - ١٣٩٦/٠٦/٠١گاز فرآیندیگزارش
5 | 0
deposition١٣:٤٣ - ١٣٩٦/٠٦/٠١لایه نشانی گزارش
80 | 0
laser deposition١٣:١٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠١لایه نشانی با لیزرگزارش
5 | 0
sputtering١٣:١٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠١کندوپاشگزارش
9 | 1
scroll like١٦:٥٢ - ١٣٩٦/٠٥/٣١طومار مانندگزارش
2 | 0
on the contrary١٣:٣٤ - ١٣٩٦/٠٥/٢١در مقابلگزارش
53 | 1
variational calculus١٢:٥٥ - ١٣٩٦/٠٥/٢٠حساب وَردش‏هاگزارش
2 | 0
trade off١٤:٤٠ - ١٣٩٦/٠٥/١٨موازنه - پایاپاییگزارش
32 | 0
bend over backwards١٢:٢٠ - ١٣٩٦/٠٥/٠٩تمام سعی خود را کردن گزارش
32 | 0
bend over backwards١٢:١٤ - ١٣٩٦/٠٥/٠٩به خود فشار آوردن گزارش
9 | 0
the life of the party١٢:١٣ - ١٣٩٦/٠٥/٠٩سرزنده، اجتماعی گزارش
14 | 1