برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهزاد ناطق

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 self established-self constituted ١٣٩٩/٠١/١٧
|

2 letterhead, letter heading ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

3 به همین ترتیب، در همین راستا، به طور مشابه (معادل دقیقی در زبان فارسی ندارد به نظرم)
I didn't sleep well last night. Actually, I didn't sleep well ...
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

4 والامقام
١٣٩٧/٠٨/٠١
|

5 حکم یا عقیده کلی، نسخه از پیش نوشته شده
[این اصطلاح در مواردی به کار می رود که شخص راجع به یک جامعه (موضوع کلی) با قضاوت نسبت به یک یا چند فرد م ...
١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

6 appreciate, to be appreciative of ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

7 خاک را به هنر کیمیا کردن ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

8 هیئت تحریریه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

9 کاربردی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

10 اساسی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

11 مقوله ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

12 حمل و نقل، جابجایی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

13 کنترل، مدیریت ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

14 ناهمواری، زبری، پستی و بلندی سطح ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

15 خنثی بودن
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

16 اتصال ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

17 از نظر اتمی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

18 غیرطبیعی، غیرمعمول
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

19 مطمئن ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

20 پیش ماده
١٣٩٦/٠٧/١١
|

21 به تولید صنعتی رسیدن
١٣٩٦/٠٧/٠٩
|

22 برش
١٣٩٦/٠٧/٠٩
|

23 کمانه کردن
١٣٩٦/٠٧/٠٩
|

24 اصلاح شده
١٣٩٦/٠٧/٠٨
|

25 مطلوب ١٣٩٦/٠٧/٠٨
|

26 نامساعد ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

27 تختال ١٣٩٦/٠٦/٣١
|

28 نشست ١٣٩٦/٠٦/٠١
|

29 نمد
١٣٩٦/٠٦/٠١
|

30 گاز فرآیندی ١٣٩٦/٠٦/٠١
|

31 لایه نشانی
١٣٩٦/٠٦/٠١
|

32 لایه نشانی با لیزر ١٣٩٦/٠٦/٠١
|

33 کندوپاش ١٣٩٦/٠٦/٠١
|

34 طومار مانند ١٣٩٦/٠٥/٣١
|

35 در مقابل ١٣٩٦/٠٥/٢١
|

36 حساب وَردش‏ها ١٣٩٦/٠٥/٢٠
|

37 موازنه-پایاپایی ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

38 تمام سعی خود را کردن
١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

39 به خود فشار آوردن
١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

40 سرزنده، اجتماعی
١٣٩٦/٠٥/٠٩
|