برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهزاد ناطق

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Condominium ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

2 self established-self constituted ١٣٩٩/٠١/١٧
|

3 letterhead, letter heading ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

4 به همین ترتیب، در همین راستا، به طور مشابه (معادل دقیقی در زبان فارسی ندارد به نظرم)
I didn't sleep well last night. Actually, I didn't sleep well ...
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

5 والامقام
١٣٩٧/٠٨/٠١
|

6 حکم یا عقیده کلی، نسخه از پیش نوشته شده
[این اصطلاح در مواردی به کار می رود که شخص راجع به یک جامعه (موضوع کلی) با قضاوت نسبت به یک یا چند فرد م ...
١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

7 appreciate, to be appreciative of ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

8 خاک را به هنر کیمیا کردن ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

9 هیئت تحریریه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

10 کاربردی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

11 اساسی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

12 مقوله ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

13 حمل و نقل، جابجایی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

14 کنترل، مدیریت ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

15 ناهمواری، زبری، پستی و بلندی سطح ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

16 خنثی بودن
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

17 اتصال ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

18 از نظر اتمی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

19 غیرطبیعی، غیرمعمول
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

20 مطمئن ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

21 پیش ماده
١٣٩٦/٠٧/١١
|

22 به تولید صنعتی رسیدن
١٣٩٦/٠٧/٠٩
|

23 برش
١٣٩٦/٠٧/٠٩
|

24 کمانه کردن
١٣٩٦/٠٧/٠٩
|

25 اصلاح شده
١٣٩٦/٠٧/٠٨
|

26 مطلوب ١٣٩٦/٠٧/٠٨
|

27 نامساعد ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

28 تختال ١٣٩٦/٠٦/٣١
|

29 نشست ١٣٩٦/٠٦/٠١
|

30 نمد
١٣٩٦/٠٦/٠١
|

31 گاز فرآیندی ١٣٩٦/٠٦/٠١
|

32 لایه نشانی
١٣٩٦/٠٦/٠١
|

33 لایه نشانی با لیزر ١٣٩٦/٠٦/٠١
|

34 کندوپاش ١٣٩٦/٠٦/٠١
|

35 طومار مانند ١٣٩٦/٠٥/٣١
|

36 در مقابل ١٣٩٦/٠٥/٢١
|

37 حساب وَردش‏ها ١٣٩٦/٠٥/٢٠
|

38 موازنه-پایاپایی ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

39 تمام سعی خود را کردن
١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

40 به خود فشار آوردن
١٣٩٦/٠٥/٠٩
|

41 سرزنده، اجتماعی
١٣٩٦/٠٥/٠٩
|