نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٠
نوع مدال

پاسخ صحیح

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١