امتیاز‌های بهزاد ناطق

بازدید
٢٧
امتیاز کل
١٠,٩٠٠
کل مدال ها
٧٨
طلا
١٠
نقره
٢٨
برنز
٤٠
١,١١٥
×
١٠
=
١١,١٥٠
١٤٤
×
=
-٢٨٨
١٢
×
٢
=
٢٤
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
١٠,٩٠٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,١١٣
×
١٠
=
١١,١٣٠
١٤٤
×
=
-٢٨٨
١١
×
٢
=
٢٢
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٠,٨٦٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٣٧