put on pedestal

پیشنهاد کاربران

( از کسی ) بت ساختن، اسطوره ساختن
بیش از حد ستایش کردن
بسیار تحسین کردن
جایگاه والایی در نظر گرفتن

بپرس