اسم مذهبی و قرآنی - صفحه 5

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

علینقی/a.-naqi/

ترکیب دو اسم علی و نقی ( بلندمرتبه و پاکیزه )، از نام های مرکب، ( علی و نقی )، نام امام دهم شیعیان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالعظیم/abdolazim/

بنده خدای بزرگ، بنده ی خدای بزرگ، ( اَعلام ) عبدالله ابن علی ابن حسین ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زکریا/zakariyā/

نام پیامبری از بنی اسرائیل، ( اَعلام ) ) زکریای نبی: [قرن هجری] از پیامبران بنی اسرائیل و مؤلف احتم ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
سبا/sabā/

سی وچهارمین سوره قرآن، ( مجاز ) انسان، ( اَعلام ) ) ( = سباء ) سوره ی سی و چهارم از قرآن کریم، ) نا ...


دختر

عربی، عبری، فارسی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
بشرا/bošrā/

بشارت، خبر خوب، مژده، مژدگانی، از واژه های قرآنی ( یونس: )، دختر خوش خبر، بانوی خوش یمن


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
اویس/oveys/

نام یکی از عارفان و پارسایان، از یاران پیامبر ( ص )، ( اَعلام ) ) نام یکی از عارفان و پارسایان و تا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
ارمیا/ermiyā/

بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، ( = ارمیای نبی= یرمیا )، یعنی «یهوه به زیر می اندا ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
محمد کیان/m.-kiyān/

ترکیب دو اسم محمد و کیان ( ستوده و پادشاهان )، از نام های مرکب، ا محمّد و کیان


پسر

فارسی، عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
محمد صدیق/m.-sediq/

ترکیب دو اسم محمد و صدیق ( ستوده و راستگو )، از نام های مرکب، ا محمّد و صدیق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سام/m.-sām/

ترکیب دو اسم محمد و سام ( ستوده و از شخصیت های شاهنامه )، از نام های مرکب، محمّد و سام


پسر

فارسی، عربی، اوستایی

مذهبی و قرآنی
غلام محمد/qolām mohammad/

ترکیب دو اسم غلام و محمد ( ارادتمند و ستوده )، [غلام = ( به مجاز ) ارادتمند و فرمان بردار، محمّد]، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالرزاق/abdolrazzāq/

بنده پروردگار روزی دهنده، بنده ی خدای روزی دهنده، ( اَعلام ) ) عبدالرزاق باشتینی: نخستین امیر سربدا ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
هیبت الله/heybatollāh/

شکوه و بزرگی خداوند، ( نشانِ ) شکوه و بزرگی خدا، شکوه و جلال خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علویه/alaviy (y) e/

منسوب به علی، شریف، آنچه که مرتفع باشد، آنچه که شریف باشد، کسی که از اولاد علی ابن ابی طالب ( ع ) ب ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عمار/ammār/

با ایمان، بردبار، با وقار، استوار، مرد با ایمان، ثابت و استوار، صاحب حلم و وقار، ( اَعلام ) ) عمار ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
جبرائیل/jebrā’il/

بنده ی خدا، نام یکی از فرشتگان مقرب الهی، ( = جبریل، جبرئیل )، مرد خدا، ( اَعلام ) در فرهنگ اسلامی ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
خضر/xezr/

نام یکی از پیامبران، ( اَعلام ) ) پیامبری که بنا به روایات با شستشو در چشمه ی آب حیات عمر جاودان یا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
خلف/khalaf/

جانشین، فرزند صالح، شایسته، صالح، ( به مجاز ) پیروی کننده از پدر در اخلاق و کردار، ( در قدیم ) فرزند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
طیب/tayyeb/

پاک، پاکیزه، نیکو، مطهر، ( در قدیم ) آنچه پاک و مطبوع است


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالجلیل/abodoljalil/

بنده خداوند بزرگوار و والا، بنده ی خدای بزرگوار، ( اَعلام ) عبدالجلیل نصیرالدین ابوالرشید رازی دانش ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
امیر حمزه/a.-hamze/

ترکیب دو اسم امیر و حمزه ( پادشاه و شیر بیشه )، از نام های مرکب، ( امیر و حمزه )


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
ماجد/mājed/

دارای مجد و بزرگی، بزرگوار، بخشنده، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی حسن/a.-hasan/

ترکیب دو اسم علی و حسن ( بلندمرتبه و نیکو )، از نام های مرکب، ( علی و حسن )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آیه/āyeh/

نشانه، معجزه، دلیل، نشان، حجت، برهان، اعجوبه، عجیبه، ن، ک، آیت، عجیبه + ن ک آیت، هر یک از پاره های ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
سوده/sude/

زن بزرگوار، ساییده، ساییده شده، ( اَعلام ) [قرن اول هجری] نام دختر زمعه ابن قیس ابن عبد شمس، از همس ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مبارکه/mobārake/

مؤنث مبارک، خوش یمن، خجسته، فرخنده، از نام های حضرت فاطمه ( س )، ( مؤنث مبارک )، مبارک، از نامهای ف ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد امیر/m.-amir/

ترکیب دو اسم محمد و امیر ( ستوده و فرمانروا )، از نام های مرکب، ا محمّد و امیر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
طه/tāhā/

طاها، نام سوره ٔ بیستم قرآن کریم، نام پیامبر اسلام ( ص )، ( = طاها ) ( اَعلام ) ) بیستمین سوره از ق ...


پسر

عربی، فارسی

مذهبی و قرآنی
محمد نقی/m.-naqi/

ترکیب دو اسم محمد و نقی ( ستوده و پاک )، از نام های مرکب، ا محمّد و نقی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد هاشم/m.-hāšem/

ترکیب دو اسم محمد و هاشم ( ستوده و خرد کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و هاشم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سینا/m.-sinā/

ترکیب دو اسم محمد و سینا ( ستوده و سوراخ کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و سینا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
واحد/vāhed/

یگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است، از نام های خداوند، بی مثل، یکتا، ( اعلام ) ) وا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فؤاد/fo’ād/

دل، قلب، ( اَعلام ) نام دو تن از فرمانروایان مصر ) فؤاد اول: شاه [، میلادی]، ) فؤاد دوم: آخرین شاه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسن رضا/h.-rezā/

ترکیب دو اسم حسن و رضا ( نیکو و خشنود )، از نام های مرکب، حسن و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زبیر/zobayr/

مرد نیرومند و مقاوم، ( اَعلام ) ابن عوام قریشی [قرن اول هجری] از خویشاوندان و از صحابه ی پیامبر اسل ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شهاب الدین/ša(e)hāboddin/

نور دین، آن که چون ستاره ی روشنی در دین است، نورِ دین، آن که وجودش برای دین تابناک است، ( اَعلام ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
راشد/rāšed/

آن که در راه راست است، ( به مجاز ) دیندار، نام یکی از خلفای عباسی، متدین، ( اَعلام ) لقب ابو جعفر م ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
حکیم/hakim/

دانشمند، فیلسوف، پزشک، دانا، خردمند، از نام های پروردگار، طبیعت، فرزانه، دانا به چیزی ( داننده ی ام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
احسان الله/ehsānollāh/

نیکی و بخشش خداوند، بخشش خدا، آن که خداوند به او نیکوئی مرحمت کرده است، نیکی خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
تراب/torāb/

خاک


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آیت/āyat/

نشانه، علامت، آیه، [واژه ی آیت و آیه هر دو از نظر معنی یکسان هستند اما با توجه به موسیقی واژه ها، ف ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مقداد/meqdād/

بسیار قطع کننده، نام یکی از اصحاب بزرگ پیامبر اسلام ( ص )، بسیار قطع کننده ی چیز، ( اَعلام ) نام یک ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صفی الله/safiyyollāh/

برگزیده خداوند، لقب حضرت آدم ( ع )، ( در قدیم ) برگزیده ی خداوند، لقب آدم ( ع )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالسلام/abdossalām/

بنده پروردگار مبرا از نقص و فنا، بنده ی خدای مبرا از نقص و فنا، [سلام از نام های خداوند]، ( اَعلام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یاس/yās/

نام گلی زینتی و بسیار خوش بو با رنگ های زرد، سرخ، سفید و بنفش، گل منسوب به حضرت زهرا ( س )، ( در گی ...


دختر

فارسی

طبیعت، گل، مذهبی و قرآنی
توکل/tavakol/

اعتماد کردن، سپردن کارها به خداوند، یقین داشتن به رحمت خداوند و امید بستن به او، ( در تصوف ) واگذار ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آصف/āsef/

با تدبیر و خردمند، نام وزیر حضرت سلیمان ( ع )، ( اَعلام ) ) آصف [ابن برخیا]، نام دبیر یا وزیر حضرت ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
مهزیار/mahziyār/

مازیار، نام پدر علی اهوازی که توفیق ملاقات با امام زمان ( عج ) را به دست آورد، ( اَعلام ) نام پدر ع ...


پسر

فارسی

مذهبی و قرآنی
رئوف/ra’uf/

بسیار مهربان، بخشنده، با محبت، از نام های خداوند مهربان، مهربان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عابده/ābede/

مؤنث عابد، عبادت کننده، زنی که بسیار عبادت می کند، عابد، ( عربی ) ( مؤنث عابد ) ( در قدیم ) زنی که ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عارف/m.-āref/

ترکیب دو اسم محمد و عارف ( ستوده و دانا )، از نام های مرکب، ا محمّد و عارف


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رمیصا/romaysā/

نام ستاره ای پر نور و درخشان، نام دختر یکی از یاران معروف پیامبر اسلام ( ص )، یکی از دو ستاره ای اس ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی، کهکشانی
محمد مصطفی/m.-mostafā/

ترکیب دو اسم محمد و مصطفی ( ستوده و برگزیده )، از نام های مرکب، ا محمّد و مصطفی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
میعاد/mieād/

محل و زمان قرار ملاقات، وعده، قرار، محل قرار ملاقات، وعده گاه، زمان قرار ملاقات، زمان وعده، محل قرا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کرامت الله/ke(a)rāmatollāh/

بزرگی و بخشندگی خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد احسان/m.-ehsān/

ترکیب دو اسم محمد و احسان ( ستوده و بخشش )، از نام های مرکب، ا محمّد و اِحسان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جنت/jannat/

فردوس، بهشت، باغ


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
طارق/tāreq/

ستاره صبح، نام هشتاد و ششمین سوره قرآن کریم، سوره ی هشتاد و ششم از قرآن کریم دارای هفده آیه، ( در ق ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، کهکشانی
صاحبه/sāhebe/

مونث صاحب، دارنده، مالک، هم نشین و هم صحبت، یار، فرمانروا و حاکم، ( مؤنث صاحب )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
دیار/diyār/

سرزمین، کشور، زادگاه، ( جمعِ دار )، موطن


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سامی/sāmi/

عالی، بلند مرتبه، منسوب به سام پسر نوح نبی ( ع )، بلند، ) نژاد بزرگی از مردم سفید پوست شامل عرب ها، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نازنین رقیه/n.-roqaye/

ترکیب دو اسم نازنین و رقیه ( بسیار دوست داشتنی و افسون )، رقیه ی دوست داشتنی، رقیه ی عزیز و گرامی، ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد کسرا/m.-kasrā/

ترکیب دو اسم محمد و کسرا ( ستوده و خسرو )، از نام های مرکب، ا محمّد و کسری ( کسرا )


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
آیات/āyāt/

جمع آیه، نشانه ها، علامت ها، آیه ها


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
کریمه/karime/

گران بها، ارزشمند، صفت هر یک از آیه های قرآن، زن بزرگوار، ( در قدیم ) هر یک از آیه های قرآن، زن شری ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
آلاء/ālā’/

نعمت ها، نیکی ها، نیکویی ها، از واژه های قرآنی


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ساریه/sāriye/

ابری که در شب آید، نام یکی از دختران امام موسی کاظم ( ع )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت
شفیع/šafie/

آن که تقاضای عفو و بخشش گناه کسی را از دیگری می کند، شفاعت کننده، شفاعت گر، پایمرد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نجم الدین/najmoddin/

آن که چون ستاره ای در دین می درخشد، ستاره دین، آن که در دینداری و آگاهی به اصول و فروع دین چون ستار ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، کهکشانی
معصوم/maesum/

بی گناه و پاک، در امان، محفوظ، ( در ادیان ) پیامبر اسلام ( ص )، دخترش فاطمه ( س ) و هریک از دوازده ...


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
خلیل الله/khalilollāh/

دوست خداوند، لقب حضرت ابراهیم ( ع )، دوست خدا، ع خلیل، لقب ابراهیم ( ع )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جلال الدین/jalāloddin/

شکوه و عظمت دین، نام شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم، مولانا جلال الدین بلخی، ( اَعلام ) ) مولانا جلال ال ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
عبدالغفار/abdolqffār/

بنده خدای بسیار آمرزنده، بنده ی خدای بسیار آمرزنده، ( عربی ) بنده ی بسیار آمرزنده ( خدای )، بنده پر ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
احلام/ahlām/

جمع حلم، بردباری ها، صبوری ها، عقل ها، وقارها، جمع حلیم، بردباران


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عفیفه/afife/

مؤنث عفیف، پای بند به اصول اخلاقی، پارسا و پرهیزکار، ( مؤنث عفیف )، عفیف، دارای عفت، پرهیزکار، پارسا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد محسن/m.-mohsen/

ترکیب دو اسم محمد و محسن ( ستوده و تحسین شده )، از نام های مرکب، ا محمّد و محسن


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جمال الدین/jamāloddin/

زیبایی دین، زیبایی در دین، نیکویی در دین، آن که در چهره اش زیبایی دین نهفته است، ( اَعلام ) ) جمال ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ظاهر/zāher/

آشکار، نمایان، از نام های پروردگار، بخش آشکار، هویدا، یا بیرونی از هر چیز یا هر شخص در مقابلِ باطن، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسین رضا/h.-rezā/

ترکیب دو اسم حسین و رضا ( نیکو و خشنود )، از نام های مرکب، حسین و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد زمان/m.-zamān/

ترکیب دو اسم محمد و زمان ( ستوده و روزگار )، از نام های مرکب، ا محمّد و زمان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صهیب/sohaib/

آن که یا آنچه سفیدی آن آمیخته با سرخی ( گندمگونی ) باشد، از صحابه ی پیامبر اسلام ( ص )، ( مصغر اَصْ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زمزم/zamzam/

نام چشمه ای در نزدیکی کعبه، «آهسته آهسته»، ( اَعلام ) ) چاه آبی در مکه، در جنوب شرقی کعبه، که زائرا ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد فاضل/m.-fāzel/

ترکیب دو اسم محمد و فاضل ( ستوده و نیکو )، از نام های مرکب، ا محمّد و فاضل


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد رشید/m.-rašid/

ترکیب دو اسم محمد و رشید ( ستوده و شجاع )، از نام های مرکب، ا محمّد و رشید


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صاحب/sāheb/

دارنده، مالک، هم نشین و هم صحبت، یار، فرمانروا و حاکم، دارا، ( منسوخ ) سرور، آقا، ( در عرفان ) یار ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رزاق/razzāq/

روزی دهنده، از نام های خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ناصر/m.-nāser/

ترکیب دو اسم محمد و ناصر ( ستوده و یاری دهنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و ناصر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بنت الهدی/bentolhodā/

دختر هدایت شده، دختری که در راه راست است


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
صبورا/saburā/

بردبار، شکیبا، صبور، ا ( الف نسبت یا تعظیم ) )، به معنی بردبار


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
مسیحا/masihā/

لقب حضرت عیسی ( ع )، ( مسیح ) [در قرآن مجید کلمه «مسیح» آمده و الحاق حرف «ا» در پایان کلمه مسیح از ...


پسر، دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
شاکر/šāker/

شکر کننده، سپاس گزار، ( در قدیم ) ( در حالت قیدی ) در حال شکرگزاری، شکرگزار، کسی که در حال شکرکردن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالاحد/abdolahad/

ترکیب دو اسم عبد و احد ( بنده و یکتا )، بنده ی خدای یکتا و یگانه


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فیض محمد/f.-mohammad/

ترکیب دو اسم فیض و محمد ( بخشش و ستوده )، از نام های مرکب، ( فیض و محمّد )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حفیظ الله/hafizollāh/

ترکیب دو اسم حفیظ و الله ( نگهبان و خدا )، کسی که خداوند نگهدار اوست


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سعد/saed/

مبارک، خجسته، خوش یمن، خوشبختی، سعادت، خوش یمنی، ( اَعلام ) ) سعدابن ابوبکر: [قرن هجری] اتابک فارسی ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
عاشور/āšur/

روز دهم ماه محرم که روز شهادت امام حسین ( ع ) است، عاشورا، روز دهم از ماه محرم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مکرمه/mokarrame/

بزرگ داشته شده، گرامی و عزیز کرده، ( مؤنث مکَرم )، زن گرامی و عزیز کرده، مؤنث مکرم


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
افضل/afzal/

فاضل تر، برتر از دیگران در علم و هنر و اخلاق، برترین، برتر از دیگران در علم و هنر و اخلاق و مانند آ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عیسی/m.-isā/

ترکیب دو اسم محمد و عیسی ( ستوده و نجات دهنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و عیسی


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
زیتون/za (e) ytun/

درختی که میوه و برگ آن مصرف دارویی دارد، از واژه های قرآنی، ( در گیاهی )، میوه ی بیضی شکل سفت و گوش ...


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر مذهبی و قرآنیاسم دختر مذهبی و قرآنی