اسم مذهبی و قرآنی - صفحه 3

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

قمر/qamar/

ماه، ( مجاز ) زن زیبا، نام پنجاه و چهارمین سوره قرآن مجید، جِرم آسمانی که دور سیاره ای بچرخد، ( اَع ...


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
حوا/havā/

زن گندمگون، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم ( ع )، نام یکی از صورت های فلکی، نخستین انسان ما ...


دختر

عربی، عبری

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
فتح الله/fathollāh/

ترکیب دو اسم فتح و الله ( پیروزی و خدا )، پیروزی خدا، ( اَعلام ) نام وزیرِ امیر مبارزالدین محمّد ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رحمت الله/rahmatollāh/

ترکیب دو اسم رحمت و الله ( بخشش و خدا )، بخشایش و مهربانی خداوند، بخشش خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رضوان/rezvān/

خشنودی، بهشت، نگهبان بهشت، ( در ادیان ) فرشته ای که نگهبان یا دربان بهشت است، ( در قدیم ) رضایت، رض ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رحمان/rahmān/

مهربان، بسیار بخشنده، نام یکی از سوره های قرآن مجید، از نام های پروردگار، مهربان و بخشاینده ( صفت خ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
باقر/bāqer/

شکافنده، گشاینده، بسیار دانا، ( اَعلام ) ) لقب محمّد ابن علی امام پنجم شیعیان محمّد باقر ( ع )، [هم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسما/asmā/

جمع اسم، نام ها، اسامی، معارف، حقایق، ( در تفسیر قرآن ) و ( در تصوف ) به معنای معارف، حقایق و علوم ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
جمال/jamāl/

زیبایی، مایه ی زیبایی و زینت بخش، جلوه های الطاف خداوندی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رحیمه/rahime/

مهربان، بخشاینده، مؤنث رحیم، ( عربی ) ( مؤنث رحیم )، رحیم


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حلما/holmā/

دختران صبور و بردبار، از القاب حضرت زینب ( س )، ( جمع حَلیم ) بردباران، صبوران، به ضم ح، جمع حلیم، ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مختار/moxtār/

صاحب اختیار، برگزیده شده، گزیننده، عالی، آن که در انجام دادن یا انجام ندادنِ کاری آزاد است، صاحب اخ ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
فضه/fezze/

نقره، سیم، نام خادم حضرت فاطمه ( س )، ( در قدیم ) به معنای نقره و سیم، نقره سیم


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسنا/hosnā/

نیکو، شایسته، خوب روی، زن زیبا، عاقبت نیکو، ( در قدیم ) نیک، پسندیده، زیبا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
منور/monavvar/

روشن، درخشان، نورانی، ( به مجاز ) روشن فکر


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ساجده/sājede/

کسی که سجده می کند، سجده کننده، ( عربی ) مؤنث ساجد، ( عربی ) ( مؤنث ساجد )، ساجد


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
هدیه/he (a) diye/

ارمغان، پیشکش، موهبت خداوند، آنچه به مناسبتی یا به رسم یادگار به نشانه ی محبت به کسی داده می شود، ک ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عارف/āref/

دانا، آگاه، دانشمند، خدا شناس، ( در تصوف ) آن که از راه ریاضت و تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند د ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
حوریه/huriye/

زن زیبا و سپید اندام، حور، زن سفید پوست و زیباروی، زن بهشتی زیبا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عزت الله/ezzatollāh/

ترکیب دو اسم عزت و الله ( بزرگواری و خدا )، عزت خدا، ارجمندی خداوندی، عظمت و بزرگی خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عزیزه/azize/

گرامی، ارجمند، محترم، مؤنث عزیز، ( عربی ) ( مؤنث عزیز )، عزیز، محبوب، گرانمایه


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
قدرت الله/qodratollāh/

ترکیب دو اسم قدرت و الله ( توانایی و خدا )، قدرت خداوند، نیرو و توان خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
الیاس/elyās/

نام پیامبری از یهود و بنی اسرائیل، یکی از چهار نبی جاویدان، ( = ایلیا )، ( اَعلام ) نام پیغمبری از ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
نفیسه/nafise/

گران مایه، قیمتی، ارجمند، گرامی، دختر حسن ابن زید از خاندان گرامی امام حسن مجتبی ( ع )، ( مؤنث نفیس ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ساره/sāre/

سارا، نام همسر حضرت ابراهیم ( ع ) و مادر اسحاق ( ع )، ( = سارا، سارای )، امیره ی من، ( اَعلام ) زوج ...


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
صابر/sāber/

شکیبا، لقب حضرت ایوب ( ع )، از نام های پروردگار، صبور، صبر کننده، از نامهای خداوند، ( در تصوف ) ویژ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سلیمه/salime/

سالم، بی عیب، درست، رسته از آفات، ( مؤنث سلیم )، سلیم، مؤنث سلیم، دارای قدرت داوری و تشخیص درست


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد پارسا/m.-pārsā/

ترکیب دو اسم محمد و پارسا ( ستوده و باتقوا )، از نام های مرکب، محمّد و پارسا، مرکب از محمد به معنای ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
حسنعلی/h.-ali/

ترکیب دو اسم حسن و علی ( نیکو و بلندقدر )، از نامهای مرکب، حسن و علی، ( اَعلام ) حسنعلی قراقوینلو، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حانیه/hāniye/

مهربانی، زنی که به دلیل محبت به فرزندانش ازدواج نکند، از القاب حضرت فاطمه ( س )، مهربان، دلسوز، شری ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
غلام حسن/qolām hasan/

ترکیب دو اسم غلام و حسن ( ارادتمند و نیکو )، [غلام = ( به مجاز ) ارادتمند و فرمان بردار، حسن]، اراد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مطهره/motahhare/

پاک و مقدس، منزه، مؤنث مطهّر، مؤنث مطهر


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ذبیح الله/zabihollāh/

قربانی شده برای خدا، لقب فرزندان حضرت ابراهیم ( ع )، سر بریده برای خدا، ( اَعلام ) لقب حضرت اسماعیل ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
احد/ahad/

یگانه، یکتا، یکی از نام های خداوند، بی مانند، از نام های خداوند، یکی، یک نفر، یک از


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کمال/kamāl/

آخرین حد چیزی، نهایت، بی عیب و نقص بودن، خردمندی و دانایی، ( عربی )، بسیاری، سرآمد بودن در داشتن صف ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالعلی/abdolali/

بنده امام علی ( ع )، ( به مجاز ) دوستدار و ارادتمند امام علی ( ع )، ( عربی )، بنده ی علی، ( به مجاز ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد هادی/m.-hādi/

ترکیبی از دو اسم محمد و هادی ( ستوده و راهنما )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و هادی، بنده ستو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد یاسین/m.-yāsin/

ترکیب دو اسم محمد و یاسین ( ستوده و نام سی و ششمین سوره قرآن مجید )، ( عربی ) از نام های مرکب، محمّ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عطیه/attiye/

آنچه از سوی خداوند یا از طرف شخصی بزرگ به کسی بخشیده شود، انعام، بخشش


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
شکرالله/šokrollāh/

ستایش خدا، سپاس خد ارا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
احمد علی/a.-ali/

ترکیبی از دو اسم احمد و علی ( ستوده تر و بلندقدر )، ( عربی ) نامی مرکب، ( احمد و علی )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالکریم/abdolkarim/

بنده ی خدای بخشنده، ( عربی )، بنده ی خدای بزرگوار، ( اَعلام ) عبدالکریم ریفی: [، میلادی] میهن پرست ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نیره/nayyere/

روشنایی بخش، روشن، منیر، بسیار درخشان، مؤنث نیر، روشن و منور


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
نور الله/nurollāh/

روشنی خدا، ( عربی ) نور الهی، نور خدا، نور و روشنایی و فروغ خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
قادر/qāder/

توانا، مالک، مسلط، از نام های پروردگار، ( عربی )، دارای قدرت، از نام ها و صفات خداوند، از نامهای خد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد متین/m.-matin/

ترکیبی از دو اسم محمد و متین ( ستوده و باوقار )، ( عربی ) از نام های مرکب، محمّد و متین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالرحیم/abdolrahim/

بنده خداوند مهربان، ( عربی )، بنده ی خدای مهربان، ( اَعلام ) نام چند تن از شخصیت های ادبی و سیاسی د ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
خیرالله/xeyrollāh/

خیرالهی، نیکویی خدا، نیکی خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عارفه/ārefe/

دانا، شناسنده خدا از طریق عرفان، زن عارف، ز عارف، و، ( در قدیم ) مهربانی و نیکی ( عارفت )، عارف، مؤ ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
آراد/ārād/

آرای، آراینده، بخشنده، سپید دست، جوان مرد، آراسته، نگاریده، ( اَعلام ) ( در آیین زرتشتی ) نام فرشته ...


پسر

فارسی

مذهبی و قرآنی
نصرت الله/nosratollāh/

یاری خدا، پیروزی خداوند، یاری و کمک خداوند، پیروزی و فتح خداوند، یاری خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
انسیه/ensiyye/

رام، آدمی، سازگار با مردم، از نام های حضرت فاطمه، ( اِنس = انسان، بشر، ایه ( پسوند نسبت ) )، مربوط ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالحمید/abdolhamid/

بنده، پروردگار، ستوده، بنده ی خدای ستوده، ( اَعلام ) نام دو تن از شاهان عثمانی، ) عبدالحمید اول: سل ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
طاهر/tāher/

پاک، بی گناه، از نام های پروردگار، معصوم، ( به مجاز ) بی آلایش و بی غش، ( اَعلام ) ) طاهر ابن عبدال ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غلام عباس/qolām abbas/

بنده حضرت ابوالفضل عباس ( ع )، غلام = ( به مجاز ) ارادتمند و فرمان بردار، عباس]، ارادتمند و فرمان ب ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یزدان/yazdān/

خداوند، ایزد، ( در ادیان ) در مذاهب ثنوی، خدای خیر و نیکی، ایزد مقابلِ اهریمن، [یزدان در اصل جمع یز ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
فرید/farid/

یگانه، یکتا، بی نظیر، بی مانند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ابوذر/ābuzar/

ابوذر غفاری، صحابه نامدار پیامبر اسلام ( ص ) و از یاران امام علی ( ع )، ( = اباذر ) ( اَعلام ) جندب ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فرج الله/farajollāh/

گشایش از جانب خداوند، ( عربی ) گشایش خدا، گشایش و فراوانی از سوی خدا، گشایشی از جانب خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
منیر/monir/

درخشان، تابان، در اصل اسم مذکر عربی است، ویژگی آنچه از خود نور داشته باشد، در مقابلِ مستنیر، روشن، ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
خالد/xāled/

جاودان، پاینده، همیشگی، ( در قدیم ) پاینده و جاوید، ( اَعلام ) ) خالد ابن اسعد [قرن اول هجری] صحابی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زکیه/zakiye/

پاک، پارسا، زکی، پاکیزه، زَکی، ( اَعلام ) نام دیگر حضرت فاطمه ( س )، مؤنث زکی، طاهر


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عین الله/eynollāh/

چشم خداوند، انسان کامل، چشم خدا، ( در عرفان ) عین الله و عین العالم انسان کامل را گویند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رشید/rašid/

شجاع، دلیر، خوش قد و قامت، از نام ها و صفات خداوند، دارای قامت بلند و متناسب، بلند و متناسب، ( اَعل ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
جابر/jāber/

شکسته بند، جبار، از نام ها و صفات پروردگار، ستمگر، ستمکار، ( در لاتین ) Jeber یا jabir، ( اَعلام ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فضل الله/fazlollāh/

بخشش خدا، لطف و توجه خداوند، ( اَعلام ) ) بنیانگذار آیین حروفیه، ) فضل الله سربداری: امیر، سربداران ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عماد/emād/

( به مجاز ) آن که بتوان بر او تکیه کرد، تکیه گاه، ستون، نگاه دارنده، ( اَعلام ) عماد خراسانی: [عماد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ابوالحسن/abolhasan/

پدر حسن، کنیه ی حضرت امیرالمؤمنین ( ع ) و چهار تن از امامان شیعه، ) ابوالحسن علی ابن ابی طالب ( ع ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عمران/emrān/

نام پدر حضرت موسی ( ع ) به روایت تورات، نام پدر حضرت مریم به روایت قرآن، آل عمران نام سوره ای در قر ...


پسر

عبری، عربی

مذهبی و قرآنی
میکائیل/mikāeil/

نام یکی از فرشتگان مقرب خداوند که روزی زمینیان را می رساند، ( = میکال ) به معنی «کیست مثل یهوّه»، ( ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
ستار/sattār/

آن که چیزی را پوشیده و در پرده می دارد، پوشنده، از نام های خداوند، ( اَعلام ) ستارخان از رهبران بزر ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
محمد صدرا/m.-sadrā/

ترکیب دو اسم محمد و صدرا ( ستوده و بلندمرتبه )، از نام های مرکب، محمّد و صدرا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی حسین/a.-hoseyn/

ترکیبی از دو اسم علی و حسین ( بلندقدر و زیبا )، از نام های مرکب، علی و حسین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نعیمه/naeime/

خوشی، آسایش، یکی از اسامی بهشت، ( نعیم، ه ( پسوند نسبت ) ) منسوب به نَعیم، ( عربی ـ فارسی ) ( نعیم ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
امر الله/amrollāh/

فرمان خداوند، از واژه های قرآنی، فرمان خدا، دستور خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فردوس/ferdos/

بهشت، نام چند جا و مکان، شهرستانی در جنوب غربی استان خراسان رضوی، ( در عربی فردَوس ) ( معرب از فارس ...


دختر

عربی، فارسی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
محمد رسول/m.-rasul/

ترکیب دو اسم محمد و رسول ( ستوده و فرستاده )، از نام های مرکب، محمّد و رسول


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غزاله/qazāle/

نام نوعی آهو، ( به مجاز ) آفتاب، چشمه ی آفتاب، زیبارو، ( در قدیم ) نوعی آهو بره ی ماده، ( اَعلام ) ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی، کهکشانی
ماشاءالله/māšā’allāh/

آنچه خداوند خواهد، هنگام تعجب و تحسین برای دفع چشم بد گفته می شود، چشمِ بد دور، ( شبه جمله ) آنچه خ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حیدرعلی/h.-ali/

ترکیب دو اسم حیدر و علی ( دلاور، بزرگوار و بلند مرتبه )، از نام های مرکب، حیدر و علی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سنا/sanā/

روشنایی، فروغ، بلندی، نام گیاهی دارویی از خانواده گل ارغوان، ( در گیاهی ) گروهی از گیاهان درخچه ای ...


دختر، پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
عظیم/azim/

بزرگ، کلان، بسیار، فراوان، با اهمیت، مهم، از صفات و نام های خداوند، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسلام/eslām/

گردن نهادن، تسلیم شدن، فرمان بردن، پذیرفتن دینی به طور عموم، پذیرفتن شریعت پیامبر اسلام ( ص )، ( در ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فرح/farah/

شادمانی، سرور، شاد شدن، شادمان گردیدن، سُرور


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاضل/fāzel/

دارای فضیلت و برتری در علم، نیکو، پسندیده، دارای فضیلت و برتری در علم به ویژه علوم ادبی، پسندیده به ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نازنین فاطمه/n.-fāteme/

ترکیب دو اسم نازنین و فاطمه ( بسیار دوست داشتنی و رانده شده از آتش )، فاطمه ی دوست داشتنی، فاطمه ی ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
نقی/naqi/

پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان، ( اَعلام ) لقب ابوالحسن علی ابن محمّد امام دهم شیعیان ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مولود/mo (w) lud/

زاده، پدید آمده، فرزند، تولد، میلاد، آن که به دنیا آمده، زاده شده، ( به مجاز ) نتیجه، حاصل، ( در اح ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زین العابدین/zaynoleābedin/

زینت بخش عبادت کنندگان، لقب امام چهارم شیعیان، زین العابدین: لقب علی ابن الحسین ( ع ) چهارمین امام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد جعفر/m.-jaefar/

ترکیب دو اسم محمد و جعفر ( ستوده و رود )، از نام های مرکب، محمّد و جعفر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمد الله/hamdollāh/

حمد و ستایش خداوند، آن که شکر و سپاس خدا را می گوید، ( اَعلام ) حمدالله مستوفی: [قرن هجری] شاعر، مو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
دینا/dinā/

داوری، دین، نام خواهر حضرت یوسف ( ع )، داور، ( در عبری ) ( = دینه ) انتقام یافته، ( اَعلام ) نام خو ...


دختر

اوستایی، عبری

مذهبی و قرآنی
جبار/jabbār/

از صفات خداوند، نام یکی از صورت های فلکی، دارای سلطه و قدرت، یکی از صورت های فلکی، پادشاه و حاکمی ک ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، کهکشانی
حوری/huri/

زن زیبای بهشتی، زن زیبا، ( در ادیان ) حور، ( به مجاز )، حور ( عربی ) + ی ( فارسی )


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
توحید/to (w) hid/

یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی، ( در ادیان ) یگانه دانستن خدا، اقرار به یگانگی خداوند، اخلاص، ( در ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نبی الله/nabiyollāh/

رسول خدا، از القاب پیغمبر اکرم ( ص )، ( در ادیان ) عنوانی برای پیغمران، ( اَعلام ) از القاب پیامبر ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهدیار/mahdyār/

محافظ و نگهبان سرزمین و میهن، یار حضرت مهدی ( عج )، ( مَهد = ( به مجاز ) سرزمین، کشور، میهن، یار ( ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمدکاظم/m.-kāzem/

ترکیب دو اسم محمد و کاظم ( ستوده و بردبار )، از نام های مرکب، ا محمّد و کاظم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نعمت/neemat/

بخشش، دارایی، آسایش، هر چیزی که باعث شادکامی، آسایش زندگی و سعادت انسان می شود، ( در قدیم ) مال، ثر ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فیض الله/feyzollāh/

لطف و محبت خداوند، بخشش خدا، بخشش و عطای خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر مذهبی و قرآنیاسم دختر مذهبی و قرآنی