اسم مذهبی و قرآنی - صفحه 8

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

علی سا/a.-sā/

مانند علی، علی وار، ( علی، سا ( پسوند شباهت ) )


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
جنان/jenān/

بهشت، باغ ها، دل، قلب، ( اَعلام ) نام یکی از زنان شاعره عرب از عباسیان


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
نصرالدین/nasroddin/

موجب پیروزی دین، یاور و مدد کار دین و آئین، ( اَعلام ) نام بسیاری از مشاهیر در تاریخ از جمله ملانصر ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
ظهیر/zahir/

پشتیبان، یاور، ( اَعلام ) ظهیر فاریابی: [قرنِ هجری] مشهور به ظهیرالدین طاهر ابن محمّد شاعر معروفِ ا ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
خلود/kholud/

همیشه باقی ماندن، جاودانگی


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
نوید رضا/n.-rezā/

ترکیب دو اسم نوید و رضا ( مژده و خشنود )، از نام های مرکب، م نوید و رضا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
مبارک/mobārak/

دارای برکت و خیر و خوشی، خوش یمن، خجسته، فرخنده، دارای آثار یا تأثیرات خوب


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زید/zeyd/

رشد، فزونی، ( اَعلام ) زید ابن علی: [قرن هجری] فرزند امام زین العابدین ( ع ) و برادر امام محمّد باق ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
مصدق/mosaddeq/

تصدیق کننده، گواهی دهنده راستی، گواهی دهنده به درستی کسی یا چیزی، ( در حقوق ) آن که از طرف اصحاب دع ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
موحد/movahhed/

آن که به یگانگی خداوند ایمان دارد، یگانه پرست، یکتا پرست


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد نصیر/m.-nasir/

ترکیب دو اسم محمد و نصیر ( ستوده و یاور )، از نام های مرکب، ا محمّد و نصیر، ( اَعلام ) محمّدنصیر حس ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عاصم/āsem/

نگه دارنده، محافظ، بازدارنده، نام یکی از یاران امام کاظم ( ع )، منع کننده، ( اَعلام ) ) یکی از قراء ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نونا/nunā/

ماه اسفند، نان، نام مادر حضرت ابراهیم ( ع )، ( در کلدانی ) برج حوت [برابر با اسفند]، ( اَعلام ) نام ...


دختر

عبری، سریانی

مذهبی و قرآنی
شجاع الدین/šojāeoddin/

شجاع و دلیر در راه دین، ( اَعلام ) ) شجاع الدین خورشید لر: نخستین اتابک [حدود، قمری] و بنیانگذار سل ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالمتین/abdolmatin/

بنده ی خدای خردمند و با وقار، بنده ی خدای دارای متانت، ( متین از نام های خداوند )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمود/hamud/

ستوده و پسندیده، حمد کننده، بسیار سپاسگزار پروردگار


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد آرین/m.-āriyan/

ترکیب دو اسم محمد و آرین ( ستوده و آریایی )، از نام های مرکب، ا محمّد و آرین


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
کبیر/kabir/

بزرگ، بلند مرتبه، بزرگ در مقابلِ صغیر، ( در حقوق ) ویژگی آن که به سن قانونی سال تمام رسیده است، در ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ایمانه/imāne/

منسوب به ایمان، باور، گرایش، اعتقاد، ( ایمان، ه ( پسوند نسبت ) )، م ایمان


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد آرتین/m.-ārtin/

ترکیب دو اسم محمد و آرتین ( ستوده و پاک )، از نام های مرکب، ک محمّد و آرتین


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
سلامه/salāme/

نام همسر امام حسین ( ع )، ( اَعلام ) سلامه یا سلافه مشهور به شهربانو دختر یزدجرد ابن شهریار یا هرمز ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه نورا/f.-nurā/

ترکیب دو اسم فاطمه و نورا ( رانده شده از آتش و نورانی )، از نام های مرکب، ز فاطمه و نورا، فاطمه ی ن ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه یاس/f.-yās/

ترکیب دو اسم فاطمه و یاس ( رانده شده از آتش و گلی خوشبو )، از نام های مرکب، فاطمه و یاس


دختر

فارسی، عربی

گل، مذهبی و قرآنی
امین علی/a.-ali/

ترکیب دو اسم امین و علی ( امانتدار و بلندقدر )، بلند قدر و بزرگ و شریف، درستکار و امانتدار، علیِ در ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جهاد/ja(e)hād/

در راه دین جنگیدن، مبارزه، کوشیدن، تلاش، پیکار


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
قیس/qays/

با خودنمائی و برازندگی راه رفتن، اندازه کردن، سختی، چیزی را به چیزی قیاس و اندازه نمودن، ( اَعلام ) ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
یوسف رضا/y.-rezā/

ترکیب دو اسم یوسف و رضا ( خواهد افزود و خشنود )، از نام های مرکب، یوسف و رضا


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد پوریا/m.-puryā/

ترکیب دو اسم محمد و پوریا ( ستوده و بسیار دارنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و پوریا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد نیکان/m.-nikān/

ترکیب دو اسم محمد و نیکان ( ستوده و نیک )، از نام های مرکب، ا محمّد و نیکان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
حسیب/hasib/

بزرگوار، از اسامی خداوند، ( در قدیم ) دارای فضل و کمال اکتسابی یا ذاتی، آن که دارای حسب و نسب است


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عامر/m.-āmer/

ترکیب دو اسم محمد و عامر ( ستوده و آباد کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و عامر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مدثر/moddasser/

جامه در سر کشیده، سوره ی هفتاد و چهام از قرآن کریم، ( اَعلام ) سوره ی هفتاد و چهام از قرآن کریم دار ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شفیع محمد/š.-mohammad/

ترکیب دو اسم شفیع و محمد ( شفاعت کننده و ستوده )، از نام های مرکب، شفیع و محمّد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شبیر/šobayr/

شیر کوچک، پیامبر اسلام ( ص ) امام حسین ( ع ) را در کودکی شبَیر می خواند، ( تصغیر شبر )، به معنی شیر ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
روح الدین/ruhoddin/

روح و روان دین، روان دین، آن که روح دین است


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مصلح/mosleh/

آن که با خیر اندیشی و نیکوکاری به مردم کمک می کند و مشکلات آنها را برطرف می سازد، در مقابلِ مفسد، آ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالفتاح/abdolfttāh/

بنده پروردگار گشاینده دشواری ها، بنده ی خدای گشاینده، ( عربی ) بنده ی گشاینده ( خدای )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
موعود/mo(w)eud/

وعده داده شده، وعده داده شده یا از پیش تعیین شده


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد آیین/m.-āyin , ā’in/

ترکیب دو اسم محمد و آیین ( ستوده و رسم )، از نام های مرکب، ا محمّد و آیین ( آئین )


پسر

عربی، پهلوی

مذهبی و قرآنی
محمد کیا/m.-kiyā/

ترکیب دو اسم محمد و کیا ( ستوده و پادشاه )، از نام های مرکب، ا محمّد و کیا، کسی که در عظمت و بزرگی ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
علی مرتضی/a.- mortezā/

ترکیب دو اسم علی و مرتضی ( بلندمرتبه و برگزیده )، از نام های مرکب، علی و مرتضی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد نیما/m.-nimā/

ترکیب دو اسم محمد و نیما ( ستوده و نامور )، از نام های مرکب، ا محمّد و نیما


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عادل/m.-ādel/

ترکیب دو اسم محمد و عادل ( ستوده و دادگر )، از نام های مرکب، ا محمّد و عادل


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آمین/āmin/

برآور، بپذیر، اجابت کن، از نام های خداوند، از نامهای خداوند جل شأنه، [معمولاً پس از دعا بر زبان می ...


پسر، دختر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
ثناءالله/sanā’ollāh/

ستایش خدا، ثنای خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
تامارا/tāmārā/

درخت خرما، نام همسر یهودا ( چهارمین پسر حضرت یعقوب ( ع ) )، ( اَعلام ) نام عروس یهودا [چهارمین پسر ...


دختر

عبری، آشوری

مذهبی و قرآنی، طبیعت
فائز/fā’ez/

رهایی یابنده، رستگار شونده، رستگار، پیروز، ( در قدیم ) نایل، پیروزی یابنده، فایز


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مسیح/m.-masih/

ترکیب دو اسم محمد و مسیح ( ستوده و لقب حضرت عیسی ( ع ) )، از نام های مرکب، ا محمّد و مسیح


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
اکرام/ekrām/

بزرگداشت، احترام کردن، گرامی داشتن، احسان، حرمت، از واژه های قرآنی


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
منتظر/montazer/

چشم به راه، آن که در حال صبر کردن برای آمدن کسی یا انجام یافتن کاری یا روی دادنِ اتفاقی است، ( در ح ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مهراد/m.-mehrād/

ترکیب دو اسم محمد و مهراد ( ستوده و جوانمرد )، از نام های مرکب، ا محمّد و مهراد


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
قوام/qavām/

استواری، استحکام


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ارشیا/m.-aršiyā/

ترکیب دو اسم محمد و ارشیا ( ستوده و تخت پادشاهی )، از نام های مرکب، ا محمّد و ارشیا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محب/moheb(b)/

دوستدار، ( در قدیم ) محبت ورزنده به کسی یا به چیزی، دوست دارنده، ( در تصوف ) دوستدار خداوند، سالک


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد اویس/m.-oveys/

ترکیب دو اسم محمد و اویس ( ستوده و یکی از صحابه پیامبر )، از نام های مرکب، ا محمّد و اویس


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غالب/qāleb/

غلبه کننده بر دیگری در جنگ، فاتح، پیروز، مسلط، چیره، ( اَعلام ) ) نام هشتمین جدّ پیامبر اسلام ( ص ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد یاشار/m.-yāšār/

ترکیب دو اسم محمد و یاشار ( ستوده و جاویدان )، از نام های مرکب، ا محمّد و یاشار


پسر

ترکی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد کمیل/m.-komeyl/

ترکیب دو اسم محمد و کمیل ( ستوده و کامل )، از نام های مرکب، ا محمّد و کمیل


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی سام/a.-sām/

ترکیب دو اسم علی و سام ( بلندقدر و شخصیتهای شاهنامه )، از نام های مرکب، علی و سام


پسر

عربی، اوستایی

مذهبی و قرآنی
محمد خالد/m.-khāled/

ترکیب دو اسم محمد و خالد ( ستوده و جاودان )، از نام های مرکب، ا محمّد و خالد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ثامن/sāmen/

هشتم، هشتمین، ثامن الائمه امام رضا ( ع )، [این نام به اعتبار ثامن الائمه، امام هشتم شیعیان، علی بن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد اقبال/m.-eqbāl/

ترکیب دو اسم محمد و اقبال ( ستوده و خوشبختی )، از نام های مرکب، ا محمّد و اقبال


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهدی رضا/m.-rezā/

ترکیب دو اسم مهدی و رضا ( هدایت شده و خشنود )، از نام های مرکب، مهدی و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد توفیق/m.-to(w)fiq/

ترکیب دو اسم محمد و توفیق ( ستوده و کامیابی )، از نام های مرکب، ا محمّد و توفیق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
دعا/doeā/

نیایش، راز و نیاز، درخواست کردن چیزی از خداوند یا بزرگان دین هنگام نیاز، اضطرار، آمرزش خواستن و مان ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه حورا/f.-ho(w)rā/

ترکیب دو اسم فاطمه و حورا ( رانده شده از آتش و زن زیبای بهشتی )، از نام های مرکب، فاطمه و حورا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ناصرالدین/nāseroddin/

یاری کننده دین، نام شاه ایران از سلسله ی قاجار، ( اَعلام ) ) ناصرالدین شاه: شاه ایران [، قمری] از س ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
دیان/dayyān/

قاضی، داور، حاکم، پاداش دهنده، یکی از اسما الهی، فرمانده، ( در اوستا، dayān ) به معنی فرمانده، دیانا


پسر، دختر

عربی، فرانسوی

مذهبی و قرآنی
مرسا/morsā/

استوار گشتن، واقع شدن و ثابت گردیدن، استوار، ثابت، پابرجا


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیراشکان/a.-aškān/

ترکیب دو اسم امیر و اشکان ( فرمانده و نام مؤسس سلسله اشکانیان )، از نام های مرکب، ه امیر و اَشکان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
فاطره/fātere/

مونث فاطر، از صفات و نام های خداوند، آفریننده، خالق، ( مؤنث فاطر )، فاطر


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهیلا/maheilā/

حرکت آهسته، روان، از واژه های قرآنی ( در سوره ی مزمّل )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
یوکابد/yukābod/

خداوند مجد و بزرگ، به معنی «خداوند مجداست»، ( اَعلام ) مادر هارون و موسی و مریم و عمه ی زوجه ی عمرا ...


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
سوشیانت/sušiyant/

نجات دهنده، منجی موعود در دین زرتشتی، به معنی نجات دهنده، ( در اعلام ) هر یک از موعدان دین زردشتی، ...


پسر

اوستایی، پهلوی

مذهبی و قرآنی
امیریاسین/a.-yāsin/

ترکیب دو اسم امیر و یاسین ( فرمانده و از اسامی حضرت رسول ( ص ) )، از اسامی مرکب، امیر و یاسین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عاصفه/āsefe/

باد تند و شدید، تندباد، ( مؤنث عاصِف )، عاصِف، معرب از سریانی


دختر

عربی، سریانی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
امیرمختار/a.-mokhtār/

ترکیب دو اسم امیر و مختار ( فرمانده و صاحب اختیار )، از نام های مرکب، امیر و مختار


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
فاطمه زینب/f.-zeynab/

ترکیب دو اسم فاطمه و زینب ( رانده شده از آتش و زینت پدر )، از نام های مرکب، ا فاطمه و زینب


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرمحمود/a.-mahmud/

ترکیب دو اسم امیر و محمود ( پادشاه و ستوده )، امیر و پادشاه ستوده شده، امیر و پادشاه مورد پسند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
تارخ/tārox/

نام پدر حضرت ابراهیم ( ع )، ( = تارح ) به معنی تنبل، ( عبری، تنبل ) ( = تارح ) ( در اعلام ) نام پدر ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
فاطمه سنا/f.-sanā/

ترکیب دو اسم فاطمه و سنا ( رانده شده از آتش و روشنایی )، از نام های مرکب، فاطمه و سنا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد هانی/m.-hāni/

ترکیب دو اسم محمد و هانی ( ستوده و مسرور )، از نام های مرکب، ا محمّد و هانی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مصباح/mesbāh/

چراغ، وسیله ای روشنایی بخش، بیشتر به چراغهای قدیمی گفته می شود


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
قانع/qānee/

قناعت کننده، خرسند، راضی، آن که به دارایی خود یا آنچه در اختیار دارد، راضی است و بسنده می کند، راضی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نازنین معصومه/n.-masume/

ترکیب دو اسم نازنین و معصومه ( بسیار دوست داشتنی و بی گناه )، از نام های مرکب، نازنین و معصومه


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ارمیا/m.-ermiyā/

ترکیب دو اسم محمد و ارمیا ( ستوده و بزرگ داشته شده )، از نام های مرکب، ا محمّد و ارمیا


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد حسان/m.-hesān/

ترکیب دو اسم محمد و حسان ( ستوده و بسیار نیکو )، از نام های مرکب، ه محمّد و حسان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه کوثر/f.-ko(w)sar/

ترکیب دو اسم فاطمه و کوثر ( رانده شده از آتش و خیر فراوان )، از نام های مرکب، فاطمه و کوثر


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد آرمان/m.-ārmān/

ترکیب دو اسم محمد و آرمان ( ستوده و آرزو )، از نام های مرکب، محمّد و آرمان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
ماهد/māhed/

گستراننده، یکی از نام های خداوند، گسترنده، نامی از نامهای باری تعالی، گستراننده و پهن کننده


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالحی/abdolhay/

یکی از نام های خداوند، بنده ی خدای زنده، بنده ی حی، که [حی] نامی است از نام های خدای تعالی ( هوالحی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مهدیار/m.-mahdyār/

ترکیب دو اسم محمد و مهدیار ( ستوده و محافظ )، از نام های مرکب، ا محمّد و مَهدیار


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
رضی/raziy/

خشنود، راضی، ( اَعلام ) ) نام شهری در شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل، ) تخلص رضی الدین آرتیمانی، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نصیب/nasib/

سهم کسی از چیزی، بهره، حصه، قسمت هر کس از سرنوشت


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد شهاب/m.-šahāb/

ترکیب دو اسم محمد و شهاب ( ستوده و پاره ای از آتش )، از نام های مرکب، ا محمّد و شهاب


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمده/hamde/

سپاس و شکرگزاری


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالماجد/abdolmājed/

بنده ی خدای بزرگوار، بنده ی خدای دارای مجد و بزرگی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد زاهد/m.-zāhed/

ترکیب دو اسم محمد و زاهد ( ستوده و پرهیزگار )، از نام های مرکب، محمّد و زاهد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عدنان/m.-adnān/

ترکیب دو اسم محمد و عدنان ( ستوده و نام یکی از اجداد پیامبر )، از نام های مرکب، ا محمّد و عدنان


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
محمد فواد/m.-fu’ād/

ترکیب دو اسم محمد و فواد ( ستوده و قلب )، از نام های مرکب، ا محمّد و فؤاد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر مذهبی و قرآنیاسم دختر مذهبی و قرآنی