اسم مذهبی و قرآنی - صفحه 9

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

شفق/šafaq/

بام، بامداد، سپیده دم، سحر، ( عربی ) نوری سرخ که تا مدتی پس از غروب خورشید از آسمان به زمین می تابد ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امین حسین/a.-hoseyn/

ترکیب دو اسم امین و حسین ( امانت دار و نیکو )، از نام های مرکب، امین و حسین، خوب و نیکو، درستکار و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد میثم/m.-meysam/

ترکیب دو اسم محمد و میثم ( ستوده و اصحاب امیرالمؤمنین علی ( ع ) )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
روح الامین/ruholamin/

جبرئیل، فرشته، ملک، ( = جبرائیل )، ( جبرائیل، [روح نام جبرئیل است و امین صفت اوست و خطاب امین از آن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سمیع/m.- samie/

ترکیب دو اسم محمد و سمیع ( ستوده و شنوا )، از نام های مرکب، ا محمّد و سمیع


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد یحیی/m.-yahyā/

ترکیب دو اسم محمد و یحیی ( ستوده و تعمید دهنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و یحیی


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد سروش/m.-soruš/

ترکیب دو اسم محمد و سروش ( ستوده و پیام آور )، از نام های مرکب، ا محمّد و سروش


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
مهراس/mehrās/

نام پدر الیاس پیغمبر ( ع )، ) موبدی رومی که قیصر او را به ریاست شصت موبد به نزد انوشیروان فرستاد تا ...


پسر

عبری، فارسی

مذهبی و قرآنی
فاطمه محیا/f.-mahyā/

ترکیب دو اسم فاطمه و محیا ( رانده شده از آتش، زندگی )، از نام های مرکب، فاطمه و محیا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
صاینا/sāyenā/

پرهیزکار، ( صاین = پرهیزکار، ا ( پسوند نسبت ) )، منسوب به صاین، حفظ کننده خویش از گناه


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سامان/m.-sāmān/

ترکیب دو اسم محمد و سامان ( ستوده و آرام )، از نام های مرکب، ا محمّد و سامان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد جمیل/m.-jamil/

ترکیب دو اسم محمد و جمیل ( ستوده و زیبارو )، از نام های مرکب، ا محمّد و جمیل


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد اسحاق/m.-eshāq/

ترکیب دو اسم محمد و اسحاق ( ستوده و خندان )، از نام های مرکب، ا محمّد و اسحاق


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد الیاس/m.-eliyās/

ترکیب دو اسم محمد و الیاس ( ستوده و نام یکی از پیامبران الهی )، از نام های مرکب، ا محمّد و الیاس


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیریوسف/a.-yuso(e)f/

ترکیب دو اسم امیر و یوسف ( پادشاه و خواهد افزود )، از نام های مرکب، ( امیر و یوسف


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
شیدالله/šidollāh/

خورشید خدا، نور خدا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
معین الدین/moeinoddin/

یاریگر و کمک کننده در دین، کمک کننده و یاور دین، ( اَعلام ) ) معین الدین پروانه: [قرن هجری] شهرت ام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اخلاص/ekhlās/

خلوص نیت، پاک بودن، بی آلایشی، دوستی خالص داشتن، خلوص نیت داشتن، عقیده داشتن، عقیده پاک داشتن، اراد ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد جلیل/m.-jalil/

ترکیب دو اسم محمد و جلیل ( ستوده و بزرگوار )، از نام های مرکب، ا محمّد و جلیل


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
الفت/olfat/

دوستی، همدمی، خو گیری، انس، محبت، عادت کردن به کسی ( چیزی ) همراه با دوست داشتن ِاو ( آن )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ارسلان/m.-arsalān/

ترکیب دو اسم محمد و ارسلان ( ستوده و شجاع )، از نام های مرکب، ا محمّد و ارسلان


پسر

ترکی، عربی

مذهبی و قرآنی
مظهر/mazhar/

تماشاگر، جلوه گاه، نماد، نشانه، محل تجلی، تجلی گاه، ( در تصوف ) شخص دارای ریش انبوه و فراخ و سبلت و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ریحانه زهرا/r.-zahrā/

ترکیب دو اسم ریحانه و زهرا ( گل خوش بو و درخشان تر )، از نام های مرکب، ریحانه و زهرا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد پویان/m.-puyān/

ترکیب دو اسم محمد وپویان ( ستوده و روان )، از نام های مرکب، ا محمّد و پویان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد جمال/m.-jamāl/

ترکیب دو اسم محمد و جمال ( ستوده و زیبایی )، از نام های مرکب، ا محمّد و جمال


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
خضرا/xazrā/

آبی، کبود، نیلگون، ( مؤنث اخضر )، به معنی سبز، و آبی و سبز، سبزه زار، چمن زار، سبز، سبزه وار


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
قدیره/qadire/

دارای قدرت، توانا، ( مؤنث قدیر )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
احیا/ahyā/

زندگی، زندگان، زندگی از نو، خاندان ها، قبیله ها، نامی برای شبهای نوزدهم، بیست و یکم، و بیست وسوم ما ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ضیا/ziyā/

روشنایی، فروغ، ( ضیاء ) ( در قدیم ) نور، روشنی، ( عربی، ضیاء ) ( در قدیم ) نور


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد وحید/m.-vahid/

ترکیب دو اسم محمد و وحید ( ستوده و یکتا )، از نام های مرکب، ا محمّد و وحید


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرجواد/a.-javād/

ترکیب دو اسم امیر و جواد ( پادشاه و بخشنده )، امیر جوانمرد، پادشاه راد و بخشنده، حاکم سخی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
انسی/ensi/

مربوط به انس، انسان، ( اِنس = انسان، بشر، ی ( پسوند نسبت ) )، انسانی، ( در قدیم ) فردی از انس


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد فاتح/m.-fāteh/

ترکیب دو اسم محمد و فاتح ( ستوده و پیروز )، از نام های مرکب، ا محمّد و فاتح، ( اعلام ) محمدفاتح [، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هامان/hāmān/

مشهور، نام وزیر اخشویروش و نام وزیر فرعون، ( اَعلام ) ) هامان ( مشهور ) وزیر اخشویروش [خشیارشا که ا ...


پسر

فارسی، عبری، یونانی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
باسط/bāset/

توسعه دهنده، گسترش دهنده، از نام های پروردگار، ( در قدیم ) بسط دهنده، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد فرحان/m.-farhān/

ترکیب دو اسم محمد و فرحان ( ستوده و شاد )، از نام های مرکب، ا محمّد و فرحان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حر/hor(r)/

آزاده، جوانمرد، کریم، آزاد، ( در قدیم ) دارای اعتقاد و رفتار شایسته و بزرگوارانه، ( اَعلام ) ) حر ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حنان/hannān/

آرزومند، مشتاق، بخشاینده، بسیار مهربان، از نام های پروردگار، نوحه و زاری کننده، از نام های خداوند، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علیم/alim/

دانا، آگاه، از نام های خداوند، آن که عملش محیط بر جمیع اشیاء باشد، یکی از نام های باری تعالی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد میثاق/m.-misāq/

ترکیب دو اسم محمد و میثاق ( ستوده و پیمان )، از نام های مرکب، ا محمّد و میثاق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نذیر/nazir/

بیم دهنده، از القاب پیامبر اسلام ( ص ) برگرفته از قرآن کریم، ( در قدیم ) ترساننده، در مقابلِ بَشیر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عقیل/m.-aqil/

ترکیب دو اسم محمد و عقیل ( ستوده و بزرگوار )، از نام های مرکب، ا محمّد و عقیل


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهیمن/mohaymen/

ایمن کننده، آگاه به حاضر و غایب، از نام ها و صفات خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جاهد/jāhed/

جهد کننده، کوشا، ساعی


پسر

عربی، فارسی

مذهبی و قرآنی
امیراسماعیل/a.-esmāeil/

ترکیب دو اسم امیر و اسماعیل ( فرمانروا و شنونده امر خدا )، از نام های مرکب، ه امیر و اسماعیل


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
شبیب/šabib/

با ارزش و جوانمرد، ( اَعلام ) ) نام یکی از بزرگترین انقلابی ها که بر بنی امیه شورید، ) نام شیخ المش ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
احمدحسین/a.-hoseyen/

ترکیب دو اسم احمد و حسین ( پسندیده تر و نیکو )، از نام های مرکب، ا احمد و حسین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد امید/m.-omid/

ترکیب دو اسم محمد و امید ( ستوده و آرزو )، از نام های مرکب، ا محمّد و امید


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد بنیامین/m.-benyāmin/

ترکیب دو اسم محمد و بنیامین ( ستوده و برادر حضرت یوسف )، از نام های مرکب، ا محمّد و بِنیامین


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
یاسینا/yāsinā/

منسوب به یاسین، ( یاسین، ا ( پسوند نسبت ) ) منسوب به یاسین، مرکب از یاسین بعلاوه پسوند فارسی


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
رئوفه/ra’ufe/

بسیار مهربان، بخشنده، از نام های پروردگار، ( مؤنث رئوف )، رئوف


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
فریدالدین/faridoddin/

یگانه در دین، بی نظیر در دین داری و دین ورزی، ( اَعلام ) ) شیخ فریدالدین محمّد نیشابوری، متخلص به ع ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرابراهیم/a.-ebrāhim/

ترکیب دو اسم امیر و ابراهیم ( فرمانروا و پدر مهربان )، از نام های مرکب، امیر و ابراهیم


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد آروین/m.-ārvin/

ترکیب دو اسم محمد و آروین ( ستوده و تجربه )، از نام های مرکب، ا محمّد و آروین


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محسنه/mohsene/

مؤنث محسن، آراسته و زیبا، بانوی نیکوکار، ( مؤنث محسن )، زن احسان کننده، زن نیکوکار، نیکوکار، احسان ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مرتضی/m.-mortezā/

ترکیب دو اسم محمد و مرتضی ( ستوده و برگزیده )، از نام های مرکب، ا محمّد و مرتضی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
راحل/rāhel/

کوچ کننده، نام مادر حضرت یوسف ( ع )، کوچ فرما، مهاجر


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مجید/m.-majid/

ترکیب دو اسم محمد و مجید ( ستوده و بزرگوار )، از نام های مرکب، محمّد و مجید


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد محراب/m.-mehrāb/

ترکیب محمد و محراب ( ستوده و قبله )، از نام های مرکب، ا محمّد و محراب


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ساجد/m.-sājed/

ترکیب دو اسم محمد و ساجد ( ستوده و سجده کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و ساجد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حماد/hammād/

بسیار سپاسگزار، بسیار حمد کننده و ستاینده


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غیاث/qiyās/

فریادرس، از نامهای خداوند، فریادخواهی، از صفات و نام های خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مقتدا/moqtadā/

آن که مردم از او پیروی می کنند، پیشوا، ( در ادیان ) پیش نماز، ( اعلام ) لقب ابوالقاسم عبدالله، خلیف ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رشاد/rašād/

هدایت یافتن، رستگاری، به راه راست بودن


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد حمید/m.-hamid/

ترکیب دو اسم محمد و حمید ( ستوده و فرخنده )، از نام های مرکب، م محمّد و حمید


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد پاشا/m.-pāšā/

ترکیب دو اسم محمد و پاشا ( ستوده و بزرگ )، از نام های مرکب، محمّد و پاشا


پسر

ترکی، عربی

مذهبی و قرآنی
صفی/safi (y)/

خالص و یگانه ( دوست )، برگزیده، صاف، پاک، روشن، ( به مجاز ) صفی الله، ( اَعلام ) صَفی، فخرالدین علی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد برهان/m.-borhān/

ترکیب دو اسم محمد و برهان ( ستوده و حجت )، از نام های مرکب، ا محمّد و برهان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مطهر/motahhar/

پاک و مقدس، منزه


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بیان الله/bayānollāh/

سخن و گفتار خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد منصور/m.-mansur/

ترکیب دو اسم محمد و منصور ( ستوده و پیروز )، از نام های مرکب، ا محمّد و منصور


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نورالزهرا/nurozzahrā/

نورِ زهرا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
نژلا/nažlā/

حوری زیبا چشم، ( = نَجلا )، نَجلا


دختر

فارسی

مذهبی و قرآنی
نجی الله/najiyollāh/

نجات یافته از سوی خدا، ( اَعلام ) لقب حضرت نوح نبی ( ع )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد راستین/m.-rāstin/

ترکیب دو اسم محمد و راستین ( ستوده و راستی )، از نام های مرکب، ا محمّد و راستین


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد فرید/m.-farid/

ترکیب دو اسم محمد و فرید ( ستوده و بی مانند )، از نام های مرکب، ا محمّد و فرید


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ذاکر/m.-zāker/

ترکیب دو اسم محمد و ذاکر ( ستوده و یادکننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و ذاکر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرقاسم/a.-qāsem/

ترکیب دو اسم امیر و قاسم ( فرمانروا و قسمت کننده )، از نام های مرکب، امیر و قاسم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زین الدین/zaynoddin/

زینت دین، سبب آرایش دین، موجب آرایش دین، عربی آن که موجب زینت دین و آراستگی دین است


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
امیرصادق/a.-sādeq/

ترکیب دو اسم امیر و صادق ( پادشاه و راستگو )، امیر و پادشاه راستگو، حاکم درستکار، حاکم و سردار راست ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد جابر/m.-jāber/

ترکیب دو اسم محمد و جابر ( ستوده و جبار )، از نام های مرکب، ا محمّد و جابر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرمصطفی/a.-mostafā/

ترکیب دو اسم امیر و مصطفی ( پادشاه و برگزیده )، امیر و پادشاه برگزیده شده، حاکم انتخاب شده


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ماهده/māhede/

مونث ماهد، گستراننده، یکی از نام های خداوند، ( مؤنث ماهِد )، ماهِد


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مهران/m.-mehrān/

ترکیب دو اسم محمد و مهران ( ستوده و دارنده مهر )، از نام های مرکب، ا محمّد و مهران


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
کاظمه/kāzeme/

فروخورنده خشم، بردبار، خاموش، ( مؤنث کاظم )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
معین رضا/moein rezā/

ترکیب دو اسم معین و رضا ( یاریگر و خشنود )، ( عربی )، کمک کننده و یاور رضا، ( به مجاز ) دوستدار و م ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
منعم/moneem/

نعمت دهنده، دارا، ثروتمند، ( در قدیم ) دارای مال و نعمت بسیار، توانگر، آن که به دیگران احسان می کند ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سلمان/m.-salmān/

ترکیب دو اسم محمد و سلمان ( ستوده و بدون عیب )، از نام های مرکب، ا محمّد و سلمان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد میعاد/m.-mieād/

ترکیب دو اسم محمد و میعاد ( ستوده و وعده گاه )، از نام های مرکب، ا محمّد و میعاد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کلام/kalām/

سخن، حرف مفید، قول، گفتار، ( در گفتگو ) ( به مجاز ) کلمه، ( در ادبیات ) در دستور زبان، مجموعه ی جمل ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مسعود رضا/m.-rezā/

ترکیب دو اسم مسعود و رضا ( سعادتمند و خشنود )، از نام های مرکب، ه مسعود و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رعد/raed/

آسمان غره، تندر، سوره سیزدهم قرآن کریم، ( در فیزیک ) صدای حاصل از تخلیه ی الکتریکی بین دو قطعه ابر ...


پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
محمد قائم/m.-qā’m/

ترکیب دو اسم محمد و قائم ( ستوده و ایستاده )، از نام های مرکب، ا محمّد و قائم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امین مهدی/a.-mahdi/

ترکیب دو اسم امین و مهدی ( امانتدار و هدایت شده )، شخصی که درستکار و هدایت شده است


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد میکائیل/m.-mikā’il/

ترکیب دو اسم محمد و میکائیل ( ستوده و نام فرشته روزی رسان به زمینیان )، از نام های مرکب، ا محمّد و ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
بدیع/badie/

جدید، تازه، زیبا، جالب، آفریننده، از نام های خداوند، نوآیین، شگفت انگیز، نادر، ( در ادبیات ) از دان ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زلال/zolāl/

شفاف، صاف، گوارا، صاف و شفاف، ( به مجاز ) آب صاف و گوارا، پاک، خالص


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
هژبر/ho(e)žabr/

شیر، دلاور، ( عربی، هزبر ) ( در قدیم )، ( به مجاز ) پهلوان، مرد دلاور


پسر

عربی، فارسی

مذهبی و قرآنی
محمد حیدر/m.-heydar/

ترکیب دو اسم محمد و حیدر ( ستوده و دلاور )، از نام های مرکب، ا محمّد و حیدر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد زکریا/m.-zakariyā/

ترکیب دو اسم محمد و زکریا ( ستوده و پیامبر بنی اسرائیل )، از نام های مرکب، ا محمّد و زکریا


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر مذهبی و قرآنیاسم دختر مذهبی و قرآنی