اسم مذهبی و قرآنی - صفحه 10

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

صیام/siyām/

روزه، روزه داشتن، ( در قدیم ) روزه گرفتن، ( در عرفان ) صوم، امساک از خوردن و آشامیدن بر اساس احکام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد هاتف/m.-hātef/

ترکیب دو اسم محمد و هاتف ( ستوده و آوازدهنده )، از نام های مرکب، محمّد و هاتف


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالنور/abdolnur/

بنده ی نور، ( نور از نام های خداوند )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
وستا/vostā/

اوستا، کتاب مقدس زردشتیان، نام کتاب مقدس زرتشتیان


دختر، پسر

اوستایی، فارسی

مذهبی و قرآنی
عبدالسمیع/abdolsamie/

بنده خداوند شنوا، بنده ی خدای شنوا، ( سمیع از نام های خداوند )


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
بصیرت/basirat/

بینایی، آگاهی، زیرکی، ( به مجاز ) آگاهی داشتن از امری و جزئیات آن را در نظر داشتن، آگاهی و دانایی، ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
شمس/šams/

خورشید، آفتاب، نام نود و یکمین سوره در قرآن کریم، ( اَعلام ) ) سوره ی نود و یکم از قرآن کریم دارای ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
مستعان/mostaeān/

کسی که از او یاری خواسته شود، از صفات خدا، ( در قدیم ) آن که از او یاری می خواهند، ( به مجاز ) از ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد معید/m.-moeid/

ترکیب دو اسم محمد و معید ( ستوده و بازگرداننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و معید


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی مهدی/a.-mahdi/

ترکیب دو اسم علی و مهدی ( بلندمرتبه و هدایت شده )، از نام های مرکب، ( علی و مهدی )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مهزیار/m.-mahziyār/

ترکیب دو اسم محمد و مهزیار ( ستوده و صاحب کوهستان )، از نام های مرکب، ا محمّد و مهزیار


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
شیث/šeys/

از پیامبران الهی، نام سومین پسر آدم و حوا، ( اَعلام ) پسر سوم حضرت آدم ( ع ) به روایت تورات، می گوی ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
محمد بهراد/m.-behrād/

ترکیب دو اسم محمد و بهراد ( ستوده و جوانمرد نیکو )، ( عربی ـ فارسی ) از نام های مرکب، ا محمّد و بهر ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مسیحا/m.-masihā/

ترکیب دو اسم محمد و مسیحا ( ستوده و لقب حضرت عیسی )، از نام های مرکب، ا محمّد و مسیحا


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
قدوس/qoddus/

پاک، مبارک، منزه، قدیس، ( در قدیم )، پاک و منزه، از نام ها و صفات خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
انفال/anfāl/

هشتمین سوره قرآن، غنیمت دادن، سوره ی هشتم از قرآن کریم دارای هفتاد و شش آیه، اموال عمومی


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرعبدالله/a.-abdollāh/

ترکیب دو اسم امیر و عبدالله ( پادشاه و بنده خدا )، امیر و پادشاهی که بنده ی خداست


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
لطیف/latif/

نرم و ظریف، ملایم، زیبا، از صفات خدا، نرم و خوشایند، ظریف و زیبا، ملایم و خوش آهنگ، ( به مجاز ) چاب ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
معز/moeez(z)/

عزت دهنده، گرامی دارنده، از نام های پروردگار، از نام ها و صفات خداوند، ( اَعلام ) معز فاطمی لقب ابو ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
وارث/vāres/

ارث برنده، میراث بر، از نام های خداوند، ( در فقه و حقوق ) آن که مال، مِلک یا مقامی را از کسی به ارث ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرمجتبی/a.-mojtabā/

ترکیب دو اسم امیر و مجتبی ( پادشاه و برگزیده )، از نام های مرکب، ا امیر و مجتبی، امیر و پادشاه برگز ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حیان/hayyān/

زنده، کسی که برای چیزی وقت و زمان تعیین کند، ( عربی )، ( اَعلام ) ) نام مورخ و پژوهشگری از مردم قرط ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
موحده/movahhede/

یکتاپرست، توحیدگرا، خداشناس، ( مؤنث موحد )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
منزلت/manze(a)lat/

اعتبار، مقام، جایگاه، مرتبه، ارزش و اهمیت، درجه، نظم و انضباط، حد، پایه


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ام فروه/omme farve/

نام دختر امام موسی کاظم ( ع ) و مادر امام جعفرصادق ( ع )، ( اَعلام ) ) مادر امام جعفر صادق ( ع )، ) ...


دختر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
اعلا/aelā/

برتر، بالاتر، بلندتر، نامی از نام های خدای تعالی، سوره ی هشتاد و هفتم از قرآن کریم، برگزیده از هر چ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه طهورا/f.-tahurā/

ترکیب دو اسم فاطمه و طهورا ( رانده شده از آتش و پاک )، از نام های مرکب، فاطمه و طهورا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
جلاله/jalāle/

بزرگوار، عظمت، بزرگی، ( مؤنث جلال )، جلال


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ادریس/m.-edris/

ترکیب دو اسم محمد و ادریس ( ستوده و درس خوانده )، از نام های مرکب، ا محمّد و ادریس


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
رافع/rāfe‛/

فرازنده، دادخواه، رساننده حدیث از حضرت رسول ( ص )، ( در قدیم ) رفع کننده، از میان برنده و نابود کنن ...


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
نازنین کوثر/n.-ko(w)sar/

ترکیب دو اسم نازنین و کوثر ( با ارزش و بخشنده )، از نام های مرکب، نازنین و کوثر


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالمعید/abdolmoeid/

بنده ی خدای بازگرداننده، بنده ی خدای بازگشت دهنده


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد بشیر/m.-bašir/

ترکیب دو اسم محمد و بشیر ( ستوده و مژده دهنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و بشیر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد جاوید/m.-jāvid/

ترکیب دو اسم محمد و جاوید ( ستوده و جاودان )، از نام های مرکب، ا محمّد و جاوید


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسوه/osveh/

پیشوا، رهبر، مقتدا، خصلتی که شخص بدان لایق مقتدایی گردد، از واژه های قرآنی


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ساجده زهرا/s.-zahrā/

ترکیب دو اسم ساجده و زهرا ( سجده کننده و درخشنده روی )، از نام های مرکب، ی ساجده و زهرا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
شریعه/šariee/

شریعت، محل برداشتن آب از رودخانه، ( در قدیم ) محل در آمدن به آب، محل برداشتن آب از رودخانه و مانند ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد نادر/m.-nāder/

ترکیب دو اسم محمد و نادر ( ستوده و کمیاب )، از نام های مرکب، محمّدونادر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ادیب/m.-adib/

ترکیب دو اسم محمد و ادیب ( ستوده و با ادب )، از نام های مرکب، ا محمّد و ادیب


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد راشد/m.-rāšed/

ترکیب دو اسم محمد و راشد ( ستوده و دیندار )، از نام های مرکب، ا محمّد و راشد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهاجر/mohājer/

هجرت کننده، آن که برای اقامت دائم از وطن خود به جای دیگری سفر می کند، هر یک از یاران پیامبر اسلام ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
تالیا/tāliyā/

تلاوت کننده قران، ( اسم فاعل مؤنث از مصدر تلاوت ) قرائت کننده ی قرآن، ( عربی ـ فارسی ) ( تالی + الف ...


دختر

عربی، فارسی

مذهبی و قرآنی
نگین زهرا/n.-zahrā/

ترکیب دو اسم نگین و زهرا ( گوهر و نیکو )، از نام های مرکب ی نگین و زهرا


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
نعیما/naeimā/

تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم، ( نعیم، ا ( پسوند نسبت ) )، منسوب به نعیم، ن نعیم، ( عربی ـ فارس ...


دختر، پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
امیرمرتضی/a.-mortazā/

ترکیب دو اسم امیر و مرتضی ( فرمانروا و برگزیده )، از نام های مرکب، امیر و مرتضی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی طاها/a.-tāhā/

ترکیب دو اسم علی و طاها ( شریف و نام پیامبر )، از نام های مرکب، علی و طاها ( طه )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد حمزه/m.-hamze/

ترکیب دو اسم محمد و حمزه ( ستوده و شیر بیشه )، از نام های مرکب، ا محمّد و حمزه


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مبینه/mobine/

آشکار، روشن، آشکار کننده، ( مبین، ه ( پسوند نسبت ) )، منسوب به مبین، ( مبین )


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
امین طاها/a.-tāhā/

ترکیب دو اسم امین و طاها ( امانتدار و نام پیامبر )، از نام های مرکب، ی امین و طاها ( طه )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جمانه/jomāne/

یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ، ( اَعلام ) نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی ( ع )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد حامی/m.-hāmi/

ترکیب دو اسم محمد و حامی ( ستوده و حمایت کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و حامی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آنیه/āniye/

از واژه های قرآنی، ظرف ها، جمع اناء، ظروف


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
فضل/fazl/

برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت، برتری در دانش، اخلاق و هنر، دانش و معلومات، لطف و توجه و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد بصیر/m.-basir/

ترکیب دو اسم محمد و بصیر ( ستوده و آگاه )، از نام های مرکب، ا محمّد و بصیر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسین طاها/h.-tāhā/

ترکیب دو اسم حسین و طاها ( نیکو و نام پیامبر اسلام )، از نام های مرکب، حسین و طاها ( طه )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد کمال/m.-kamāl/

ترکیب دو اسم محمد و کمال ( ستوده و نهایت )، از نام های مرکب، ا محمّد و کمال


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زینا/zinā/

نام دختر نوح نبی ( ع )، مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی


دختر

عبری، فارسی

مذهبی و قرآنی
امیرحیدر/a.-heydar/

ترکیب دو اسم امیر و حیدر ( فرمانروا و شیربیشه )، از نام های مرکب، امیر و حیدر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد فهیم/m.-fahim/

ترکیب دو اسم محمد و فهیم ( ستوده و دانا )، از نام های مرکب، محمّد و فهیم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
معاد/maeād/

بازگشتن، عالم آخرت، ( در ادیان ) زنده شدن دوباره ی انسان بعد از مرگ تا در روز قیامت به اعمال او رسی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سدیف/sadif/

نام چندتن از صحابه حضرت رسول، ( اَعلام ) نام چند تن از صحابه، به فتح سین


پسر

عربی، فارسی

مذهبی و قرآنی
امیرمتین/a.-matin/

ترکیب دو اسم امیر و متین ( فرمانروا و با وقار )، امیر و پادشاه محکم و استوار و با وقار


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ضیاء الحق/ziyā’olhaq/

روشنائی و نورِ حق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عابد/m.-ābed/

ترکیب دو اسم محمد و عابد ( ستوده و زاهد )، از نام های مرکب، ا محمّد و عابد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مسلم/m.-moslem/

ترکیب دو اسم محمد و مسلم ( ستوده و پیرو دین اسلام )، از نام های مرکب، ا محمّد و مسلِم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد آرشام/m.-āršām/

ترکیب دو اسم محمد و آرشام ( ستوده و نیرومند )، از نام های مرکب، ا محمّد و آرشام


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
طاها حسین/t.-hoseyn/

ترکیب دو اسم طاها و حسین ( نام پیامبر اسلام و نیکو )، از نام های مرکب، ا طه ( طاها ) و حسین، ( اَعل ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
قوام الدین/qavāmoddin/

آن که موجب استواری و استحکام دین است، موجب استواری و استحکام دین، ( اَعلام ) نام چند تن اشخاص در تا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عارفه زهرا/ā.-zahrā/

ترکیب دو اسم عارفه و زهرا ( دانا و نیکو )، ( اسم مرکب ) ( عارفه به معنی زن مشهور، زن شکیبا، نیکو، د ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد آرش/m.-āraš/

ترکیب دو اسم محمد و آرش ( ستوده و درخشنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و آرش


پسر

عربی، اوستایی

مذهبی و قرآنی
مانترا/māntarā/

کلام مقدس، سخن ایزدی، گفتار وَرجاوند اهورایی، کلام مقدّس سخن ایزدی، به سکون نون و فتح ت، گفتار ورجا ...


دختر

اوستایی، پهلوی

مذهبی و قرآنی
محمد فرزاد/m.-farzād/

ترکیب دو اسم محمد و فرزاد ( ستوده و با جلال )، از نام های مرکب، ا محمّد و فرزاد


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
نصار/nassār/

بسیار یاری رسان به دیگران


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه سارا/f.-sārā/

ترکیب دو اسم فاطمه و سارا ( رانده شده از آتش و خالص )، از نام های مرکب، ا فاطمه و سارا


دختر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
فاطمه ثمین/f.-samin/

ترکیب دو اسم فاطمه و ثمین ( رانده شده از آتش و گرانبها )، از نام های مرکب، فاطمه و ثَمین، فاطمه ی گ ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
یمین/yamin/

توانگری، برکت و سعادت، ( در قدیم ) راست، سمت راست، در مقابلِ یسار، دست راست انسان، ( به مجاز ) دست ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد آریان/m.-āriyān/

ترکیب دو اسم محمد و آریان ( ستوده و آریایی )، از نام های مرکب، ا محمّد و آریان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد شهریار/m.-šahr(i)yār/

ترکیب دو اسم محمد و شهریار ( ستوده و پادشاه )، از نام های مرکب، ا محمّد و شهریار


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
اردیان/ardiyān/

مقدس، [ارد، ی ( میانجی )، ان ( نسبت ساز ) ]، [ارد + ی ( میانجی ) + ان ( نسبت ساز ) ]


پسر

فارسی

مذهبی و قرآنی
فاطمه بهار/f.-bahār/

ترکیب دو اسم فاطمه و بهار ( رانده شده از آتش و دوره شادابی هر چیزی )، از نام های مرکب، فاطمه و بهار


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه سیما/f.-simā/

ترکیب دو اسم فاطمه و سیما ( رانده شده از آتش و چهره )، از نام های مرکب، فاطمه و سیما


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد رحمان/m.-rahmān/

ترکیب دو اسم محمد و رحمان ( ستوده و مهربان )، از نام های مرکب، ا محمّد و رحمان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد پدرام/m.-pedrām/

ترکیب دو اسم محمد و پدرام ( ستوده و آراسته )، از نام های مرکب، ا محمّد و پدرام


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محیی الدین/mohyiyoddin/

زنده کننده و حیات بخش دین، ( اَعلام ) ) محیی الدین ( = ابوسعید محمّد نیشابوری ) [، قمری] فقیه و مؤل ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد اشکان/m.-aškān/

ترکیب دو اسم محمد و اشکان ( ستوده و منسوب به اشک )، از نام های مرکب، ا محمّد و اشکان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد فرهام/m.-farhām/

ترکیب دو اسم محمد و فرهام ( ستوده و نیک اندیش )، از نام های مرکب، ا محمّد و فرهام


پسر

عربی، اوستایی

مذهبی و قرآنی
سعدالدین/saedoddin/

موجب سعادت دین، ( موجب )، نیک بختی دین، ( اَعلام ) سَعدالدین وراوینی [قرن هجری] ادیب ایرانی، مترجم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد حبیب/m.-habib/

ترکیب دو اسم محمد و حبیب ( ستوده و معشوق )، از نام های مرکب، ا محمّد و حبیب


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غیاث الدین/qiyāsoddin/

پناه دین، پناه دین و آیین، ( اَعلام ) ) لقب دو تن از امیران آل کرت، غیاث الدین اول: [، قمری] امیر چ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه نرجس/f.-narjes/

ترکیب دو اسم فاطمه و نرجس ( رانده شده از آتش و نرگس )، از نام های مرکب، فاطمه و نرجس


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد بهنام/m.-behnām/

ترکیب دو اسم محمد و بهنام ( ستوده و خوش نام )، از نام های مرکب، ا محمّد و بهنام


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
صفی الدین/safiyyoddin/

خالص و پاک در دین، برگزیده ی دین، ( اَعلام ) ) صفی الدین اردبیلی: ( = شیخ صفی )، شیخ اسحاق [، قمری] ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
دین یار/din yār/

یاور و مددکار دین، یار و یاور و مددکار دین


پسر

فارسی

مذهبی و قرآنی
رکن الدین/roknoddin/

پایه و اساس دین، ستون دین، ( اَعلام ) ) یوسف شاه دوم: ملقب به رکن الدین اتابک [، قمری]، ) رکن الدین ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالرافع/abdorrāfee/

بنده ی خدای برپا دارنده و بلند کننده، [رافع از نام ها و صفات خداوند است]


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه صبا/f.-sabā/

ترکیب دو اسم فاطمه و صبا ( رانده شده از آتش و باد خنک )، از نام های مرکب، فاطمه و صبا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ضیا/m.-ziyā/

ترکیب دو اسم محمد و ضیا ( ستوده و فروغ )، از نام های مرکب، محمّد و ضیا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد حکیم/m.-hakim/

ترکیب دو اسم محمد و حکیم ( ستوده و دانشمند )، از نام های مرکب، ا محمّد و حکیم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سروشا/sorušā/

منسوب به سروش، فرشته ی پیام آور، ( سروش، الف ( پسوند نسبت ) )، ن سروش، ( سروش + الف ( پسوند نسبت ) ...


دختر

فارسی، اوستایی، پهلوی

مذهبی و قرآنی
ایلاف/ilāf/

خو گرفتن، عهد، دوست کردن، سازواری دادن، در قرآن به معنای عهد و مانند و اجازه به امان است


دختر

عربی

مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر مذهبی و قرآنیاسم دختر مذهبی و قرآنی